Дипломна робота «Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2011 10:18 · від Олександр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці 7 1.1. Економічна сутність трудових ресурсів 7 1.2. Форми і системи оплати праці 10 1.3. Порядок нарахування і виплати заробітної плати 14 1.4. Нормативне регулювання обліку розрахунків з оплати праці 28 Розділ 2. Cтан обліку і аналізу розрахунків з оплати праці на фг «родник» 33 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 33 2.2. Первинний облік розрахунків з оплати праці 45 2.3. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці 51 2.4. Аналіз розрахунків з оплати праці 55 Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з оплати праці на фг «родник» 68 3.1. Резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів 68 3.2. Автоматизація обліку праці та її оплати 71 Розділ 4. Охорона праці 78 4.1. Аналіз стану охорони праці в ФГ «Родник» 78 4.2. Аналіз виробничого травматизму та причини нещасних випадків 82 4.3. Розрахунок матеріальних затрат, пов’язаних з травмами та профзахворюваннями 84 4.4. Розрахунок економічної ефективності від впровадження заходів з оплати праці 85 4.5. Заходи по покращенню стану охорони праці в ФГ «Родник» 86 Висновки і пропозиції 89 Список використаних джерел 94

Висновок

В даній дипломній роботі ми дослідили облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ФГ «Родник» спочатку була розглянута економічна сутність та облікова характеристика трудових ресурсів та фонду оплати праці. Були розглянуті такі основні поняття, як трудові ресурси, заробітна плата, основна заробітна плата, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, мінімальна заробітна плата. Були вивчені погодинна та відрядна форми оплати праці та системи оплати праці.

Також був розглянутий облік робочого часу, табельний облік, облік виробітку, порядок нарахування та виплати заробітної плати, був розкритий облік розрахунків із органами соціального страхування.

Об’єктом дослідження дипломної роботи було обрано ФГ «Родник» основною метою діяльності господарства є збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на основі раціонального використання землі, підвищення її родючості.

Була оцінена система бухгалтерського обліку на підприємстві, розглянута структура бухгалтерії, права та зобов’язання головного бухгалтера.

Наступним етапом в нашому дослідженні було вивчення документального оформлення обліку розрахунків по оплаті праці на ФГ «Родник». Ми визначили, що на підприємстві відділом кадрів ведеться облік особового складу працівників. Для обліку прийнятих на роботу працівників застосовується наказ про прийом на роботу. На підставі цього наказу заповнюється особова картка, робляться записи у трудовій книжці.

При оформленні переведення працівника із одного цеху в інший на ФГ «Родник» застосовується наказ про переведення на іншу роботу, а при оформленні відпусток, застосовується наказ про надання відпустки.

При звільненні працівника заповнюється наказ про припинення трудового договору.

Для обліку використання трудового часу на підприємстві використовують табель обліку використання робочого часу.

Облік виробітку робітниками-відрядниками на підприємстві здійснюють за нарядами. А для робітників із погодинною формою оплати праці використовують відомість на виплату премій.

Для того, щоб нараховувати заробітну плату, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від цієї суми здійснюють необхідні відрахування. Розрахунок на ФГ «Родник» здійснюють у розрахунково-платіжній відомості. При розрахунку податку на доходи з фізичних осіб, використовується соціальна пільга.

Для виплати заробітної плати використовуються платіжні відомості.

Далі був розглянутий синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці, організація обліку нарахувань та відрахувань. Були розглянуті типові господарські операції за січень 2007 року, котрі відображені в журналах-ордерах. Використовувались такі рахунки, як 661, 662, 651, 652, 653, 656, 641/3.

Аналітичний облік розрахунків із робітниками і службовцями по оплаті праці на ФГ «Родник» ведеться в лицьових картках на кожного працівника.

Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у книзі обліку розрахунків з депонентами. За фактом отримання задепонованих сум із каси у цій книзі робиться відповідна відмітка про номер видаткового касового ордера, а також зазначається видана сума проти того місяця року, в якому було здійснено вказану виплату. Через три роки, якщо задепоновані суми не були отримані, то вони перераховуються у бюджет.

Наступним етапом нашого дослідження було проведення аналізу використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ФГ «Родник». На основі методики аналізу трудових показників були досліджені : забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, фонд робочого часу, продуктивність праці та фонд оплати праці.

Проаналізував склад працюючих, результати свідчать про те, що кількість прийнятих працівників у 2007 році збільшення у порівнянні із 2005 роком, це зумовлено виробничою потребою господарства. Але це в свою чергу не призвело до підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Навпаки, рівень річної і годинної продуктивності праці знизився відповідно на 36,15% та 30,79%, що відбулося за рахунок зменшення обсягу отриманої валової продукції.

Була проведена оцінка використання фонду робочого часу. При цьому наявні трудові ресурси використовує достатньо повно. В середньому одним робітником відпрацьовано 270 днів замість 262, що на 8 днів перевищує минулий показник. Збільшилась середньорічна чисельність робітників та тривалість робочого дня. Збільшення всіх цих факторів призвело до збільшення фонду робочого часу.

На підприємстві спостерігається ріст продуктивності праці. Це відбувається через збільшення частки робітників на ФГ «Родник» в 2007 році, збільшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за рік, середньої тривалості робочого дня, а також завдяки упровадженню у виробництво сучасних нових технологій, відповідаючи європейським стандартам.

І останнім нашим етапом дослідження було обґрунтування пропозицій щодо удосконалення обліку трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві. Нами було наведено декілька пропозицій: автоматизація обліку праці та її оплати; удосконалення витрат на оплату праці в управлінському обліку; використання акордної системи праці; введення аудиторської групи; виплата заробітної плати працівникам підприємства пластиковими картками та додаткова освіта персоналу підприємства.

Таким чином, ми вивчили ведення обліку та аналізу використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ФГ «Родник», закріпили та поглибили знання, отримані в процесі навчання, вирішили поставлені завдання та логічно їх обґрунтували.

Наведемо декілька пропозицій, які, на нашу думку, сприятимуть поліпшенню обліку на ФГ «Родник».

1. На нашу думку, на ФГ «Родник» потрібно запропонувати можливість виплати заробітної плати працівникам підприємства пластиковими картками.

Ми вважаємо, що розвиток електронної техніки дає змогу широко використовувати безготівкові розрахунки у формі пластикових карток, що містять зашифровану інформацію, яка дозволяє їх власникам здійснювати платежі та отримувати готівкові кошти.

Таким чином, на наш погляд, більш перспективною формою розрахунків по заробітній платі на ФГ «Родник» є форма безготівкових розрахунків пластиковими картками.

2. Наступна наша пропозиція, не менш важлива, ніж перша, – це підготовка та підвищення кваліфікації працюючих підприємства. Освіта персоналу має свої нюанси, але в результаті підвищення кваліфікації виграють і підприємство, і громадяни. Організація має бути зацікавлена в рості своїх кадрів, в кваліфікованих спеціалістах, працівниках, здібних забезпечити реалізацію завдань її розвитку, адже, якщо головний бухгалтер кваліфікований в своїй сфері спеціаліст, то і облік буде в належному стані, і з податками все буде добре та інше.

3. Навчання та пропаганду з питань охорони праці (відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці). Центром цих навчань та пропаганди на підприємстві повинен стати кабінет охорони праці..

Відповідальність за своєчасність проведення навчання з питань охорони праці покласти на керівників структурних підрозділів, а організацію навчання — на службу технічного навчання (або призначити відповідальну особу).

Безпека обладнання. Безпека обладнання, що експлуатується, забезпечується шляхом приведення його у відповідність до вимог системи стандартів безпеки праці (ССБП) та вимог правил охорони праці, а також своєчасного проведення планово-попереджувальних ремонтів, випробувань, удосконалення систем огороджувальних та запобіжних засобів.

4. Наступна наша пропозиція – зменшення витрат на оплату праці в управлінському обліку. Витрати на оплату праці є третьою після матеріальних витрат та інших операційних витрат по значимості складовою частиною операційної діяльності підприємств більшості галузей економіки, в тому числі і ФГ «Родник». Значна частина цих витрат потребує досконалого обліку. Особливо великі завдання стоять перед управлінським обліком таких витрат. На наш погляд, він повинен включати в себе рішення таких питань: вибір оптимальних систем та форм оплати праці; визначення витрат на оплату праці в структурі майбутніх контрактів; облік витрат на оплату праці по калькуляційним статтям та видам діяльності; облік витрат на оплату праці у розрізі матеріально відповідальних осіб із складанням внутрішньої звітності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення