Курсова робота «Формування конкурентної стратегії підприємства», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 25.01.2007 11:54 · від nestor · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ I. Теоретико-методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства 7 1.1. Сутність стратегії підприємства та стадії її розробки 7 1.2. Ієрархія і види стратегій підприємства 23 1.3. Сучасні підходи до формування стратегії вітчизняних підприємств 29 Розділ II. Комплексний аналіз конкурентного середовища підприємства 57 2.1. Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства. 57 2.2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 66 2.3. Оцінка організаційної структури управління ТзОВ „Тернопільхлібпром” 77 Розділ ІІІ. Шляхи формування конкурентної стратегії підприємства 84 3.1. Обґрунтування та вибір конкурентної стратегії підприємства. 84 3.2. Роль маркетингу у підвищенні ефективності стратегічного управління підприємством. 90 3.3. Вдосконалення організаційної структури управління ТзОВ „Тернопільхлібпром”. 97 Висновки і пропозиції 104 Список використаної літератури 108 Додатки

Висновок

На основі проведених досліджень та аналізу в межах даної магістерської роботи можна зробити наступні висновки:

Стратегія — це: з одного боку — система мір, набір правил та принципів, якими керівники повинні керуватися при прийнятті довгострокових рішень для досягнення поставлених цілей і при розподілі призначених для цього ресурсів; з іншого боку — детальний комплексний план призначений для реалізації місії організації та досягнення її цілей.

Тобто в організації, з однієї сторони, існують чітко організоване комплексне стратегічне планування, з іншої — структура управління фірмою адекватна формальному стратегічному плануванню і побудована так щоб забезпечити формування стратегії для досягнення цілей підприємства і створення управлінських механізмів реалізації цієї стратегії через систему планової.

Перед організацією можуть стоять чотири основні стратегічні альтернативи:

- зростання;

- обмежене зростання;

- скорочення;

- поєднання.

При формуванні стратегії підприємство може скористатися наступними підходами:

а) На основі виділення стратегічних зон господарювання; при цьому головним завданням в сучасних умовах стала не стільки розробка стратегії фірми в цілому, скільки на конкретному сегменті ринку в певній галузі чи підгалузі.

б) Другий підхід передбачає, що стратегічне управління базується на стратегічних цілях компанії, і компанія визначає свої ключові позиції на перспективу залежно від пріоритетності цілей.

Крім того, в роботі проводиться аналіз основних моделей, які можна застосувати при формуванні стратегії управління підприємством; подаються їх переваги та недоліки а також особливості застосування. Основною відмінністю між ними є набір параметрів, які вони використовують при розробці стратегії.

На діяльність підприємства впливає багато факторів, які необхідно враховувати в процесі розробки стратегії та прогнозувати їх вплив, що дасть змогу реально оцінити основні потенційні можливості, які перед ним відкриваються та загрози, які його чекають на ринку. В рамках даного дослідження був проведений аналіз наступних факторів зовнішнього середовища:

- непрямого впливу (економічні, політичні, технологічні);

- прямого впливу (споживачі, конкуренти).

На основі проведених досліджень необхідно відмітити, що на підприємстві не існує формальної системи стратегічного планування і, отже, не здійснюється формування стратегій як таких. Проте, прослідковуються основні пріоритети діяльності підприємства:

а) Орієнтація на скорочення витрат виробництва;

б) Диференціація діяльності.

Для оцінки ефективності існуючої стратегії управління підприємством було використано два прийоми:

1.Оцінка конкурентоспроможності ТзОВ “Тернопільхлібпром” та його продукції, яка показала що на даний момент підприємство є лідером у своїй галузі і його продукція є найбільш конкурентноздатною серед виробів підприємств-конкурентів. Крім того, підприємство продовжує здійснювати свою діяльність, отримуючи при цьому прибуток в той час як інші підприємства галузі знаходяться у важкому економічному становищі. Це виражається як у падінні обсягів виробництва так і у зниженні його ефективності. І хоча заводи намагаються активізувати роботу по розширенню асортименту, виконання спеціальних замовлень, цього, очевидно, недостатньо для стабільної роботи. Це зумовлено високою енергоємністю, недосконалістю існуючого технологічного обладнання. Крім того, така ситуація частково зумовлена низькою купівельною спроможністю населення, погіршенням платоспроможності контрагентів.

2.Під впливом вищевказаних обставин, незважаючи на те, що досліджуване підприємство залишається рентабельним підприємством галузі значно погіршилися показники які характеризують фінансові результати діяльності підприємства такі як:

а) коефіцієнти ліквідності (хоча вони ще знаходяться в межах встановлених норм);

б) коефіцієнти оборотності;

в) коефіцієнти рентабельності;

г) показники структури капіталу.

Це може призвести до негативних наслідків, якщо вчасно не розробити і не впровадити відповідних заходів стабілізаційного характеру.

Згідно передових досягнень сучасного менеджменту організаційна структура повинна відповідати існуючій стратегії управління підприємством та забезпечувати її реалізації. Тому в даній роботі був проведений аналіз існуючої організаційної структури який виявив що вона характеризується нераціональним розподілом функцій управління між рівнями та окремими ланками управління, а також відсутністю раціональних зв`язків між ними. В структурі підприємства немає жодного підрозділу, який хоча б в якійсь мірі займався розробкою стратегії. На основі результатів дослідження які проводилися у другому розділі розроблені конкретні рекомендації стосовно вдосконалення існуючої системи управління підприємством. Для забезпечення подальшого успіху на ринку підприємству доцільно було б дотримуватися вибраної лінії поведінки та в її межах використати наступні стратегії: більш глибокого проникнення на існуючі ринки за рахунок інтенсивнішого використання таких інструментів маркетингу, як ціна, канали збут, просування товарів. Крім того, підприємство повинне постійно шукати шляхи виходу на нові ринки зокрема географічні. З метою забезпечення усіх працівників робочими місцями підприємство може використати стратегію диверсифікації.

Для забезпечення успішної реалізації запропонованих стратегій доцільно провести зміни в організаційній структурі управління підприємством. З метою формування чіткої системи вироблення і реалізації стратегії доцільно створити відділ стратегічного розвитку, основними завданнями якого є:

-досягнення загальної збалансованості фінансово-економічних і виробничих показників;

-створення мобільної організаційної структури управління підприємством.

Метою цього відділу є розробка науково обґрунтованої стратегії управління підприємством, яка б сприяла створенню нових та закріпленню існуючих конкурентних переваг підприємства.

Але введення в дію цих підрозділів не буде таким ефективним без реорганізації існуючих підрозділів та здійснення перерозподілу функцій управління.

Коментар модератора

Дипломна робота, але немає додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення