Курсова робота «Матеріальні ресурси як основа комерційної діяльності», 2010 рік

З предмету Маркетинг · додано 01.04.2011 17:15 · від Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Матеріальні ресурси підприємства. 1.1. Сутність та значення матеріально-технічної бази підприємства 1.2. Форми та системи натурального забезпечення 1.3. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів посередницького підприємства 2. Аналіз господарсько-посередницької та маркетингової діяльності ДП “Новатор”. 2.1. Загальна характеристика підприємства та його техніко-економічних показників 2.2. Аналіз товарообігу підприємства 2.3. Аналіз основних виробничих фондів підприємства 2.4. Дослідження цінової політики та зовнішнього середовища функціонування підприємства 3. Напрямки удосконалення управління комерційною діяльністю ДП «Новатор» 3.1. Заходи щодо підвищення ефективності діяльності управлінського персоналу Висновок Перелік посилань Додатки

Висновок

Отже, необхідною умовою виконання плану по виробництву продукції, зниженню її собівартості, зростанню прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.

Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволене екстенсивним шляхом (придбання або виготовлення більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним (більш економним використаням запасів у процесі виробництва продукції).

Державне виробниче підприємство "Новатор" входить у структуру Міністерства промислової політики України. Це сучасне підприємство з високим технічним рівнем виробництва, сучасними технологіями, на якому працюють фахівці високої кваліфікації і проектування нових виробів, які виготовляють складну радіоелектронну апаратуру з використанням сучасного програмного забезпечення, приладів точної механіки, мікроелектроніки, приладів СВЧ та радіолокаційної техніки.

При написанні курсової роботи на ДП "Новатор" було здійснено комплексний аналіз діяльності даного підриємства включаючи основні напрямки його діяльності, організаційно-виробничу структуру з відповідною характеристикою діяльності окремих підрозділів, а також проводився техніко-економічний аналіз діяльності, що включав в себе ефективность використання основних виробничих фондів, ефективності використання трудових ресурсів, аналіз показників виробничо-господарської діяльності державного підприємства.

На основі проведених досліджень основних техніко-економічних показників підприємства, спостерігаємо ріст обсягів реалізованої продукції в 2006 році на 71,4% в порівнянні з 2005 роком, в свою чергу в 2007 році ріст склав 9,7% в порівнянні з 2006 роком. В 2008 році на 20,8% збільшився обсяг реалізованої продукції ніж у 2007 році, відповідно в 2009 році на 0,5%. Співставивши обсяг товарної продукції з обсягом реалізованої продукції і відобразивши темп їхнього росту на протязі аналізованого періоду бачимо, що обсяг реалізованої продукції перевищує обсяг товарної. Це свідчить про те, що підприємство реалізує продукцію даного року, а також залишки готової продукціїї минулих років.

Аналізуючи собівартість продукції, слід зауважити, що до найважливіших показників роботи підприємства та галузі народного господарства в цілому належать собівартість товарної та собівартість реалізованої продукції. Крім того, цей показник тісно пов'язаний з ціною продукції. Це виявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для виробника, щоб забезпечити процес відтворення виробництва. В нашому випадку собівартості продукції на протязі 2005-2009 рр. збільшується. Це говорить про те, що підприємство не достатньо добре використовує власні ресурси, і не дуже успішно вдосконалює свою техніку, якщо не брати до уваги зміни на державному рівні, тобто інфляційні процеси, зміни в податковій системі, тощо.

При аналізі ОВФ слід сказати, що основні виробничі фонди є частиною матеріально-речових елементів виробництва, яка у вигляді засобів праці бере участь у багатьох виробничих циклах, частинами переносить свою вартість на готовий продукт, зберігаючи при цьому в процесі використання свою натуральну форму. Виходячи з даних показників підприємства за період з 2005 року по 2009 рік, спостерігається тенденція до незначного зменшення середньорічної вартості ОВФ. Так в 2006 році відбулося зменшення середньорічної вартості ОВФ на 0,1%, а в 2007 році на 3,1% порівняно з показниками за попередній рік 2005-2006, відповідно. В 2008 це зменшення склало на 0,1% порівняно з 2007 роком, а в 2009 році на 5% порівняно з 2008 роком. Дана ситуація є наслідком фізичного та морального старіння (зносу) обладнання. У результаті фізичного зносу засоби праці втрачають частину своєї вартості. В економічному значенні фізичний знос є частиною вартості засобів праці, яку вони переносять на вироблюваний продукт тією мірою, якою втрачають споживну вартість. Для покращення, продовження строку служби ОВФ їх потрібно модернізувати, тобто підвищити їхню продуктивність до рівня нових, в разі неможливості модернізації їх доцільно вилучити з основних фондів підприємства.

Протягом 2005-2009 рр. підприємство отримувало валовий прибуток, який не мав чіткої тенденції до зростання. Відповідно до даних основних техніко-економічних показників ДП “Новатор”, маємо в 2006 році ріст валового прибутку з 6961 тис. грн до 17580 тис. грн, тобто на 152,5%, а в 2007 році – зменшення на 10,3%. Протягом 2008-2009 рр чітких тенденцій теж не спостерігається, оскільки в 2008 відбулося збільшення валового прибутку на 26,8%, а в 2009 році він суттєво зменшився на 43,5%. Що до чистого прибутку, то його підприємство одержувало у 2005 та у 2009 роках, в інші три роки фінансовим результатом був збиток. Це свідчить про те, що функціонування даного підприємства не постійно (не стабільно) визначає (створює) необхідну і достатню величину доходу. Дану ситуацію не можна назвати позитивною з точчи зору діяльності підприємства, оскільки не прослідковується стабільність діяльності ДП “Новатор” в показниках валового та чистого прибутку.

Аналізуючи показники ліквідності підприємства протягом 2008–2009 рр., слід відмітити те, що в 2008 році коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився на 23,9%, а в 2009 році на 64,4%. Так як значення цього показника у 2007 та 2008 роках перевищувало нормативне значення (одиницю), то це свідчить про більш менш стабільний стан даного показника.

Підсумовуючи дану інформацію про загальний стан ДП “Новатор” можна стверджувати, про те що розробка стратегії на підприємстві повинна більшою мірою відштовхуватися від ринку і зовнішнього середовища, а не від внутрішньої організації підприємства. Тобто, підприємство повинно мати зовнішню орієнтацію на споживачів, конкурентів та інші фактори зовнішнього середовища, реалізуючи маркетинговий, або ринковий підхід до управління.

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?