Дипломна робота «Удосконалення управління кадровою політикою на підприємстві (за матеріалами ТОВ „Аптека Біокон”)», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 24.04.2011 22:08 · від Jack · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження управління кадровою політикою на підприємствах 6 1.1. Кадрова політика: сутність, зміст та роль 6 1.2. Характеристика складових кадрової політики на підприємствах 13 1.3. Нормативно-правове регулювання кадрової політики в галузі охорони здоров’я 32 Розділ 2. Аналіз кадрової політики на тов "аптека біокон" 37 2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ"Аптека Біокон" 37 2.2. Аналіз кадрової політики на підприємстві 40 2.3. Аналіз мотиваційної політики ТОВ „Аптека Біокон” 50 Розділ 3. Шляхи удосконалення кадрової політики на тов „аптека біокон” 61 3.1. Розробка шляхів удосконалення кадрової політики на ТОВ „Аптека Біокон” 61 3.2. Запровадження прогресивних методів оцінки персоналу як засіб управління діловою кар’єрою 66 3.3. Використання сучасних методів підбору кадрів 77 3.4. Розробка проекту відкриття філіалу ТОВ „Аптека Біокон” 89 Висновки 97 Список використаної літератури 102 Додатки 109

Висновок

Аналізуючи теоретичні підходи до розробки кадрової політики у даній роботі було виявлено, що для характеристики сукупності працівників підприємства в сучасній економічній літературі та нормативних актах використовують різні терміни: трудові ресурси, персонал, кадри, трудовий колектив.

Трудові ресурси – це сукупність осіб, що працюють на певному підприємстві і вкладають свій труд, фізичні та розумові здібності, знання та навички в проведення господарсько-фінансової діяльності підприємства, реалізацію його статутних завдань (закупівлю та реалізацію товарів, надання послуг та інше).

Термін “трудовий колектив” має соціально-політичний відтінок. Він використовується при характеристиці соціальних та моральних потреб працівників підприємства, їх особливих цілей та економічних інтересів.

При використанні терміну “кадри” найчастіше мають на увазі частину працюючих – спеціалістів та висококваліфікованих працівників підприємства, які постійно працюють на певному підприємстві.

В межах даної дипломної роботи було визначено, що персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності.

Під управлінням трудовими ресурсами підприємства розуміється процес планування, добору, підготування, оцінки і освіти кадрів, спрямований на раціональне їх використання, підвищення ефективності професійної діяльності, і в підсумку, поліпшення якості життя. Тому важливо, щоб усі керівники знали і розуміли способи і методи управління людьми.

Головна мета управління трудовими ресурсами полягає у формуванні чисельності і складу працівників, що відповідають специфіці діяльності підприємства, здатні забезпечувати основні задачі його розвитку в майбутньому періоді, а також у забезпеченні мінімізації витрат підприємства на формування і утримання персоналу та максимізації результатів від його використання.

Досягнення основної мети управління трудовими ресурсами підприємства потребує розв’язання таких завдань: формування чисельності та складу працівників підприємства, які відповідають специфіці його діяльності та здатні забезпечити реалізацію завдань його розвитку; вибір найбільш ефективних форм залучення трудових ресурсів підприємством; створення необхідних організаційних та економічних умов для поєднання економічних інтересів працівників з інтересами підприємства та його власників; забезпечення високих та сталих темпів зростання продуктивності та ефективності праці; пошук та застосування ефективних форм мотивації та матеріального стимулювання праці персоналу.

Розв’язання поставлених завдань здійснюється в процесі формування, використання та стимулювання персоналу підприємства.

Управління персоналом – головна функція будь-якої організації (підприємства, фірми, корпорації, банку і інших юридичних осіб). На більшості підприємств воно здійснюється за допомогою кадрової служби.

Кадрова служба підприємства – це сукупність спеціалізованих структурних підрозділів у сфері управління підприємством разом із зайнятими в них посадовими особами (керівники, фахівці, виконавці), які покликані керувати персоналом в рамках обраної кадрової політики.

Головне призначення кадрової служби полягає в тому, щоб не тільки керуватися в здійсненні кадрової політики інтересами підприємства, але і діяти з урахуванням трудового законодавства, реалізації соціальних програм.

Основою системи управління кадрами на підприємстві є кадрова політика. Це система поглядів, принципів, моделей та цілей, уявлень, які визначають напрямок та зміст роботи з кадрами, загальні та специфічні вимоги до них. Вона розробляється власниками підприємства або вищим керівництвом, або кадровою службою.

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення підприємства трудовими ресурсами потрібної якості та чисельності. Також вона має за мету: забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав та обов’язків громадян; раціональне використання кадрового потенціалу; формування та підтримка ефективної роботи трудових колективів.

Основними різновидами кадрової політики вважається політика відбору кадрів, політика навчання, політика оплати праці, політика формування кадрових процедур, політика соціальних відносин.

Правильне функціонування й оптимальний розвиток соціальних механізмів відбору і розподілу індивідів в ієрархічній структурі суспільства можливо лише у випадку науково обґрунтованої розробки і реалізації кадрової стратегії.

Кадрова стратегія (стратегія управління персоналом) – специфічний набір основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової політики.

Кадрова стратегія визначається метою організації (метою політичної діяльності) і впливає на зміни структури (цільової, організаційної, функціональної) кадрової служби і процесу її діяльності. Кадрова стратегія є ланкою в ланцюзі “принципи управління персоналом організації – цілі кадрової діяльності (кадрової політики) – кадрової стратегії – методи – прийоми”. Це організуючий початок усіх методів, технологій, прийомів, що дозволяє досягти кадрових цілей за умови його відповідності об’єктивним законам. Кадрова стратегія базується на представленнях про сутність кадрової діяльності, про її стан у минулому, дійсному і прогнозованому майбутньому.

На прикладі досліджуваного підприємства – ТОВ «Аптека Біокон» в роботі було проаналізовано динаміку чисельності персоналу та проведено економічне обгрунтування потреби даного підприємства в кадрах.

На ТОВ «Аптека Біокон» існує позитивна динаміка зростання продуктивності праці, але не виконується план з випуску товарної продукції за причини скорочення чисельності робітників та відпрацьованого ними часу.

Зменшення кількості робітників на ТОВ «Аптека Біокон» за 2006-2008 рр. було зумовлено:

– прорахунками щодо відповідності обсягів операційної діяльності трудовим ресурсам;

– невиконанням плану обсягів операційної діяльності за технічних причин;

– невірним плануванням чисельності робітників та керівників;

– плинністю персоналу на підприємстві.

Як було визначено у третьому розділі, соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу ТОВ „Аптека Біокон”, що спрямовані на підвищення результативності їхньої діяльності, завжди є мотивація праці.

На ТОВ «Аптека Біокон» чисельність керівників та робітників, а також співвідношення між ними виявились неоптимальними, що призводить до зменшення загального обсягу операційної діяльності від плану.

Для вирішення цієї проблеми буде доцільним відкриття нового філіалу підприємства та переведення туди частини робітників, що займають керівні посади. З допомогою цього заходу ТОВ „Аптека Біокон” не тільки не втратить цінний персонал, а навпаки – забезпечить всіх своїх працівників роботою, а також створить нові робочі місця, що дасть змогу підвищити ефективність виконання роботи та підвищить її результати.

Для формування належного ставлення до праці на ТОВ „Аптека Біокон” необхідно створювати такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як свідому діяльність, що є джерелом самовдосконалення, основою професійного та службового зростання.

За домінуючої ролі соціально-економічних умов в основу моделі мотивації ТОВ „Аптека Біокон” повинні бути покладені передовсім психологічні аспекти.

Систему мотивації праці на підприємстві ТОВ „Аптека Біокон” слід побудувати на основі індивідуальних та групових, а також зовнішніх та внутрішніх винагород.

Серед економічних методів (методів матеріального стимулювання) на підприємстві ТОВ „Аптека Біокон” слід застосовувати наступні: заробітна плата; премії; грошова винагорода; матеріальна допомога, позики; участь у прибутку.

Система оцінки працівників ТОВ „Аптека Біокон” повинна базуватися на бальній оцінці, яка потім переводиться в інтегруючий коефіцієнт оцінки результатів праці працівника, що дозволяє коригувати розмір стимулюючих виплат загалом і винагороди за підсумками роботи за рік зокрема.

У структурі механізму підбору персоналу підприємство ТОВ „Аптека Біокон” повинно застосовувати наступні форми і методи залучення робочої сили: 1) друковані оголошення у спеціалізованих виданнях („Пропоную роботу”, „Работа и учеба”, Internet-видання та ін.) 2) підписання договорів з відповідними навчальними закладами; 3) укладання контрактів (договорів) зі службами зайнятості; 4) участь у ярмарках вакансій; 5) організація "Днів відкритих дверей".

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?