Дипломна робота «Правове регулювання страхових відносин в Україні», 2009 рік

З предмету Страхування · додано 29.04.2011 15:05 · від sergey · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Правові засади страхування 1.1. Правова природа страхування 6 1.2. Класифікація форм і видів страхування 17 1.3. Організація страхування в Україні 29 1.4. Загальна характеристика законодавства, що регулює страхові правовідносини 35 Розділ 2. Правове положення учасників страхових правовідносин 2.1. Правове положення страховиків 42 2.2. Правове положення страхувальників 54 2.3. Правове положення страхових посередників 61 2.4. Правовий статус Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 66 Розділ 3. Шляхи вдосконалення правового регулювання страхових відносин в україні 3.1. Моделі державного регулювання страхових правовідносин 69 3.2. Напрямки реформування державної політики України в галузі страхування 79 Висновки 86 Список використаних джерел 90

Висновок

Підводячи підсумок дослідження теми дипломної роботи, варто зробити наступні висновки.

1. Страхування – це правовідносини, що виникають з приводу формування і використання страхових фондів з метою захисту майнових інтересів осіб у випадках заподіяння їм шкоди. У фаховій літературі питанням з'ясування поняття страхування приділено значну увагу. Аналіз численних визначень страхування показує, що кожне з них уточнює або доповнює попередні, залишаючи без змін їх основу.

2. Підстави виникнення страхових правовідносин можуть бути різними. Тому за правовою формою страхування поділяється на добровільне і обов'язкове. Обов'язкове страхування діє, як правило, без обмеження строку та незалежно від сплати страхових внесків. Підставою добровільного страхування є домовленість сторін, оформлена договором. При добровільному страхуванні всі істотні умови договору страхування визначаються винятково за згодою сторін.

3. Страхові правовідносини — це суспільні відносини, які врегульовані нормами страхового права, становлять органічну єдність правової форми та змісту, виникають, змінюються, діють та припиняються на підставі норм страхового права і визначаються суб'єктивними правами та юридичними обов'язками страхувальника (застрахованої особи, вигодонабувача) і страховика. Страхові правовідносини (зобов'язання) — різновид правових відносин, тому їм притаманні загальні риси останніх.

4. Враховуючи викладені у роботі думки провідних науковців щодо підстав виникнення добровільних та обов'язкових страхових правовідносин, на мою думку, підставою виникнення добровільних страхових правовідносин є договір, а обов'язкове страхування породжується юридичними складами, які передбачені безпосередньо законом. Особливості страхового правовідношення проявляються через призму традиційних елементів будь-якого правовідношення. Такими елементами є: суб'єктний склад, об'єкт та зміст. Однак кожен елемент страхового правовідношення має свої особливості, які відрізняють його від подібних елементів інших видів правовідносин. Поряд із цими елементами для страхового правовідношення характерні такі основні елементи, як страховий інтерес, страховий випадок, страховий ризик, страхова виплата, страховий внесок та ін.

5. Суб’єктами страхових правовідносин є: страховик, страхувальник, страховий посередник.

Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками – резидентами України, які являють собою фінансові установи, що створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про страхування», а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Страхувальниками є юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Страхові посередники (страхові брокери, перестрахові брокери, страхові агенти) – це юридичні або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні.

6. Страхові правовідносини в Україні врегульовані відповідними нормативно-правовими актами – Конституцією, законами, постановами тощо. Проте правова основа страхування потребує вдосконалення. І в реформуванні правового забезпечення страхової діяльності корисним буде досвід розвинутих європейських країн у сфері страхування.

7. Сьогодні в Україні активно розвивається страховий ринок. Крім звичайного договору страхування, законодавство України встановлює ще такі його різновиди, як співстрахування та перестрахування. Договори перестрахування і співстрахування спрямовані на забезпечення стабільності здійснення страхової діяльності, з одного боку, і на захист інтересів страхувальників – з іншого. Хоча такі договори є складнішими конструкціями, ніж звичайні договори страхування, але в даному випадку така складність компенсується більшою надійністю.

Тому, страховий ринок можна поділити на два види: ринок прямого страхування і ринок перестрахування. Ринком прямого страхування називають сферу укладання договорів страхування між страховими організаціями та їх клієнтами. Договір співстрахування відносять до прямого страхування. В тих випадках, коли один страховик не в змозі забезпечити надійний страховий захист страхувальникові, особливо, коли йдеться про об’єкт, який має високу страхову вартість або пов’язаний з підвищеною небезпекою, з метою створення збалансованого страхового портфеля, підвищення фінансової стійкості і гарантування виконання усіх зобов’язань, він звертається до послуг ринку перестрахування.

8. В світовій практиці інститут страхування розвивається як органічний елемент соціально-економічної системи, де активи страхових компаній та пенсійних фондів перевищують активи банків. Проте в Україні розвиток страхування відбувався в значній мірі спонтанно. Тому сьогодні існує необхідність розробки сталої концепції та комплексної програми розвитку українського страхового ринку. А відтак, з метою регулювання страхового ринку в Україні страхова діяльність підлягає ліцензуванню. Ліцензування того чи іншого виду господарської діяльності відноситься до методів впливу держави на економічний розвиток країни, є засобом втручання держави в суспільно-економічні відносини. Тому ліцензування має відкритий характер адміністративного втручання та є особливим режимом дозволу. В Україні під страховою діяльністю, котра ліцензується, розуміють діяльність страхових організацій, що пов’язана з формуванням спеціалізованих грошових фондів (страхових резервів), які необхідні для майбутніх страхових виплат.

9. При усій своїй випадковості, неоднозначності і проблемності, можна твердити, що ринок страхування в Україні вже з'явився і навіть створив свою первинну інфраструктуру. При цьому вектор розвитку масового страхування визначає його головний потенційний споживач – середній клас. Крім цього, у перспективі, розвиток масового страхування призведе й до найважливіших перетворень у страховій галузі – концентрації, збільшенню капіталізації його учасників. У середньо- і довгостроковій перспективі, за умови державної підтримки розвиток масового страхування приведе й до залучення в господарський оборот значної частини приватних заощаджень. У результаті, стає очевидно, що розвиток страхування в свою чергу прискорить і динаміку цілого ряду інших галузей економіки країни.

Страхування в Україні, як і в світі, постійно вдосконалюється, зазнає змін, що, в свою чергу, зумовлює нові підходи в правовому регулюванні страхових відносин. Поступово в Україні створюється достатнє правове поле страхової діяльності, яке базується на законодавчій базі та раціональному державному регулюванні, контролі в цій галузі економіки, хоча говорити про розвиток страхового ринку та страхової справи в Україні ще досить рано.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?