Курсова робота «Страхування та його роль у забезпеченні економічного зростання», 2010 рік

З предмету Страхування · додано 11.04.2011 16:16 · від Семененко Світлана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Необхідність, економічна сутність та роль страхування в ринковій економіці 2. Страховий ринок в умовах трансформаційної економіки України: сучасний стан, проблеми та перспективи 3. Шляхи та напрямки підвищення ефективності страхової діяльності в контексті сталого розвитку України Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Здійснивши аналіз економічних відносин страхування, сучасного стану страхового ринку України та його структурних елементів можна зробити висновки про те, що на сьогодні страхування виступає об’єктивно необхідним атрибутом ринкової економіки. Дана необхідність зумовлена наявністю умов ризикового характеру функціонування будь-якого підприємства і не менш ризикового поводження людей. З огляду на це, виникає потреба попередження, усунення та відшкодування збитків внаслідок настання несприятливих подій чи ризиків, яку і задовольняє економічна категорія страхування.

У сучасних умовах страхова галузь стає невід’ємною частиною діяльності для суміжних галузей бізнесу, своєрідним механізмом підтримки економічної рівноваги в країні та набуває стратегічного значення для зміцнення і розвитку національної економіки. Поряд із цим, страхування є ефективним засобом реалізації соціальної політики громадян шляхом виплати пенсій і грошової допомоги через систему державного соціального страхування.

Вся сукупність економічних відносин, які виникають у сфері страхових послуг концентрується на страховому ринку тієї чи іншої держави. Ринок страхування є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов’язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці та робочої сили.

Сучасний стан страхового ринку України характеризується зростанням основних показників його функціонування. Простежуються позитивні тенденції у розширенні асортименту страхових послуг, зростанні величини страхових виплат та страхових премій, що свідчить про динамічний розвиток вітчизняної галузі страхування. Необхідно також зазначити, що український ринок страхових послуг на сьогодні інтегрується у світовий економічний простір та активно взаємодіє зі світовим ринком страхування, стає об’єктивним чинником глобалізаційних перетворень в Україні. Разом з тим, рівень розвитку страхування в країні є недостатнім і не відповідає змінам економічних умов господарювання при активізації трансформаційних процесів.

Незважаючи на позитивні зрушення, що відбулися в галузі страхування з початку її створення, існує багато проблем, які заважають її нормальному функціонуванню та розвитку. Серед основних негативних чинників, які сповільнюють розвиток ринку страхування виступають такі аспекти як відсутність кодексу про страхову діяльність, наявність великої кількості вимог та бар’єрів, що обмежують конкуренцію на ринку, низький рівень капіталізації підприємств, недостатній розвиток брокерських послуг на ринку, а також недостатня довіра суспільства до страхових компаній.

З огляду на дані проблеми та негативні тенденції, що виникають у галузі страхових послуг, перед державою та суб’єктами господарювання постає завдання подолання стримуючих факторів функціонування страхового ринку України, вироблення нової стратегії державного регулювання страхової діяльності та формування якісно нових орієнтирів у страховому секторі економіки. Участь кожного індивіда та суспільства в цілому у даному процесі забезпечить ефективний розвиток ринку страхових послуг, що, в свою чергу, дасть можливість забезпечити високий рівень захищеності від ризикових подій.

Враховуючи об’єктивні можливості держави та сучасний стан економіки України, можна виділити наступні пропозиції подолання труднощів у галузі страхування: впорядкування страхового законодавства; досягнення оптимальної структури між різними формами страхування; залучення коштів страхових фондів на потреби інвестиційних вкладень; підготовка до 2012 року проекту Страхового кодексу України; створення об’єднань страховиків з метою зміцнення їх фінансового становища; підвищення рівня капіталізації підприємств; запровадження реальних заходів, які б знизили можливості для корупції та бюрократичних перепон, а також розробка ефективних механізмів захисту інтересів страхувальників.

Важливе значення у становленні та функціонуванні страхового ринку України має державне регулювання страхової діяльності, яке повинно забезпечити удосконалення системи ліцензування страхової діяльності, надійний захист страхувальників шляхом запобігання неплатоспроможності, створення додаткової конкуренції, що сприятиме підвищенню якості страхової діяльності, а також вдосконалення нормативної бази страхування, активізації ролі держави та її органів у зміцненні страхового ринку України, приведення його стану у відповідність із світовими стандартами.

Удосконалення системи правового забезпечення страхування повинно охопити внесення необхідних змін і доповнень в законодавчі і нормативні акти різних рівнів, починаючи від Конституції України.

Однією з необхідних передумов розвитку страхового ринку України є відновлення довіри до страхової галузі. Ось чому слід проводити роз’яснювальну роботу серед населення про потребу й економічну діяльність страхування, інформування про стан страхового ринку і державний контроль за його діяльністю, а також упроваджувати нові привабливі для населення види фінансових послуг.

Отже, перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють об’єктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості суб’єктів, що господарюють.

Як економічна категорія страхування має величезні можливості сприяти економічному та соціальному розвитку країни, вирішувати проблеми кожного асоційованого чи індивідуального власника. Розвиток вітчизняного страхування має створити сприятливі умови для подальшого інтегрування України у світову страхову інфраструктуру шляхом гармонізації та адаптації національного страхового законодавства до відповідних страхових традицій Європейського співтовариства.

Враховуючи вищесказане, висвітлені функції страхування будуть діяти повноцінно та ефективно, лише при запроваджені нових стандартів якості страхових послуг, в регульовані законодавчої основи страхування та формуванні відповідної страхової культури громадян. При виконанні даних умов вітчизняна галузь страхування стане продуктивним важелем стимулювання функціонуванні економіки держави та забезпечить динамічний розвиток країни у майбутньому.

Коментар модератора

40 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?