Дипломна робота «Управління підприємствами соціально-культурної сфери (на прикладі дитячого центру "Ерудит")», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 26.04.2011 15:40 · від Илона · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Методологічні аспекти системи управління підприємства соціально-культурної сфери 5 1.1. Характеристика системи управління на підприємствах СКС 5 1.2. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства СКС 11 1.3Використання методів управління на підприємствах СКС 22 Розділ 2. Дослідження системи управління Дитячого центру розвитку “ЕРУДИТ” 29 2.1. Загальна характеристика організаційної діяльності ДЦР “ЕРУДИТ” 29 2.2. Аналіз і оцінка економічної діяльності в системі управління ДЦР “ЕРУДИТ” 36 2.3Ефективність системи управління ДЦР “ЕРУДИТ” 40 Розділ 3. Удосконалення системи управління в ДЦР “ЕРУДИТ” 51 3.1. Удосконалення кадрового потенціалу 51 3.2. Стратегії удосконалення якості інтелектуальних послуг підприємства 71 3.3. Економічне обґрунтування заходів надання інтелектуальних послуг в ДЦР “ЕРУДИТ” 77 Висновки 90 Список використаних джерел літератури 94 Додатки 104

Висновок

Суть соціально-культурної сфери нами трактується як комплекс відносно самостійних галузей економіки, що охоплюють широкий спектр відносин людського розвитку і котрі об’єднані спільністю суспільного замовлення на продукування соціально-культурних цінностей і благ, спорідненістю характеру діяльності, що реалізується у формі специфічного товару - послуг (споживчої вартості та вартості), вагомістю результативних ефектів, що мають здатність до накопичення у вигляді знань, інтелектуальних, фізичних і духовних сил соціуму (людського капіталу), володіють власним ресурсним потенціалом, інфраструктурою й зв’язками.

Вихідним моментом виділення соціально-культурної сфери є особисті потреби (як частини соціальних) населення. При цьому рівень розвитку соціально-культурної сфери розглядається взаємозалежно і взаємопов’язано з рівнем розвитку продуктивних сил території (країни, регіну, району), величиною її економічного потенціалу.

Соціально-культурна сфера є відкритою системою, а тому усі явища й процеси, що відбуваються в мікро- та макросередовищі, швидко позначаються на її розвитку. Водночас результати функціонування сфери є вагомим чинником обудови соціальної держави.

Особливості управління підприємствами соціально-культурної сфери, нами були проаналізовані на основні дитячого центру розвитку «Ерудит».

ПП ДЦР «Ерудит» як видно з вище проведеного аналізу є одним з лідерів на ринку освіти в напрямках:

Школа раннього розвитку

Школа іноземних мов

Підготовка домашнього персоналу

Усі програми курсів іноземних мов•Освітнього центру «UK» відповідають Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти Ради Європи

ДЦР «Ерудит» складається з міні садка ( тобто групи короткотривалого перебування з 9.00 до 13.00 ) та центру розвитку дитини. Всі складові ДЦР працюють за єдиною системою всебічного розвитку дитини ( сукупність авторських та державних програм ). Також для всебічного розвитку маляти, ми створили цілу низку додаткових занять-курсів:

- Комплексний музичний розвиток;

- Англійська мова;

- Заняття з логопедом і психологом.

Щодо системи управління ДЦР «Ерудит», то сучасні освітні системи вимагають управління, яке б допомогло їм самостійно адаптуватися в соціально-економічних умовах, що швидко змінюються, цілеспрямовуватися та саморозвиватися. За результатом трьохрічного експерименту по створенню структури управління дитячого центру розвитку «Ерудит» була створена структура управління ДЦР, яка відповідає загальній структурі ДЦР і має такі рівні:

1. "Керівниковий" рівень. Одноосібне управління ДЦР здійснює його директор.

2. "Адміністративній" рівень. Для забезпечення управління навчально-виховним процесом, організації наукової і методичної роботи, становлення індивідуальності та творчого відношення до життя на всіх етапах шкільного та дошкільного дитинства, визначення рівня навченості та розвитку у навчально-виховному комплексі вводяться посади заступників директора з дошкільного виховання, початкового навчання та розвитку, навчальної, виховної, науково-методичної роботи, з іноземних мов (враховуючи) специфіку навчального закладу у вивченні іноземних мов дітей з 3-х років), адміністративно-господарчої частини.

3. "Адміністративно-громадський рівень". На цьому рівні працюють завідуючі кафедрами, керівники методичних об'єднань. Його створено для делегування управлінських повноважень та демократизації процесу управління.

4. "Педагогічний" рівень, на якому відбувається педагогічне управління навчальним процесом.

Така багаторівнева систем управління повинна створювати умови для саморозвитку, самоаналізу, самокорекції учасників навчального процесу на кожному рівні, планувати та організовувати злагоджену діяльність у всіх підрозділах, вимірювати та оцінювати ефективність процесу, спрямовувати його на подальший розвиток проведена техніко-економічна характеристика функціонування підприємства свідчить, що ПП «Ерудит» є одним з провідних дитячих центрів розвитку, з розгалуженою структурою. Також додатковий дохід дане підприємство отримує від оренди своїх приміщень, що дозволяє значно покращити умови закладу, та рівень наданих освітніх послуг. Такі основні показники господарської діяльності підприємства як валовий прибуток, рентабельність діяльності та чистий прибуток мали позитивні зрушення у 2008 р., що свідчить про позитивні зрушення у його господарській діяльності. Проте, на підприємстві існує проблема щодо низького рівня ефективності використання наявних фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

За результатами проведеного дослідження показників праці та її оплати підприємства можна зробити висновки, що на підприємстві протягом 2007 – 2009 років проводилась недостатньо ефективна кадрова політика, а персонал використовувався недостатньо ефективно. Також на деякі негативні зміни вплинула загальна нестабільна ситуація в країні та світова фінансова криза.

На основі проведеного аналізу нами запропоновано такі заходи щодо покращання управління персоналом на підприємстві:

1. Визначення та розробка стратегії управління персоналом, яка є частиною загальної стратегії розвитку підприємства.

2. Побудова ефективної системи управління персоналом, яка покликана забезпечити функціонування управління персоналом у динамічному середовищі.

3. Впровадження системи кадрового планування та маркетингу персоналу.

4. 5. Розробка дієвих заходів щодо підвищення ефективності кадрової політики (набору і відбору персоналу, атестації, підвищення кваліфікації, нематеріальних методів стимулювання праці, щодо ефективності системи матеріального стимулювання).

6. Забезпечення соціальних гарантій персоналу, які повинна контролювати служба управління персоналом у відповідності з чинним законодавством.

7. Проведення роботи із забезпечення умов для отримання співробітниками підприємств профільної освіти.

Задля отримання більшого прибутку та підвищення ефективності наданих інтелектуальних послуг, нами було запропоновано два проекта ще одного центру «Ерудит+», в межах центру ерудит з більшою потужністю, та різноманітністю послуг, та більш вузькою спеціалізацією.

Порівнюючи показники двох проектів можемо зазначити, що альтернатива № 2 (комплексний повно функціональний комплекс для дітей усіх вікових груп) дає кращі результати за показниками чистого прибутку (6,94 млн. за 5 років проти 4,2 млн. грн. для першого проекту) та показник NPV (3292,7 тис грн. проти 2128 тис грн. для першого проекту). Однак, альтернатива № 1 (створення спеціалізованого центру, орієнтованого на дітей дошкільного віку) краще за такими параметрами як значно менша потреба в стартових інвестиціях (481 тис грн. проти 895 тис грн. для другого проекту), більше значення IRR проекту і коротший термін окупності проекту. На підставі порівняння показників альтернативних проектів ми все ж рекомендуємо реалізувати проект № 1, тобто створити.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?