Дипломна робота «Розробка програми фінансового оздоровлення підприємства ВАТ “ТАРАЩА-МОЛОКО”», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 24.03.2011 10:25 · від Вікторія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади розробки програми фінансового оздоровлення підприємства 8 1.1. Сутність та критерії фінансового оздоровлення підприємства 8 1.2. Загальна характеристика інструментарію фінансового оздоровлення підприємства 15 1.3. Зміст та структура Програми фінансового оздоровлення підприємства 23 Розділ 2. Аналітичні передумови розробки програми фінансового оздоровлення ват “тараща-молоко” 28 2.1. Аналіз рівня та причин збитковості ВАТ “Тараща-молоко” 28 2.2. Оцінка фінансового стану ВАТ “Тараща-молоко” 41 2.3. Аналіз стану та перспектив розвитку ринку збуту продукції ВАТ “Тараща-молоко” 59 Розділ 3. Обгрунтування програми фінансового оздоровлення ват “тараща-молоко” 71 3.1. Визначення цільових параметрів Програми фінансового оздоровлення ВАТ “Тараща-молоко” 71 3.2. Оцінка можливостей відновлення прибутковості діяльності 75 ВАТ “Тараща-молоко” 76 3.3. Пропозиції щодо нормалізації фінансового стану 101 ВАТ “Тараща-молоко” 101 Висновки і пропозиції 111 Список використаної літератури 119 Додатки 126

Висновок

За результатами проведеного аналізу спеціальної літератури з питань фінансового оздоровлення та антикризового управління зроблено наступні висновки:

1 - на сучасному етапі категоріальна сутність фінансового оздоровлення пояснюється через поняття "санації" та "реструктуризації". У широкому контексті слова під санацією розуміють сукупність усіх заходів, що здійснюються з метою ліквідації недоліків у роботі підприємства та забезпечення його ритмічної й ефективної діяльності. Ця точка зору є розповсюдженою серед зарубіжних фахівців з питань фінансового оздоровлення. Найчастіше зміст терміну "реструктуризація" пов'язується із завданнями антикризового управління, зокрема фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств. Саме з точки зору такого підходу трактується зміст цього терміну в Методичних вказівках щодо проведення реструктуризації державних підприємств, затверджених наказом Міністерства економіки України (січень 1998), в Методиці розробки планів реструктуризації державних підприємств та організацій, розробленій Агентством з питань банкрутства та затвердженій відповідним наказом (червень 1997).

2 - залежно від характеру антикризових заходів можуть визначатися окремі типи поведінки підприємства, що характеризуються особливим набором антикризових заходів:

- захисна тактика (оперативні антикризові заходи);

- наступальна тактика (стратегічні антикризові заходи).

3 - залежно від суб'єктів антикризового процесу, які беруть участь у проведенні окремих заходів, доцільно виділяти зовнішню та внутрішню санації, кожна з яких має різні види та форми.

4 - заходи, що спрямовані на фінансове оздоровлення підприємства та не потребують участі кредиторів, можуть мати різну цільову спрямованість, а саме:

а) щодо відновлення боргової платоспроможності;

б) щодо відновлення поточної платоспроможності.

5 - програма антикризових заходів має бути укрупненою та розроблюватися в цілому по підприємству. За потреби можуть розроблюватися антикризові підпрограми по окремих підрозділах та функціональних службах підприємства (як розвиток, уточнення та дезагрегація заходів, передбачених на рівні підприємства).

Програма антикризових заходів розроблюється на підставі проведеної діагностики фінансового стану та загрози банкрутства підприємства, наслідків виникнення ситуації банкрутства, оцінки можливостей підприємства щодо локалізації кризи.

6 - особливістю бізнес-плану фінансового оздоровлення є наявність розділу "Заходи щодо відновлення платоспроможності і підтримки ефективної господарської діяльності, в якому наводяться їх перелік, сутність, терміни проведення, необхідні ресурси та очікувані результати.

7 - програма (план) фінансового оздоровлення може бути представлена у такому форматі:

1)Загальна характеристика стану кризи, основних причин, що її обумовили та проблем, що потребують розв'язання.

2)Цільові параметри антикризового процесу, тобто якісне визначення цільового стану підприємства та його кількісні ознаки у вигляді певної системи цільових (планових) показників (встановлені цільові параметри в подальшому використовуються для моніторингу перебігу реалізації програми та дають можливість визначити ступінь досягнення поставлених цілей).

3)Обмеження антикризового процесу (часові та ресурсні).

4)Перелік антикризових заходів, що плануються, з визначенням детального плану-графіка реалізації кожного з них (з конкретизацією завдань по підрозділах та виконавцях).

5)Бюджет витрачання коштів на реалізацію програми (плану) (якщо планові заходи потребують додаткового фінансування певних специфічних витрат).

6)Фінансовий план діяльності підприємства на період реалізації програми, в тому числі план обслуговування та погашення боргів, план руху грошових коштів.

7)Форми та механізм контролю за реалізацією програми з боку зацікавлених сторін (власників, кредиторів, органів державного управління тощо), їх повноваження щодо поточного управління реалізацією програми (плану).

8)Визначення цільових параметрів програми фінансового оздоровлення підприємства ВАТ “Таращамолоко” ґрунтується на результатах аналізу його фінансового стану.

За результатами проведеного аналізу фінансового стану та діагностики банкрутства ВАТ “Тараща-молоко” зроблено наступні висновки:

У 1 кв. 2009 року підприємство ВАТ “Тараща-молоко” реалізувало продукцію на суму 2986,4 тис.грн., у наступному періоді спостерігається збільшення обсягів реалізації на 57,5 тис.грн. (1,9%), у 3 кв. відносно попереднього періоду ця зміна становила –543,1 тис.грн. (-17,8%). У 4кв. відбулося зростання обсягів реалізації на 205,7 тис.грн. (+8,2%) і у 1 кв. 04р.-ще на 134,7 тис.грн. (5,0%) і у цьому періоді його значення складало 2841,2 тис.грн. Аналогічна тенденція спостерігається й за обсягами чистого доходу, який збільшився з 2488,7 тис.грн. у 1.кв 2009 року до 2367,7 тис.грн. у 1 кв. 2010 року. Собівартість реалізованої продукції у 1кв. 2009 року становила 1703,1 тис.грн.. у 2кв. її обсяг збільшився на 1,9%, у 3кв. відносно 2 кв.- відбулося її зменшення на 24,5%, у 4 кв.- зростання на 41,3% і у 1 кв. 04 р.- зменшення на 5,8%. В результаті цих змін валовий прибуток підприємства у 1 кв. 2009 року склав 785,6 тис.грн., протягом наступних кварталів відбувались такі зміни: +1,9%; -3,5%; -47,9%; +54,6% і його обсяг у 1 кв. 2010 року становив 622,6 тис.грн. Обсяг отриманих підприємством інших операційних доходів у 1кв. 2009 року становив 167,2 тис.грн., протягом періоду, що аналізується вони збільшились, і у 1кв. 2010 року становили 298,4 тис.грн. Адміністративні витрати підприємства зросли з 123,4 тис.грн. у 1 кв.03р. до 237,1 тис.грн. у 1кв.04 р., витрати на збут зросли з 150,4 тис.грн. у 1 кв.03р. до 331,6 тис.грн. у 1кв.04 р., інші операційні витрати зросли з 342,6 тис.грн. у 1 кв.03р. до 477,2 тис.грн. у 1кв.04 р. Обсяг фінансового результату від операційної діяльності у 1 кв. 03 р. становив 342,6 тис.грн., у 2 кв. відбулося зменшення прибутку на 294,4 тис.грн, у 3 кв. підприємство отримало збиток у обсязі 67,8 тис.грн., у 4кв. обсяг збитку становив 256,9 тис.грн., і у 1 кв. 04 р. збиток становив 124,9 тис.грн. Також ВАТ “Тараща-молоко” отримує інші доходи, їх обсяг на підприємстві збільшився із 20,1 тис.грн. до 31,6 тис.грн. Фінансові витрати підприємства коливаються від 102,4 тис.грн. до 118,3 тис.грн., а обсяг інших витрат збільшився з 2,5 тис.грн. до 42,1 тис.грн. Обсяг чистого прибутку на підприємства у 1 кв. 2009 року становив 176,1 тис.грн., у 2 кв. його обсяг зменшився на 87,8% і становив 21,5 тис.грн. У 3 кв. обсяг збитку становив 230,2 тис.грн., у 4 кв. він становив 427,9 тис.грн.., у 1 кв.04 р. він становив 253,7 тис.грн. Отже, як ми бачимо, на підприємстві відбулося зменшення обсягів реалізації продукції, збільшення собівартості реалізованої продукції і збільшення усіх операційних витрат підприємства, що у кінцевому підсумку призвело до зменшення прибутковості підприємства і отримання збитку.

У 1кв. 2009 року рівень прибутковості підприємства становив 5,9%, що є низьким показником для підприємства молочної галузі. Недоліком є скорочення рівня прибутковості у 2кв. до 0,71%. Так як у наступних періодах підприємство отримало збиток, і у наступних кварталах ми можемо оцінити рівень збитковості підприємства. У 3 кв. 2009 року рівень збитковості становив 9,21%, у 4 кв. він збільшився на 6,6%, і становив 15,81%, у 1кв.04 року відбулося підвищення прибутковості на 6,88% і рівень збитковості у цьому періоді становив 8,93%.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства знаходиться нижче оптимального значення (Оптимальна межа-0,2-1,0.). Що свідчить про те, що підприємство неспроможне вчасно розрахуватись за короткостроковими зобов'язаннями найближчим часом. Загальний коефіцієнт покриття розраховано з метою оцінки загальної ліквідності підприємства, його можливостей покриття короткострокових зобов'язань за рахунок усіх обігових коштів протягом кварталу. Значення цього коефіцієнта знаходиться в оптимальних межах (Оптимальне значення знаходиться на межі 1,0-3,0.), позитивним є його зростання на кінець періоду, що аналізується. Проміжний коефіцієнт покриття розраховано з метою оцінки ступеня покриття короткострокових зобов'язань лише за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості (тобто без врахування товарних запасів). Значення цього коефіцієнта коливалося від 0,15 до 0,42, що нижче оптимальних меж (~0,75). Отже, за результатами розрахунків можна зробити висновки про те, що у підприємства бракує ліквідних активів, що може призвести до погіршення його фінансового стану.

На підприємстві бракує власних оборотних коштів, хоча переважна частка капіталу підприємства сформована за рахунок власного капіталу, що хоча й забезпечує йому фінансову автономію та низький ризик, призводить до зниження його прибутковості.

У 1кв. 2009 року прибутковість власного капіталу становила 1,69%, у наступному кварталі відбулося її зменшення до 0,21%, а у наступних періодах, у зв’язку із збитковою діяльністю підприємства її значення було від’ємним і коливалось від -2,23% до -4,24%. Рентабельність активів коливалась від –2,98% до +1,22%, рентабельність обороту знаходилась у межах від –15,81% до +5,9%, рентабельність операційних витрат коливалась від –28,57% до 45,2%. З 3 кв. 2009 року підприємство почало втрачати власний капітал. У 3 кв. рівень втрати власного капіталу становив -1,12%, у 4 кв. він становив -3,26% і у 1 кв 2010 року-3,38%.

Усі показники рентабельності знаходяться на низькому рівні. Недоліком є їх зменшення у 2кв. у порівнянні із 1 кв. 20-03 року. У зв’язку із збитковою діяльністю підприємства у 3 кв. 3003 року-1 кв. 2010 року усі показники рентабельності мали від’ємне значення, а отже відображали рівень збитковості.

Виходячи з діагностики банкрутства за моделлю Альтмана, ймовірність банкрутства підприємства дуже висока. Загрозливим є зниження показника “Z” протягом періоду, що аналізується. З 2,64 до 1,88, що підвищує ймовірність банкрутства.

За результатами проведеної діагностики кризового стану ВАТ “Тараща-молоко” проведено оцінку масштабу кризового стану підприємства. Так, загалом в активі підприємства переважають оборотні активи, а у складі капіталу підприємства - власний капітал. “Слабкими місцями” ВАТ “Тараща-молоко” є зниження абсолютної ліквідності на кінець періоду, що аналізується і ризьке зниження обсягу отриманого прибутку та понесення збитків. Ситуація, що склалася характеризує легку фінансову кризу підприємства.

Причинами даної ситуації є: зниження обсягів реалізації продукції у 3 кв. 2010 року; зростання собівартості реалізованої продукції; зростання обсягів операційних витрат підприємства. Значне зростання спостерігається за витратами на збут; збільшення на кінець періоду, що аналізується, обсягу дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Розробка програми фінансового оздоровлення ВАТ “Тараща-молоко”, починається з виявлення та кількісної оцінки внутрішніх резервів відновлення платоспроможності та нейтралізації загрози банкрутства. Для ВАТ “Тараща-молоко” доцільно проводити санаційну (відновлювальну) реструктуризацію.

Фінансове оздоровлення ВАТ “Тараща-молоко” в роботі проведено за такими напрямками: відновлення прибутковості діяльності підприємства і нормалізація фінансового стану.

Резерви підвищення прибутковості діяльності розподілено на резерви підвищення обсягів господарської діяльності (товарообороту); управління виробництвом і продажем резерви удосконалення організації праці на підприємстві; резерви зменшення поточних витрат.

В результаті проведення рекламних заходів обсяг доходу від реалізації продукції у 2 кв. збільшиться на 1019,8 тис.грн.,а у 3 кв. - на 1045,9 тис.грн. В результаті впровадження заходів стимулювання посередників підприємства, обсяг доходу від реалізації продукції зросте у 2 кв. – на 378,8 тис.грн.,а у 3 кв. – на 388,5 тис.грн. В результаті наближення місць продажу товарів до потоків споживачів у 2 кв. обсяг доходу від реалізації продукції зросте на 378,8 тис.грн.,а у 3 кв. – на 388,5 тис..грн. В результаті оптимізації графіка роботи підприємства обсяг доходу від реалізації продукції у 2 кв. зросте на 92,7 тис.грн,.а у 3 кв. – на 95,1 тис.грн. В результаті надання додаткових послуг, обсяг доходу від реалізації продукції у 2кв. зросте на 29,1 титс.грн.,а у 3 кв. – на 29,9 тис.грн. Розширення асортимену призведе до зростання доходу від реалізації продукції на 2,39 тис.грн. Реорганізація планово-економічного відділу і проведення дослідження споживачів дають змогу збільшити обсяг отриманого доходу від реалізації продукції підприємства у 2 кв. на 286,4 тис.грн., а у 3 кв. – на 293,7 тис.грн. У зв’язку з впровадженням автоматизації на підприємстві з’явилася можливість скоротити чисельність персоналу. Ці заходи дають змогу зменшити суму постійних витрат на 1580 грн щомісяця, а в цілому за квартал на 4,74 тис.грн. Відповідно, зі зменшенням фонду оплати праці, мають зменшитись і відрахування у позабюджетні фонди, які складають 37,7% від ФОП, що в сумі нам зменшить витрачання на 1,8 тис.грн.

Реалізація запропонованих заходів щодо зростання доходу від реалізації продукції та зниження витрат, дає змогу підприємству отримати прибуток від реалізації продукції у 2 кв. у обсязі 44,8 тис.грн.,а у 3 кв. – 53,0 тис.грн., що у кінцевому підсумку призведе до виходу підприємства із збиткового стану виробничої діяльності.

Реалізація заходів щодо нормалізації фінансового стану ВАТ “Тараща-молоко” дає можливість оптимізувати грошові потоки підприємства, реструктуризувати його борги та активи. Використання системи овердрафт дає змогу збільшити прибуток підприємства на 4,23 тис.грн., перенесення та роздрібнення платежів дає можливість уникнути дефіцит грошових коштів у певні проміжки часу; використання флоуту дає можливість додатково вивільнити 58,1 тис.грн.(гроші в дорозі) і використовувати їх у операційній діяльності. Реструктуризація активів підприємства, а саме: реалізація невикористовуваної частини основних фондів збільшує доходи підприємства на 5,3 тис.грн., а реалізація невикористовуваної частини матеріальних запасів дає нам змогу зменшити їх балансову вартість на суму 50,4 тис. грн., та одержати додатковий доход від реалізації продукції на суму 42,84 тис. грн.

Також в роботі розглянуто можливість підприємства щодо рефінансування дебіторської заборгованості, та комплекс санаційних заходів, спрямованих на реструктуризацію пасивів підприємства.

Отже, за результатами проведеного дослідження, можна зробити висновки про те, що впровадження у діяльність підприємства запропонованих заходів дає можливість відновити його прибутковість та нормалізувати фінансовий стан.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?