Курсова робота «Особливості кредитування підприємств комерційним банком», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 28.04.2011 23:25 · від С · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1. Загальна характеристика організації кредитування в комерційному банку 7 1.1. Сутність кредиту та основи банківського кредитування 7 1.2. Принципи та умови кредитування 12 1.3. Механізм кредитування банку 21 1.3.1. Необхідні документи та вимоги до позичальника 22 1.3.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника 23 1.3.3. Визначення умов кредитування 26 1.3.4. Укладення кредитного договору 27 1.3.5. Видача і погашення кредиту 27 2. Організація кредитування підприємства комерційними банками 29 2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства 29 2.2. Аналіз кредитоспроможності підприємства 30 3. Шляхи удосконалення умов кредитування в комерційних банках україни 40 Висновки 47 Список використаної літератури 51 Додатки 53

Висновок

У період переходу економіки на ринкові відносини відновлюється істинна сутність кредиту як самостійної економічної та базової категорії в кредитному механізмі, припиняється безповоротне фінансування видатків бюджету, надання кредитів збитковим господарствам, а також на цілі, які не відповідають внутрішній природі кредиту і принципам комерційної діяльності. Безліч самостійних господарюючих суб’єктів намагаються отримати найбільший прибуток шляхом зниження витрат виробництва, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, що нагально потребує раціонального та ефективного використання усіх ресурсів, і насамперед банківського кредиту, для досягнення найвищих результатів.

Сучасний вітчизняний досвід кредитування багато в чому ще не склався внаслідок невеликого строку розвитку системи комерційних банків і, тому не може бути в достатній мірі узагальнений. Вивчення зарубіжного досвіду і використання його в сучасній вітчизняній банківській практиці допоможе зняти більшість проблеми наших банкірів, більшість із яких відчувають елементарну нестачу знань. При цьому важливе значення мають методи оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційних банків на основі фінансових коефіцієнтів, шляхом аналізу грошового потоку і менеджменту підприємства, розробка методики упорядкування картотеки кредитоспроможності й аналізу кредитного портфеля, розробка форми техніко-економічного обґрунтування з урахуванням всіх факторів кредитного ризику. Установи "Промінвестбанку" України здійснюють кредитні операції у відповідності з законом України "Про банки і банківську діяльність", Статутом "Промінвестбанку" України, керівними та інструктивними матеріалами Національного банку та "Промінвестбанку" України. Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється за допомогою фінансових коефіцієнтів: ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, тощо. В роботі проведено аналіз кредитоспроможності позичальника – ПП “Оріон”, яке є постійним клієнтом Промінвестбанку в місті Вінниця. На підставі фінансової звітності товариства було проведено аналіз балансу, показників ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності, а також проаналізовано стан запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської та кредиторської заборгованості. Проведений аналіз кредитоспроможності позичальника - підприємства ПП ”Оріон” – свідчить про ліквідність, платоспроможність та рентабельність товариства. Враховуючи давні партнерські стосунки між товариством і банком, а також те, що під забезпечення кредиту підприємство надає в заставу приміщення вартістю, що вдвічі перевищує суму кредиту, відділ кредитування прийняв рішення щодо надання кредиту.”. При аналізі фінансових результатів діяльності підприємства повинні бути оцінені чиста виручка, прибутки або збитки, отримані підприємством в періоді, що аналізується.

Визначення кредитоспроможності та оцінка фінансового стану підприємства сприяє захисту інтересів банку, недопущенню збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. Тому при проведенні аналізу необхідно:

- при аналізі активів підприємства відобразити абсолютні зміни в майні підприємства, зробити висновки стосовно погіршення або покращення структури активів;

- при аналізі джерел формування фінансових ресурсів підприємства розглянути абсолютні та відносні зміни у власних та позикових коштах підприємства;

- при оцінці ефективності діяльності підприємства оцінити показники рентабельності та оборотності та зробити основні висновки про доходність основної та інших видів діяльності підприємства;

- аналіз фінансової стійкості повинен показати наявність або відсутність у підприємства можливостей залучення додаткових позикових коштів, а також здатність погасити свої поточні зобов’язання за рахунок активів різного ступеня ліквідності.

Слід зазначити, що при проведенні фінансового аналізу позичальників банку слід використовувати поряд з кількісними показниками, також і якісні, які виміряти в цифрах неможливо. Так, в процесі прийняття рішення про видачу кредиту необхідно враховувати репутацію позичальників, а також особливості та перспективи економічної кон’юнктури. На думку автора, доцільно буде покращити процес оцінки застави, як важливого етапу процесу кредитування, оскільки саме вартість об’єкта застави виступає чи не найголовнішим чинником, який впливає на величину кредиту, що буде отриманий потенційним позичальником. Можна сформулювати наступні принципові позиції, які, на наш погляд, повинні бути взяті за основу при оцінці працівниками банку об’єктів застави:

― необхідно більш ширше поряд з поняттям “ринкова вартість” використовувати поняття “ліквідаційна вартість”, як таке, що найбільш точно відповідає цілям оцінки об’єктів застави;

― необхідно враховувати різницю між ринковою та ліквідаційною вартістю об’єкта застави. Про цьому слід мати на увазі, що ліквідаційна вартість завжди менша від ринкової. Тому з метою забезпечення більш високого рівня ліквідності об’єктів застави базою для розрахунку банківськими працівниками обсягів кредитів, повинна слугувати не ринкова вартість об’єктів застави, як це поширено у сьогоднішній практиці, а ліквідаційна вартість об’єктів застави.

Що стосується механізму розподілу кредитних ресурсів Промінвестбанку, то можна сказати, що в системі ПІБ в чистому вигляді міжбанківське кредитування не використовується, але існує система міжфілійного кредитування установ системи Промінвестбанку через автоматизований комплекс “електронна біржа кредитних ресурсів”. Електронна біржа кредитних ресурсів призначена для повної автоматизації процесу укладання міжфілійних кредитних угод та додатків на зміну відсоткової ставки, на повернення ресурсів та пролонгацію. Діяльність з кредитування філіями є прибутковою, постійно вдосконалюється, але існують і додаткові шляхи вдосконалення кредитування підприємств. До них можна віднести:

1. Вдосконалення процесу оцінки фінансового стану підприємства – позичальника в процесі кредитування. Проведення комплексного аналізу потенційних позичальників є одним з найважливіших та найвідповідальніших етапів всього процесу банківського кредитування. В процесі такого аналізу особливо важливим є проведення аналізу фінансового стану потенційного позичальник. Методика визначення класу позичальника у філіях “Промінвестбанку” постійно переглядається і змінюється відповідно до змін законодавства, вимог НБУ і Промінвестбанку про кредитування і забезпечення кредитів. В даний час ця методика є досить досконалою і її використання дає можливість всебічно проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства-позичальника, але потрібно вдосконалити не сам процес аналізу а трактування результатів цього аналізу. Тобто в результаті аналізу фінансового стану підприємства потрібно отримати не лише кількісні показники, а й якісні(проаналізувати не лише як змінилося становище підприємства, а й дати відповідь “чому?” це сталося і чи є це позитивним чи негативним фактором для надання кредиту цьому підприємству)

2. Використання математичних методів для оцінки ризиків при кредитуванні (для прийняття адекватних рішень в процесі кредитування недостатньо лише виявити форми та причини ймовірних загроз). На думку автора, необхідна оцінка ризиків з точки зору їх значення як за масштабом впливу, так і за ймовірністю настання. В основу оцінки повинен бути покладений пошук залежності між певними розмірами втрат, пов’язаними з реалізацією ризику та ймовірностями їх настання.)

3. Підвищення гарантії повернення банківських кредитів шляхом більш ефективної оцінки застави, що передається банку в рахунок забезпечення кредиту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?