Дипломна робота «Організація та методика обліку, аудиту й аналізу витрат на оплату праці», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.04.2011 19:38 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти обліку витрат на оплату праці 7 1.1. Економічна сутність, визнання та оцінка витрат на оплату праці 7 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури щодо обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці 15 1.3. Передумови організації та методологічні основи обліку, аналізу та аудиту витрат на оплату праці на підприємствах виставкового бізнесу 30 Висновок до розділу 1 41 Розділ 2. Сучасний стан та удосконалення обліку витрат на оплату праці 43 2.1. Фінансовий облік витрат на оплату праці 43 2.2. Особливості обліку витрат на оплату праці в системі податкових розрахунків 49 2.3. Облік витрат на оплату праці в системі прийняття управлінських рішень 53 2.4. Трансформація вітчизняної практики обліку витрат на оплату праці відповідно вимог МСФЗ та досвіду роботи провідних держав світу 58 2.5. Організація обліку витрат на оплату праці в автоматизованих бухгалтерських системах 63 Висновок до розділу 2 73 Розділ 3. Проектування системи аудиту та економічного аналізу витрат на оплату праці підприємства 75 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи аналізу витрат на оплату праці 75 3.2. Аналіз витрат на оплату праці на базовому підприємстві 80 3.3. Факторний аналіз витрат на оплату праці на базовому підприємстві 86 3.4. Розробка та апробація методики зовнішнього аудиту витрат на оплату праці 89 Висновок до розділу 3 100 Висновки і пропозиції 102 Список використаних джерел 105 Додатки 111

Висновок

За результатами підготовки дипломної роботи, можна зробити наступні висновки:

1. Будь-яка діяльність підприємства пов'язана із використанням власної чи найманої праці. Дослідження категорії «праця» засвідчив, що даний елемент виробництва завжди відігравав ключову роль в організації діяльності підприємства. Досліджуючи витрати підприємства досить специфічної галузі - галузі виставкового бізнесу, можна стверджувати, що праця - ключовий елемент виробництва, який потребує значних затрат. Витрати на оплату праці будь-якого підприємства в даний період часу посідають 2-3 позицію за величиною в структурі усіх затрат підприємства. Проте, не дивлячись на те, що значення праці та її оплати є досить великим для будь-якого підприємства, на сьогодні не існує чіткого визначення витрат на оплату праці та поняття «заробітна плата».

2. Облік заробітної плати регулюється багатьма нормативними документами, основними з яких є Закон «Про оплату праці» та «Про оподаткування прибутку підприємства» та ряд законів із регулювання соціального страхування. Основними П(с)БО, що регулюють облікові моменти витрат на оплату праці є 26"Виплати працівникам", 16"Витрати" та 11 "Зобов'язання".

3. Об'єктом дослідження дипломної роботи витрати на оплату праці є ЗАТ "Центр агропромислових технологій", що займається наданням послуг з організації проведення виставок. Організація облікового процесу підприємства здійснюється на основі Наказу "Про облікову політику". Підприємство має автоматизовану систему обліку. Основним документом, який визначає застосування оплати праці, розміри основної, додаткової заробітної плати, преміювання і працівників тощо, є Положення про оплату праці на підприємстві.

4. Для обліку витрат на оплату праці на досліджуваному підприємстві використовуються типові форми первинного обліку: Наказ про прийняття на роботу, наказ про надання відпустки, особова картка, типові форми за використанням робочого часу, та спеціально розроблені картки обліку робочого часу. Нарахування, утримання та сума до виплати заробітної плати проводиться в розрахунково-платіжній відомості.

5. Облікова система підприємства є автоматизована 1-С: Підприємство 8.0. Підприємство веде фінансовий облік з її допомогою. Для обліку витрат на оплату праці виставкових підприємств використовуються рахунки 8 та 9 класу. Рахунок 23 не використовується. Для обліку розрахунків із заробітною платою використовується рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" та його субрахунки першого та другого рівня. Управлінський облік ведеться в основному за допомогою програми Exel.

6. Витрати на оплату праці працівників входять до складу валових витрат підприємства.

7. На фонд оплати праці проводиться нарахування соціальних внесків. З 01.01.11р. підприємство нараховує єдиний соціальний внесок, за тарифом, встановленим відповідно до виду діяльності. Середній розмір соціального внеску становить 34,7%.

8. Із заробітної плати фізичних осіб - найманої робочої сили також утримується єдиний соціальний внесок. Крім того, заробітна плата оподатковується податком з доходу фізичних осіб за ставкою 15%.

9. Управлінський облік витрат на оплату праці проводиться за центрами відповідальності та в розрізі за кожною виставкою. Нарахування заробітної плати відбувається погодинно для робочого персоналу або за ставкою – для адміністративного персоналу. Контролює облік витрат на оплату праці економічний відділ, який також здійснює плануванням та прогнозуванням витрат на оплату праці.

10. З метою полегшення обліку витрат на оплату пропонується розширена класифікація субрахунків 811 "Витрати, пов'язані із оплатою праці".

11. Для аналізу витрат на оплату праці використовується фінансова та статистична інформація, дані управлінського обліку.

12. Основними показниками ефективності витрат на оплату праці є рентабельність оплати праці, прибуток на 1 працюючого, рівень витрат на оплату праці.

13. Основними методами аналізу є балансовий метод, горизонтальний та вертикальний аналіз, методи порівняння, середніх величий, кореляційно-регресійного аналізу, факторного аналізу.

14. Аналіз структури фонду оплати праці показав, що основна заробітна плата становить близько 75% ФОП в 2009 році. Заробітна плата персоналу змінюється пропорційно зміні продуктивності праці. Прибуток на 1 працівника в 2009 році був найвищим за весь період дослідження і склав 72,46 тис.грн. В порівнянні із 2008 роком витрати на оплату праці збільшилися на 1888,9 тис грн за рахунок збільшення середньої річної заробітної плати на 11,2 тис.грн., та зменшилися на 836,9 тис.грн. за рахунок зменшення чисельності працюючих на 21 чол. За даними регресійного аналізу встановлено залежність між фондом оплати праці, чисельністю працюючих та виручкої від реалізації. Залежність - становить 96,6%, ймовірність достовірності прогнозу витрат на наступні місяці 73%.

15. На підприємстві зовнішній аудит не проводився. Даний факт порушує закон «Про аудиторську діяльність», оскільки кожне акціонерне товариство зобов’язане проводити обов’язковий аудит один раз на 3 роки.

Отже, в ході написання дипломної роботи поставленої мети досягнуто, а всі завдання є виконаними. Результати дослідження використовуються об’єктом дослідження для вдосконалення облікового процесу та прийняття управлінських рішень по витратах на оплату праці на майбутні звітні періоди.

Коментар модератора

Магістерська робота написана із врахуванням нового податкового законодавства (ПКУ 2011). Відсутні в додатках свідоцтво про реєстрацію підприємства та подадова інструкція

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення