Дипломна робота «Облік, аналіз і аудит матеріальних витрат підприємства», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.04.2011 19:36 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та аудиту матеріальних витрат 8 1.1. Економічна сутність матеріальних витрат підприємства як об’єкта обліку 8 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 17 1.3. Вплив організаційної та виробничої структур підприємства на організацію обліку матеріальних витрат 22 Висновок до розділу 1. 34 Розділ 2. Сучасний стан обліку надходження та вибуття матеріальних витрат підприємства 35 2.1. Проектування системи первинного обліку матеріальних витрат 35 2.2. Фінансовий облік матеріальних витрат підприємства 41 2.3. Узагальнення інформації про матеріальні витрати у фінансовій звітності підприємства 44 2.4. Облік матеріальних витрат в системі прийняття управлінських рішень 47 2.5. Організація обліку матеріальних витрат на основі інформаційних технологій 53 Висновок до розділу 2 58 Розділ 3. Проектування системи економічного аналізу та аудиту матеріальних витрат підприємства 59 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу 59 3.2. Аналіз ефективності використання матеріальних витрат 63 3.3. Методика аудиту матеріальних витрат підприємства 68 Висновок до розділу 3 85 Висновки і пропозиції 87 Список використаних джерел 90 Додатки 93

Висновок

Отже, провівши дослідження на тему " Облік, аналіз і аудит матеріальних витрат підприємства» можна зробити наступні висновки:

1. Актуальність дослідження базується на тому, що функціонування будь-якого підприємства в даному випадку УРБ ВАТ «Київметробуд» залежить від рівня його забезпеченості елементами виробництва: засобами виробництва та робочою силою. В натурально-речовій формі засоби виробництва — це матеріальні ресурси. Матеріальні ресурси включають в себе сировину, комплектуючі, тару, паливо тощо.

2. Бухгалтерський облік витрат підприємства ведеться за використанням 8 та 9 класу плану рахунків підприємства та рахунка 23, на якому акумулюються виробничі витрати підприємства. Матеріальні витрати – витрати матеріалів, до складу яких відносяться будівельні матеріали, енергія, паливо, тара, допоміжні матеріали. Облік матеріалів відбувається на субрахунках рахунку «Виробничі запаси». Витрати матеріалів списуються або на рахунок «Виробництво», а також на відповідні субрахунки рахунка 80 «Матеріальні витрати», а також рахунки класу 9: Загально виробничі витрати, витрати на збут, адміністративні витрати та інші витрати.

3. Витрати підприємства підтверджуються такими документами як: кошторис виробництва, накладними, ліміно-забірними картками, накладними вимогами та ін. З метою ведення управлінського обліку за центрами відповідальності в роботі запропоновано форму журналу 5-А, в якому матеріальні витрати відображаються не тільки за видами матеріалів, а й за споживанням будівельних бригад, за виробничими об’єктами.

4. Порядок розрахунки валових витрат відображено в Законі "Про оподаткування прибутку підприємства", іншими законодавчими актами, що регулюють прямі витрати підприємства є: Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, Закон "Про оплату праці", законодавчі документи, які регулюють нарахування на заробітну плату та інші.

5. Джерелами інформації для аналізу матеріальних ресурсів є план матеріально-технічного постачання, заявки, угоди на постачання сировини та матеріалів, форми статистичної звітності про наявність і використання матеріальних ресурсів та про витрати на виробництво, оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання, відомості аналітичного бухгалтерського обліку про надходження, витрати й залишки матеріальних ресурсів і т. ін.

6.За результатами аналізу діяльності встановлено, що підприємство з 2005 року значно збільшило капітал, проте фінансові результати його діяльності не стабільні. Зокрема спостерігається ріст обсягу прибутку з 2005 по 2008 рік, та значне його зменшення в 2009 році.

7. Аналізуючи матеріальні витрати, ми бачимо, що близько 86,5% їх становлять будівельні матеріали. Матеріалосткість продукції за останній рік зменшилася з 68% до 45,5%. Це свідчить про зростання у собівартості будівництва інших витрат, що не є позитивним фактором. Проте матеріаловіддача підприємство зросла за 2009 рік на 59,2 тис.грн.

Оборотність товарно-матеріальних цінностей за досліджуваний період значно зменшилася до рівня 0,9 разів на рік, тобто цикл обороту матеріалів становить 395 днів.

8. В роботі проведено аудит матеріальних витрат в декілька етапів:

- сировини і матеріалів. Аудитором виявлено невірне документування операцій їх рухом сировини;

- оплати праці. Аудитором виявлено порушення з нарахованої заробітної плати та відрахувань до фондів соціального страхування;

- амортизації виробничого обладнання. Аудитором не виявлено порушень;

- інших прямих витрат. Аудитором порушень не виявлено.

9. В процесі аудиту складено робочу документацію. На завершальній стадії аудиту матеріальних витрат проведено їх аналіз динаміки та структури за три останніх роки. Аудит завершується проведенням аналізу звітності за МСА та складанням аудиторського висновку.

10. За результатами обліку, аналізу та аудиту матеріальних витрат пропонується автоматизація облікового процесу шляхом використання програми 1-С: Підприємство 8.0. Завдяки встановленню модулів по управлінському обліку матеріальними витратами можна синхронізувати дані між економічним відділом та бухгалтерією.

Крім того пропонується проводити щорічний внутрішній контроль ведення обліку на підприємстві. Для цього необхідно створити коло відповідальних осіб, на чолі із головним бухгалтером, які б проводили раз на квартал повний контроль за веденням матеріальних витрат, та інших фінансових результатів підприємства з метою уникнення помилок та штрафних санкцій від контролюючих органів.

Коментар модератора

Дипломна робота написана з врахуванням нового податкового законодавства (ПКУ 2011)

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення