Курсова робота «Екологічний моніторинг басейну річки Полонка Київської області», 2010 рік

З предмету Екологія · додано 05.04.2011 21:10 · від Дана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вихідні дані 2с. Вступ 4с. Розділ i. Екологічна оцінка природних умов басейну річки полонка .5с. 1.1. Фізико-географічна характеристика басейну 5с. 1.2. Кліматичні умови 7с. 1.3. Ґрунтовий покрив басейну 8с. 1.4. Гідрологічна та гідрографічна характеристика басейну 10с. Розділ ii. Організація спостережень та контролю за забрудненям атмосферного повітря 13с. 2.1. Характеристика джерел забруднення атмосферного повітря в басейні 13с. 2.2. Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері 16с. 2.3. Встановлення категорії небезпечності підприємства та уточнення розмірів санітарно – захисної зони 21с. 2.4. Визначення кількості та місць розташування постів спостережень за станом атмосферного повітря 23с. 2.5. Визначення речовин, що підлягають контролю 25с. Розділ iii. Організація екологічного моніторингу поверхневих вод басейну р. Полонка 29с. 3.1. Оцінка фонового стану річки 30с. 3.2. Характеристика основних учасників водогосподарського комплексу ВГК 30с. 3.3. Визначення категорій пунктів спостереження та розміщення контрольних створів 35с. 3.4. Визначення програм спостереження. Вибір методів та приладів для контролю за якістю води 39с. 3.5. Прогнозування показників якості води 43с. 3.6. Визначення індексу забруднення води 47с. Розділ iv. Організація спостережень і контролю за забрудненням шрунтового покриву басейну р. Полонка.50с. 4.1. Характеристика підприємства як джерела забруднення ґрунтового покриву 50с. 4.2. Визначення площі земель, що підлягають впливу автотранспорту 48с. 4.3. Організація спостережень і контролю за забрудненням ґрунтів важкими металами 50с. 4.4. Організація спостережень і контролю за забрудненням ґрунтів пестицидами 52с 4.5. Оцінка родючості ґрунтів 57с. Висновки 58с Перелік використаної літератури 63с.

Висновок

Басейн р. Полонка площею в 295км2 розташований на території Київської області.

Київська область розташована на півночі України, в басейні середньої течії Дніпра, головним чином на Правобережжі. Рельєф області рівнинний із загальним похилом до долини Дніпра. Північна частина області лежить в межах Поліської низовини.

Клімат помірно континентальний, м’який, з достатнім зволоженням. Середня температура січня -6, липня +19,5. Тривалість вегетаційного періоду 198-204 дні.

Ґрунтовий покрив Київської області досить різноманітний. Найпоширенішими є чорноземи, площа яких становить близько 50% площі орних земель регіону. На півночі поширені дерново-підзолисті, в долинах рік - дерново-глеєві, лучні й болотні ґрунти. У центральній частині на лесах - опідзолені чорноземи, темно-сірі і світло-сірі лісові ґрунти; у південних районах - глибокі малогумусні чорноземи. На лівобережжі зустрічаються лучно-чорноземні, лучні солонцюваті, солончакові і болотні солончакові ґрунти.

Річки Київщини належать, переважно, до басейну Дніпра. По її території протікає 177 річок, довжина яких більше 10 км. Дніпро тече територією області в межах 246 км, його притоки – Прип’ять, Тетерів, Ірпінь, Рось, Десна і Трубіж. Природний режим річок значною мірою змінений, що пов’язано з їх зарегульованістю, наявністю великої кількості ставків і водосховищ.

У басейні річки Полонка розташоване підприємство по виробництву алюмінію. Дане підприємство є стаціонарним джерелом забруднення атмосферного повітря басейну річки.

Алюміній на даному підприємстві отримують електролізом розчину глинозему (техн. Al2O3) в розплавленому кріоліті Na3[AlF6] при 950-960 °C. Склад електроліту 75-90% за масою Na3[AlF6], 5-12% AlF3, 2-10% CaF2, 1-10% Al2O3, молярне відношення NaF/AlF3 = 2,20-2,85.

Згідно з небезпечністю виробництва дане підприємство відноситься до I класу шкідливості та розмір СЗЗ становить 1000м., та за розрахунком коефіцієнту небезпечності підприємства (КНП) клас шкідливості підприємства знизився до II з розміром СЗЗ – 500м.

За встановленими значеннями концентрацій забруднюючих речовин та відомими ГДК для цих речовин, визначили перелік складових газоповітряної суміші, що перевищують ГДК – це сірчаний газ та сажа. Для всіх шкідливих речовин, які викидаються підприємством, розраховано розсіювання максимальної приземної концентрації у напрямку від джерела викиду. За цими даними було встановлено віддалі, на яких максимальна приземна концентрація досягає ГДК. Найбільша віддаль стала базовою для розрахунків уточненої санітарно-захисної зони. Отже, було встановлено, що дане підприємство відноситься до ІІ класу шкідливості і розмір СЗЗ становить 500 м, уточнення якої проводили з урахуванням рози вітрів.

Серед основних шляхів по зменшенню забруднюючих викидів найбільш економічно та технологічно прийнятним для даного підприємства є встановлення газоочисного обладнання на джерелах викидів, де концентрація забруднюючих речовин перевищує ГДК.

Так для зменшення концентрації сірчаного газу який є легкорозчинною речовиною, найдоцільніше використовувати абсорбери. В них дана речовина, зіштовхуючись з крапельками води, поглинаються нею і у вигляді рідкої фази осаджуються із газоповітряної суміші.

Для спостереження за забрудненням атмосферного повітря басейну річки Полонка необхідно встановити 1 стаціонарний пост, 24 маршрутні пости і 36 пересувних. Викиди речовин контролюються за повною програмою.

В басейні р. Полонка розміщуються чотири учасника водогосподарського комплексу: Комунальне господарство міста, Комунальне господарство села, підприємство, тваринницький комплекс.

В результаті інтенсивного розвитку народного господарства водні об’кти забруднюються. Тому спостереження за зміною хімічного складу природних вод під дією антропогенного навантаження є однією з невід’ємних частин моніторингу навколишнього середовища. На теперішній час здійснюється систематичний контроль за забрудненням вод за фізичними, хімічними та гідробіологічними показниками.

Якість води в р. Полонка належить до IV класу 6 категорії за такою речовиною, як БСК5, а тому вода непридатна для питних потреб, рекреації, рибоводства, для використання у виробництві потребує складної підготовки.

Вода в промисловості витрачається для виготовлення продукції, задоволення потреби працюючого персоналу і створення резервів для тушіння пожарів. Виробництво промислової продукції пов’язане з охолодженням машин і механізмів, промивкою деталей та виробів.

Проаналізуємо склад стічних вод, що повертаються в річку:

Завислі речовини – 10 мг/л;

SO4 – 52 мг/л;

БСК5 – 6,4 мг/л;

Cl – 15 мг/л.

Стічні води комунального господарства міст і сіл представлені стоками: після побутового використання води, підприємств, побутового обслуговування, міського транспорту, будівельних організацій, подиву зелених насаджень

Згідно зведених результатів розрахунків варто відмітити наступне:

Після скиду стічних вод тваринницьким комплексом якість води в р. Полонка відноситься до першого класу;

Після скиду стічних вод таким учасником ВГК, як комунальне господарство села якість води в р. Полонка становить третій клас якості;

Після скиду стічних вод підприємством якість води відноситься до четвертого класу;

Після скиду стічних вод комунальним господарством міста якість води р. Полонка відноситься до п’ятого класу якості.

В загальному можна зробити висновок про те, що найбільший антропогенний вплив на басейн річки Полонка здійснюють скиди стічних вод комунального господарства міста ( за фосфатами).

Основні забруднюючі речовини, що надходять з їх стоками – це завислі речовини, хлориди, азот амонійний, фосфати, БСКпов., СПАР, БСК5, ртуть та сульфати.

Для організації системи моніторингу на річці запроваджена система постів, на яких проводять відбір проб за скороченою-1, скороченою-3 та обовязковою програмами.

Оцінюючий якість води річки Полонка на витоці і уже безпосередньо у гирлі, можна зробити висновок про значне забруднення річки. Хоча концентрація більшості речовин зменшилась у порівнянні з фоновим значенням, (наприклад по завислим речовинам фонова концентрація становить – 31 мг/дм3, а прогнозована – 9,4 мг/дм3) зате існують скиди, які погіршують якість вод.

Для покращення стану річки Полонка потрібно запровадити комплекс заходів по зменшенню концентрації забруднюючих речовин (зокрема високоякісні очисні споруди).

Ґрунтовий покрив басейну досить різноманітний. Найпоширенішими є чорноземи, площа яких становить близько 50% площі орних земель регіону.

Забруднення ґрунтового покриву, внаслідок діяльності заводу по виробництву алюмінія, пояснюється осіданням твердих часток, а також потрапляння забруднюючих речовин внаслідок мокрого очищення атмосфери. Найбільшому впливу підлягають грунти, які знаходяться в зоні впливу газових викидів.Площа земель забруднених викидами Заводу по виробництву алюмінія становить 3846,5га. З відстанню формування концентрації 3500м. за такою речовиною, як сірчаний газ.

Однією з форм деградації земельних ресурсів басейну є його техногенне забруднення викидами автомобільного транспорту, обсяги якого щороку зростають. Особливо підлягають забрудненню викидами автотранспорту землі уздовж доріг. У басейні річки Полонка прокладено 36,0 км грунтових доріг та 15,0 км шосейних. Відстань, на яку поширюється забруднення важкими металами, різна для різних типів доріг.

Площа забруднених земель біля ґрунтових доріг становить 2,16 км2, для шосейних 2,16 км2

Відповідно до цього сумарна площа забруднених земель становить 4,56 км2 або 1,55% від загальної площі бассейну.

Для оцінки забруднення ґрунтів с/г угідь пестицидами необхідно відібрати проби в кількості: для визначення кількості пестицидів – 50шт., для визначення динаміки вмісту пестицидів – 150шт.

Щоб запобігти забруднення ґрунтів пестицидами, необхідно переходити на застосування біологічних засобів захисту рослин, природних нетоксичних пестицидів, проваджувати методи екологізації агро виробництва. Навколо всіх міст і промислових центрів слід постійно контролювати вміст у ґрунтах і водах вміст важких металів і виявляти шляхи їх міграції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?