Дипломна робота «Управління грошовими потоками ТзОВ «Три Леви».», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.04.2011 20:08 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками 5 1.1. Суть грошового потоку та управління ним 5 1.2. Основні завдання управління грошовими потоками 12 1.3. Вплив факторів на управління грошовими потоками 22 Висновок до 1 розділу 30 Розділ 2. Управління грошовими потоками на тзов «три леви» 32 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОВ «Три Леви» 32 2.2. Аналіз валового грошового потоку ТзОВ «Три Леви» 37 2.3. Оцінка динаміки та структури додатного та від’ємного грошових потоків ТзОВ «Три Леви» 42 2.4. Аналітична оцінка чистого грошового потоку 51 2.5. Аналіз ритмічності грошових потоків 55 Висновок до розділу 2 56 РОЗДІЛ 3. Вдосконалення грошового потоку на ТзОВ «Три Леви» 57 3.1. Аналіз ефективності грошових потоків 57 3.2. Планування грошового потоку на підприємстві 73 Висновок до розділу 3 84 Висновки 86 Список використаної літератури 91 Додатки 96

Висновок

Отже, дослідивши тему дипломної роботи: «Управління грошовими потоками ТзОВ «Три Леви».» можна зробити висновки, що питання управління грошовими потоками не є достатньо досліджене. За результати досліджень зроблено висновок, що грошовий потік – це сукупність проведених за звітний період надходжень та витрат, які розподілені за операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю та змінюються під впливом ефективності здійснення господарської діяльності. Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрати коштів і їхньої синхронізації в часі.

Аналіз грошових потоків проводиться в розрізі за видами діяльності. Використовуються методи горизонтального та вертикального аналізу, порівняння та нормування показників.

Для оцінки ефективності грошових потоків використовують ряд показників: оборотності, платоспроможності та ефективності грошових потоків. Планування проводиться на основі аналітичних даних трендовим аналізом.

Інформаційна база для управління грошовими потоками є зовнішня і внутрішня. До зовнішньої відносять макроекономічні фактори, нормативну та законодавчу базу. До внутрішніх - звітність підприємства та облікову чи управлінську інформацію.

Джерелом аналізу в роботі буде використано форму 3 "Звіт про рух грошових коштів" та форма 2 «Звіт про фінансові результати». Аналіз грошових потоків за допомогою звіту про фінансові результати необхідний, оскільки фінансові результати, його доходи та витрати – це є основний грошовий потік підприємства.

Аналіз грошових потоків на прикладі ТзОВ "Три Леви" проведено поетапно. Перший етап - підготовчий. Він заключається в зборі інформації для аналізу - фінансової звітності: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів. На цьому етапі створено програму, яка дозволяє проводити аналіз грошових потоків за результатами звітного року та розробляти планові показники на наступний за звітним рік.

Другий етап заключається в здійсненні аналізі управління грошовими потоками. Даний етап проходить в декілька підетапів. В роботі їх виділено 5.

На першому етапі дослідується валовий грошовий потік. Його вивчають в динаміці та порівнюють із власним капіталом, активами та виручкою від реалізації.

За даними аналізу встановлено, що валовий грошовий потік ТзОВ "Три Леви" становить в 2010 році 656,8 тис.грн. Даний потік за останній рік зменшився на 116,4 тис.грн. і становить 19,7 % середньорічної вартості активів, 34,3 % середньорічної вартості власного капіталу та 11,3 % виручки від реалізації за 2010 рік. До складу валового грошового потоку входить додатній та від'ємний грошові потоки.

На другому етапі досліджують структуру та динаміку додатного та від’ємного грошових потоків у розрізі за видами економічної діяльності.

Підприємство отримує більшу частку грошових потоків від операційної діяльності. Зокрема питома вага додатного грошового потоку операційної діяльності у підсумку становить 89,3 %, це високе значення.

На третьому тепі досліджують формування чистого грошового потоку. Доцільно провести аналіз факторів впливу на зміну чистого грошового потоку та порівняти його із виручкою та інвестиціями в основний капітал та загальною сумою інвестицій в підприємство.

За результатами аналізу встановлено, що чистий грошовий потік ТзОВ "Три Леви" склав в 2010 році від операційної діяльності 78,8 %, від фінансової діяльності 15,8 % і від інвестиційної діяльності 5,4 %.

Чистий грошовий потік підприємства склав в 2010 році 221,6 тис.грн, що на 49,3 тис.грн. більше минулорічного показника. На зміну чистого грошового потоку вплинуло декілька факторів. Так за рахунок зміни додатного грошового потоку, чистий грошовий потік збільшився на 35,3 тис.грн. За рахунок зміни від'ємного грошового потоку чистий грошовий потік зменшився на 47,5 тис.грн., а за рахунок питомої ваги від'ємного грошового потоку у додатному, чистий грошовий потік збільшився на 61,5 тис.грн.

На четвертому етапі досліджують синхронність грошових потоків.

Аналіз синхронності грошових потоків показав, що додатній грошовий потік є більш синхронним у порівнянні із від'ємним. Тобто це свідчить про те, що на наступні звітні періоди нам необхідно проводити заходи по синхронізації від'ємного грошового потоку.

На п’ятому етапі проводять аналіз ефективності грошових потоків.

Загальна ліквідність грошового потоку становить в 2010 році 2,0, це дуже хороший показник. В цілому показники ліквідності та оборотності є нормальними для досліджуваного підприємства.

На шостому етапі проводять комплексний аналіз показників з аналізу ефективності грошових потоків, до складу яких входять показники платоспроможності, оборотності, порівняння дебіторської та кредиторської заборгованостей, визначають рівень синхронності, рентабельності та самофінансування.

За результатами аналізу грошових потоків можна зробити висновок, що питома вага чистого грошового потоку становить у чистому прибутку станом на 2010 рік 492,4 %.

Період обороту оборотних коштів складає в 2010 році 137,1 днів, період обороту грошових коштів - 42,2 днів, дебіторська заборгованість погашається за 46 днів, а кредиторська за 69 днів.

Показники рентабельності оборотного капіталу є низькими і становлять 1,8 % станом на 2010 рік.

Розробляючи моделі поведінки грошового потоку, нами розглянуто детальну будову від’ємного грошового потоку операційної діяльності.

За даними кошторису витрат ми побачили, що в 2010 році найбільший вплив на грошовий потік мають інші витрати операційної діяльності, тобто підприємство понесло значні витрати від псування цінностей та штрафів.

В основному псування готової продукції було пов’язано із їх неправильним зберіганням. В питанні моделювання грошовими потоками пропонується зменшити інші витрати операційної діяльності шляхом придбання та встановлення складських стелажів. Їх вартість становить 180 тис.грн. Пропонується провести амортизацію даного обладнання методом залишкової вартості з метою прискорення вивільнення коштів. В перший рік своєї експлуатації підприємство зможе списати із вартості обладнання 118,3 тис.грн, на другий рік витрати складуть 40,5 тис.грн. Збитки ж від псування за даними 2010 році склали 295,7 тис.грн. Підприємство планує ліквідувати дані витрати, хоча б якшо не повністю то хоча б на 80-85%. Крім того в 2011 році проведено ряд заходів по удосконаленню обліку на підприємстві та змінено бухгалтера, це дає можливість зменшити штрафні санкції. Саме тому якшо в 2010 році інші витрати склали 405 тис.грн ( що на 233 тис.грн більше показника 2009 року), то із врахуванням цих заходів можливе зменшення даних витрат до рівня 300 тис.грн.

В роботі проведено аналіз планових показників трендовим методом. Це дало змогу визначити, що без пропозиції по оптимізації від’ємного грошового потоку збитки можуть скласти 239,7 тис.грн. Проте врахувавши пропозицію, підприємство отримає неоподаткований прибуток в розмірі 32 тис.грн.

Крім того в роботі запропоновано ефективний контроль за запасами і визначення їх потреби відповідно до середнього споживання за 3 роки.

За результатами аналізу встановлено, що на складі зберігається лишні запаси (саме тому вони і псуються). Підприємство може вивільнити запасів на кінець 2011 року в сумі 66,6 тис.грн.,а це збільшить додатній операційний грошовий потік.

Завдяки даним пропозиціям грошовий потік операційної діяльності складе в 2011 році 325,4 тис.грн. Це покращить і ліквідність підприємства. Практично всі показники ліквідності збільшаться на 0,1.

Отже, запропонована методика управління грошовими потоками на ТзОВ «Три Леви» значно покращить його фінансовий стан, платоспроможність та ліквідність.

Всі поставлені на початку завдання дипломної роботи – виконані.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення