Дипломна робота «Фінансове регулювання малого бізнесу в Україні», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.05.2011 11:26 · від olya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Теоретичні основи фінансового регулювання малого бізнесу 9 1.1. Роль і місце малого бізнесу в економіці України 9 1.2. Державне регулювання малого бізнесу в Україні 24 1.3. Фінансова підтримка як один із головних напрямків фінансового регулювання малого бізнесу 35 2. Аналіз та оцінка фінансової діяльності підприємства тдв «охорона –сервіс» 52 2.1. Аналіз фінансового стану підприємств малого бізнесу 52 2.2. Аналіз ліквідності балансу ТДВ «Охорона - Сервіс» 61 2.3. Аналіз основних фінансових показників діяльності підприємства ТДВ «Охорона – Сервіс» 68 3. Шляхи удосконалення фінансового регулювання малого бізнесу 83 3.1. Основні напрями удосконалення фінансового механізму регулювання малого бізнесу 83 3.2. Мікрокредитування як один із основних методів вдосконалення фінансової підтримки малого бізнесу 91 3.3. Модель підтримки малого бізнесу на основі реструктуризації мікрокредитів 96 Висновки 106 Список використаної літератури 110 Додатки

Висновок

У дипломній роботі здійснено теоретичне узагальнення та вирішення проблеми вдосконалення фінансового регулювання малого бізнесу в Україні. Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.

Однією з найважливіших умов ефективності ринкової системи є існування і взаємодія підприємств крупного, середнього і малого бізнесу, кожному з яких належить певна роль в економіці країни.

Малий бізнес — це будь-яка діяльність малих підприємств і окремих громадян (фізичних осіб), що не суперечить чинному законодавству України, направлена на реалізацію власного економічного інтересу. При визначенні малого бізнесу можуть використовуватись кількісні та якісні критерії. До якісних критеріїв відносять: правова незалежність, єдність права власності і безпосереднього управління фірмою, характер стосунків між власником і робітником, повна відповідальність за результати господарювання,невеликий ринок збуту та інші. До кількісних критеріїв відносять: кількість працівників, оборот (обсяг) продаж, величину активів,, частку підприємства на ринку, сукупний капітал фірми.

Роль і місце малих підприємств в національній економіці виявляється в виконуваних ними функціях: формування конкурентного середовища; надання ринковій економіці гнучкості, оперативності реагування на потреби ринку, мобільності; прискорення реалізації новітніх технічних та комерційних ідей, наукоємкої продукції; створення нових робочих місць і вирішення проблеми зайнятості; пом’якшення соціальної напруги, демократизація ринкових відносин, створення середнього класу.

Механізм регулювання малого бізнесу з боку держави ― це система впливу на підприємницьку діяльність з метою спрямування її на забезпечення перспективного розвитку національної економіки в цілому і створення умов для розвитку самого малого бізнесу. Одним із головних аспектів державного регулювання малого бізнесу є державна підтримка. Державна політика підтримки малого підприємництва — це сукупність (комплекс) пріоритетних рішень, які визначають основні напрями і форми правового, економічного та організаційного сприяння розвитку малого бізнесу з урахуванням інтересів держави та суб'єктів господарювання. Під державною підтримкою слід розуміти, з одного боку, державне регулювання цього сектору економіки, що передбачає насамперед свідоме формування державними структурами правових, економічних та організаційних умов становлення і розвитку малого бізнесу, а, з іншого боку, — створення стимулів, використання матеріальних і фінансових ресурсів, які залучаються у сферу малого бізнесу на пільгових засадах або безоплатно. Необхідність державної підтримки полягає в тому, що малий бізнес, незважаючи на його вагомі переваги, є сектором економіки, найуразливішим до таких несприятливих факторів, як інфляція, циклічні коливання, податковий тиск, фінансові труднощі й конкуренція великих корпорацій тощо.

Одним із головних напрямків регулювання малого бізнесу є його фінансова підтримка. Найважливіші важелі державної фінансової підтримки малого бізнесу в Україні можна поділити на дві основні групи методів державної фінансової підтримки – прямі і непрямі. механізм прямих заходів

Механізм прямих заходів включає такі основні форми державної фінансової підтримки малого підприємництва: надання субсидій; надання позик; формування державних фондів; створення спеціалізованих фінансових установ. Заходам другої групи притаманний непрямий характер, вони поступово витісняють важелі прямого адміністративного впливу. До основних форм такої державної фінансової підтримки підприємництва насамперед слід віднести: податкові знижки (або повне звільнення від інших податків); податкові пільги; прискорена амортизація; знижки на науково-дослідні витрати, на витрати, пов'язані з підготовкою кадрів для підприємницької діяльності тощо. Зазначені форми державної політики тою чи іншою мірою використовуються в Україні і зарекомендували себе як ефективні гнучкі важелі державної допомоги, які мають в основному недискримінаційний характер. В Україні державна фінансова допомога малим підприємствам проводиться в рамках державних цільових програм підтримки малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів.

Підтримка малого підприємництва в Луганській області здійснюється відповідно до заходів регіональної, районних та міських програм розвитку малого підприємництва на 2008-2009 роки, затверджених рішеннями відповідних рад. На пряме фінансування найбільш ефективних підприємницьких проектів за пріоритетними для регіону видами діяльності на поворотній основі було виділено кошти у сумі 1,0 млн. грн. Результати виконання Програми "Розвиток та підтримка малого бізнесу в Луганській області на 2008-2009 роки" позитивно вплинули на подальший розвиток підприємництва в області.

Проблема фінансування суб`єктів малого підприємництва полягає в обмеженні доступу до таких традиційних для ринкової економіки джерел фінансових ресурсів, як кошти банківської системи та ринку цінних паперів.

До проблем, що перешкоджають росту обсягів кредитування малого бізнесу можна віднести:

– недостатність у малих підприємств ліквідного забезпечення.

– жорсткі нормативні вимоги НБУ до комерційних банків, які вимагають від них формування значних резервів при видачі кредитів малому бізнесу.

– відносна висока вартість кредитів для малих підприємств в порівнянні з середнім та, особливо, з великим бізнесом.

Підприємство ТДВ "Охорона - Сервіс" є суб’єктом малого бізнесу. Основним предметом діяльності ТДВ "Охорона - Сервіс" є охорона приватної та державної власності, реалізація комерційних та інших проектів, спрямованих на задоволення потреб населення та народного господарства у товарах широкого вжитку та продукції виробничо-технічного призначення, а також надання послуг виробничого і невиробничого характеру.

Проаналізувавши фінансову звітність ТДВ "Охорона - Сервіс"можна зробити деякі висновки по діяльності підприємства. Негативним моментом діяльності підприємства є неліквідна структура балансу протягом періоду з 2007 – 2009 рр. У 2009 році спостерігається тенденція зростання показників ліквідності, але вони все ж таки значно нижчі від нормативних значень. Ще одним негативним моментом є те, що в звітному періоді стан підприємств ТДВ "Охорона - Сервіс" є фінансово нестійким. Підприємству бракує власних фінансових засобів, слідством цього є розраховані результати коефіцієнтів автономії та фінансування. Підприємство значно залежить від зовнішніх фінансових ресурсів.

Удосконалення державної фінансової підтримки малого бізнесу потребує впровадження єдиної фінансово - кредитної політики, спрямованої на підтримку суб’єктів малого бізнесу. Реалізація цієї політики має передбачати такі чинники:

• вдосконалення кредитної політики;

• вдосконалення податкової політики

• подальше вдосконалення прямої фінансової підтримки з боку держави, що передбачатиме:

- фінансування за рахунок бюджетних коштів державних, галузевих та основних регіональних програм підтримки малого бізнесу;

- залучення коштів місцевих бюджетів для фінансування регіональних програм розвитку малого бізнесу, цільових проектів;

- забезпечення умов для створення й діяльності недержавних фондів підтримки малого бізнесу;

- заохочення громадських об’єднань, фінансових організацій у спрямуванні коштів на підтримку розвитку малого підприємництва за пріоритетними напрямами тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?