Курсова робота «Аналіз стану активів підприємства», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 15.04.2011 16:59 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу стану активів підприємства 5 1.1. Економічна сутність та класифікація активів підприємства 5 1.2. Характеристика методичного інструментарію аналізу стану активів підприємства 18 1.3. Показники та фактори, що визначають стан активів підприємства 25 Розділ 2. Дослідження стану активів ТОВ «Інтеркровля» 33 2.1. Аналіз динаміки, складу та структури активів ТОВ «Інтеркровля» 33 2.2. Аналіз стану активів ТОВ «Інтеркровля» 40 2.3. Кількісна оцінка та систематизація факторів, що визначають стан активів ТОВ «Інтеркровля» 46 Розділ 3. Систематизація та обґрунтування напрямів поліпшення стану активів на ТОВ «Інтеркровля» 51 3.1. Удосконалення інформаційного забезпечення управління активами ТОВ «Інтеркровля» 51 3.2. Напрями підвищення ефективності управління активами ТОВ «Інтеркровля» 58 Висновки та пропозиції 80 Список використаних джерел 84 Додатки 89

Висновок

На підставі проведеного дослідження ми можемо зробити наступні висновки. По-перше, поняття «актив» походить від латинського activus, що означає дієвий. На певну дату він відображає матеріальні та нематеріальні цінності підприємства за їх складом, розміщенням та використанням у процесі функціонування підприємства. Нормативно-правовими актами України, активи визначаються як ресурси, що контролюються банком в результаті минулих подій і використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. У балансі активи підприємства розміщені у трьох розділах: 1 розділ – необоротні активи; 2 розділ – оборотні активи; 3 розділ – витрати майбутніх періодів.

До необоротних активів також належать: нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи.

Оборотні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують поточну виробничо-комерційну діяльність підприємства і повністю використовуваних в процесі одного операційного циклу. В практиці обліку до них відносяться майнові цінності всіх видів зі строком використання до одного року.

Управління активами – система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з їх формуванням, ефективним використанням в операційній діяльності підприємства й організацією їх обороту.

Ефективне управління активами підприємства забезпечується реалізацією ряду принципів, основними з яких є: інтегрованість із загальною системою управління підприємством, комплексний характер формування управлінських рішень, високий динамізм управління, варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень, орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Оцінка ефективності управління активами підприємства ставить на меті зростання ринкової вартості підприємства. У процесі реалізації цієї мети управління активами спрямовано на розв’язання основних завдань, які пов’язані з ефективним використанням як оборотних так і необоротних активів. До показників ефективності управління необоротними активами підприємства належать: коефіцієнт рентабельності операційних необоротних активів, коефіцієнт продуктивності операційних необоротних активів, коефіцієнт виробничої місткості, період обороту операційних необоротних активів.

Для планування обігу активів підприємства, та покращення системи управління активами підприємства, ми провели аналіз структури, динаміки та ефективності управління активами торгівельного підприємства, в нашому випадку – ТОВ «Інтеркровля». Аналіз показав, що спостерігається чітка тенденція до зменшення ваги оборотних активів у їх загальній структурі (з 36,6% у 2008 до 30,3% у 2009 році), а отже й до зменшення ліквідності балансу. Балансовий аналіз показників свідчить, що дана тенденція обумовлена тим, що балансова вартість оборотних активів зростала значно вищими темпами, ніж балансова вартість необоротних активів. У 2009 році, порівняно з 2008 різко зменшилася частка оборотних активів на 17,21%, в той самий час як оборотні активи збільшилися на 8,41%. Щодо 2010 року, то тут динаміка позитивна по всіх показникам. Як свідчать дані, основу необоротних активів підприємства складають основні засоби. Вартість яких станом на 2010 рік становили 597721 грн, що на 11034,7 грн. більше ніж у 2009 році. Частка основних засобів досліджуваного підприємства станом на 2010 рік становить 90% у загальній структурі необоротних активів підприємства. Це на 0,81 % більше ніж у 2009 році. Ця тенденція пояснюється процесом розширеного відтворення на підприємстві та наявність власного нерухомого майна та інвентарю.

Як бачимо з аналізу виробничі запаси у 2009 році порівняно з 2010 роком зменшились на 9%, а у 2010 році порівняно з 2009 на 1,5 %.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами за досліджуваний період постійно зменшувалася як у абсолютному виразі, так і відносній вазі у загальній структурі дебіторської заборгованості.

Тако ж, можемо зробити висновки про те, що у 2008-2009 роках на одну гривню вартості основних засобів припадало близько 157,6 тис. грн. виручки від реалізації продукції, про свідчить показник фондовіддачі, а в 2010 році – рівень даного показника збільшився на 255,2 тис. грн., тобто на 166,66%.

Дане зростання пов’язане із зниженням залишкової вартості основних засобів у зв’язку із ліквідацією та реалізацією застарілого обладнання.

Доходовіддача вказує на обсяг доходу, який отримує ТОВ «Інтеркровля» на одиницю наявних основних засобів, значення якого суттєво не відрізняється від розрахованого рівня попереднього показника, оскільки рівень чистого та сукупного доходів підприємства майже не відрізняється.

Прибутковість основних засобів характеризує обсяг чистого прибутку на одиницю основних засобів ТОВ «Інтеркровля», цей показник зростав протягом досліджуваного періоду.

Отже, результати проведених розрахунків свідчать про позитивну діяльність підприємства, тобто про ефективне використання основних засобів.

Коефіцієнт оборотності активів за досліджуваний період не виявив чіткої динаміки. Так у 2009 році він зріс на 16,6%, а у 2010 зменшився на 5,8%. У відповідності до цього змінювався і показник тривалості обороту оборотних активів: зменшився на 14% у 2009 р. та зріс у 2010 р. на 6,2%.

Розраховані дані свідчать про надзвичайно високі темпи падіння усіх показників рентабельності підприємства.

Можна відмітити, що у 2010 році темпи падіння ефективності діяльності досліджуваного підприємства суттєво прискорилися.

Впадає в око також те, що у 2010 році середній темп падіння рентабельності становив близько 70%, що, в свою чергу, викликало зростання періоду окупності капіталу на 264,5%. Тобто, якщо у 2009 році термін окупності становив 7 років, то у 2008 – вже 46, тобто більше ніж у 6 разів.

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності за досліджуваний період спадала через те, що водночас зростала вартість активів та зменшувався прибуток від звичайної діяльності.

Аналогічно пояснюється і негативна динаміка рентабельності капіталу (активів) за чистим прибутком. В управлінні активами найбільшого розповсюдження набула Дюпонівська система інтегрального аналізу ефективності використання активів підприємства.

Відповідно до представленої моделі, на прибутковість активів впливали наступні фактори: прибутковість реалізації продукції та коефіцієнт оборотності активів підприємства. Так, бачимо, що за рахунок зменшення прибутковості реалізації продукції, прибутковість активів зменшилась на 0,7%, а за рахунок зростання коефіцієнта оборотності на 0,6 разів – прибутковість активів зросла на 2,6%, що є досить позитивно у даній ситуації. Кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем ефективності його господарської діяльності: загальним обсягом його одержаного прибутку та в розрахунку на одиницю ресурсів. Прибуток та відносний показник прибутку – рентабельність є основними показниками ефективності роботи підприємства, які характеризують інтенсивність господарювання.

Для ТОВ «Інтеркровля» було б доречно використовувати комбіновану систему знижок. Однією з найбільш вигідних як для підприємства, так і для покупців є система використання кумулятивних знижок. Це знижки для покупців, які постійно купують товари у одного постачальника. Як свідчить статистика, ці знижки дозволяють підвищити обсяг продажу на 30-40%. В свою чергу збільшення обсягу продажу призводить до збільшення випущеної продукції.

В загальному випадку пропонується система кумулятивних знижок з ціни продукції через встановлення знижки в розмірі 1% при обсязі продажу до 10 тис. грн., 2% при обсязі від 10 до 30 тис. грн., 5% при обсязі від 30 до 100 тис. грн. і 10% – при обсязі більше 100 тис. грн. Тут же можна запропонувати також накопичувальну систему кумулятивних знижок.

Важливою проблемою для ТОВ «Інтеркровля» є забезпечення збереження оборотних активів. В процесі фінансового планування важливо визначити можливий лишок або недостачу оборотних активів на початок планового року. Для цього співставляється сума фактичної наявності власних оборотних активів підприємства на початок планового періоду з його сукупною потребою в оборотних засобах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?