Курсова робота «Упраління кредитним портфелем», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 23.03.2011 10:40 · від Света · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління кредитним портфелем 1.1. Економічний зміст і принципи банківського кредитування 1.2. Склад і структура кредитного портфеля 1.3. Політика управління кредитним портфелем Розділ 2. Організація управління кредитним портфелем в житомирському відділенні №31 «банку «фінанси та кредит» 2.1. Фінансово-економічна характеристика банку 2.2. Аналіз кредитного портфелю 2.3. Оцінка кредитоспроможності позичальника в системі заходів управління кредитним ризиком 2.4. Формування резерву на можливі втрати за кредитними операціями 2.5. Оцінка ефективності управління кредитним портфелем банку Розділ 3. Шляхи вдосконалення політики управління кредитним портфелем 3.1. Закордонний досвід управління банківським кредитуванням та можливості його застосування в Україні 3.2. Удосконалення механізму управління ризиками кредитного портфеля 3.3. Впровадження нових видів банківських кредитних продуктів Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Однією з основних операцій комерційного банку є кредитування. Кредити становлять більше 50% всіх активів банку й приносять близько 2/3 усіх прибутків. Тому економічні інтереси комерційних банків полягають у розширенні обсягів кредитних операцій. У зв'язку з цим зрозуміло, що найлегший шлях — припинення відносин з усіма сумнівними клієнтами не є найкращим. Виправданим є намагання банку кредитувати лише перевірених позичальників, які добре себе зарекомендували. Однак в умовах нестабільності економіки таких клієнтів обмаль і обмежитися лише ними — це поставити під сумнів діяльність банку як кредитної установи. Тому доцільно не втрачати можливості нарощувати обсяг позичкових операцій і за рахунок тих клієнтів, для яких властивий підвищений ризик. Адже саме для них характерна більша доходність у порівнянні з слаборизиковими.

Дослідження, проведені в курсовій роботі показали, що на сучасному етапі розвитку економічних відносин багато уваги кредитуванню, зокрема, умовам та методам надання позичок приділяють як науковці так і практики. У курсовій роботі економічний зміст кредитування показаний як складний і багатогранний процес з його принципами, умовами та методами.

Серед “працюючих” активів близько 45% припадає на кредитний портфель. “Недоброзичливість” господарського середовища, а часто й недосконалість банківського менеджменту підштовхує банки до проведення занадто ризикової кредитної політики, що негативно впливає на результати діяльності банку в цілому. Отже, перед службою банківського менеджменту постає проблема врахування цілої низки можливих ризиків у кредитній діяльності, зокрема ризику неповернення позичальником кредиту.

Зважаючи на те, що позички є найприбутковішими активами банку і становлять основну частину їх активів, кредитна діяльність банку потребує ретельної організації. Організацію кредитної діяльності банку визначає чітко розроблена кредитна політика. Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності і ринкової стійкості комерційних банків. Визначено, що кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і завдань банківської діяльності, визначає конкретні прийоми, способи і методи її реалізації з метою максимізації доходності кредитних операцій та досягнення прийнятного рівня ризиків банківської діяльності у сфері кредитування.

Управляючи кредитним портфелем у сучасних умовах, комерційний банк повинен врахувати нагальні потреби банківської практики, нові теоретичні підходи й застосовувати ефективні, адекватні реальній ситуації економіко – математичні методи та моделі.

Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в забезпеченні максимальної досконалості за певного півня ризику. Рівень доходності кредитного портфеля залежить від структури і обсягу портфеля, а також від рівня відсоткових ставок за кредитом, що є предметом розгляду другого блоку завдань. В ньому описуються основні фактори, що визначають розмір плати за кредит. Це зовнішні фактори (циклічність розвитку ринкової економіки, темпи інформаційного процесу, динаміка виробництва і обігу, сезонність виробництва) і фактори пов’язані з діяльністю комерційного банку і позичальника (структура кредитних ресурсів, вид кредиту, строковість кредиту, зміст проекту, що фінансується та ін.). Також розглядається вплив інфляції, зміни грошової маси, розміру облікової ставки на ціну кредиту, розроблена схема встановлення оптимальної ставки.

Як відомо, усі банки тією чи іншою мірою стикаються з проблемою неповернення позики. В роботі запропоновано використовувати характеристику застережних сигналів, що свідчать про проблемність кредитів боржників розглядати чинники, що зумовлені некваліфікованою роботою банківських спеціалістів, щодо надання кредитів.

В другому блоці завдань дано класифікацію кредитних ризиків та методи управління ними на рівні окремої позики (аналіз кредитоспроможності клієнта та кредиту, структурування, документування, контроль) і на рівні кредитного портфеля (диверсифікація лімітування, створення резервів).

При здійсненні банківської діяльності «Банк «Фінанси та Кредит» отримує суттєві обсяги доходів і несе витрати, які за більшістю статей мають тенденцію до зростання у 2007 р. в порівнянні з показниками 2005 р. Спостерігається тенденція до зменшення деяких статей у 2006 р. в порівнянні з 2005р., наприклад, зменшуються інші небанківські операційні доходи та відрахування в резерви.

Під час опрацювання курсової роботи було встановлено, що загальна сума капіталу і зобов’язань банку (валюта пасиву) за 2005-2006 рр. зростають відповідно на 44189,7 тис. грн., за 2006-2007 рр. – на 65744,3 тис. грн.. Більшість статей за зобов’язаннями банку зростають, в найбільшій мірі це стосується коштів на депозитах за 2005-2006 рр. – збільшення складає 776,0 тис. грн., та за 2006-2007 рр. – 40094,3 тис. грн.

В цілому по банку активи та пасиви зростають і на даний момент часу співвідношення між 2006-2007 роками зросло більше ніж у 2 рази (2006р. – 61966,2 тис.грн. 2007р. – 130762,7 тис.грн.)., відносно 2005р. цей показник мінився приблизно у 7 разів.

З метою удосконалення управління кредитним портфелем банку в першу чергу доцільно здійснювати певні заходи щодо мінімізації кредитних ризиків. В цьому напрямку доцільно запропонувати:

1. Розробити перспективну кредитну стратегію, яка охоплювала б кредитну політику і процедуру надання кредитів.

2. Поліпшити організацію роботи персоналу по виконанню кредитних функцій.

3. Посилити внутрішньобанківське контрольного супроводження за наданими кредитами.

4. Удосконалити облік кредитів у поєднанні з управлінськими системами звітності.

Доцільно також банку «Фінанси та Кредит» розширити асортимент кредитних продуктів шляхом впровадження нових видів банківських кредитних пластикових карток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?