Дипломна робота «Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 19.03.2011 15:43 · від lora_kovaljova · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Економіко-правова сутність грошових коштів 8 1.1. Економічна сутність та класифікація грошових потоків підприємства 8 1.2. Нормативно-правова база обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на підприємстві 13 1.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Сигнал СДТ” 17 Висновки до 1-го розділу 21 Розділ 2. Організація обліку грошових коштів на підприємстві 23 2.1. Організація обліку грошових коштів у касі підприємства 23 2.2. Організація обліку коштів на рахунках у банку 39 2.3. Порядок формування Звіту про рух грошових коштів підприємства 45 2.4. Особливості обліку грошових коштів на підприємстві в умовах використання комп’ютерних технологій 51 Висновки до 2-го розділу 60 Розділ 3. Економічний аналіз використання грошових коштів на підприємстві.62 3.1. Сутність, завдання та інформаційна база для аналізу використання грошових коштів підприємства 62 3.2. Аналіз обсягів і структури грошових потоків підприємства 69 3.3. Шляхи вдосконалення використання грошових коштів підприємства 75 Висновки до 3-го розділу 83 Розділ 4. Аудит грошових коштів підприємства 85 4.1. Сутність, завдання та джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів підприємства 85 4.2. Аудит операцій з коштами в касі підприємства 88 4.3. Аудит операцій з коштами на рахунках у банку 97 4.4. Формування аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту 100 Висновки до 4-го розділу 104 Висновки та пропозиції 105 Список використаної літератури 110 Додатки 115

Висновок

Грошовий обіг здійснюється в готівковій і безготівковій формах. Готівкові розрахунки в практиці вітчизняних суб’єктів господарювання досить розповсюджені. І хоча останнім часом спостерігається значне скорочення обсягів готівкових розрахунків в порівняння з безготівковими, всілякі законодавчі обмеження та інші фактори роблять актуальною проблеми організації, обліку, а також аудиту операцій з готівкою.

Готівково- грошовий обіг виконанує дві основні функції: засобу платежу і засобу обігу. Готівка використовуються: для розрахунків за товари і послуги, для розрахунків, не пов'язаних із рухом товарів і послуг( розрахунків по виплаті заробітної плати, премій, посібників, стипендій, пенсій, по виплаті страхових відшкодувань по договорах страхування, при оплаті цінних паперів і виплаті прибутку по ним, по платежах населення, на господарські потреби, на оплату відряджень, на представительські витрати, на закупівлю сільгосппродукції і т.д). Готівково-грошовий рух здійснюється за допомогою різноманітних видів грошей: банкнот, металевих монет, інших кредитних інструментів. Підвищений інтерес до стану готівкових розрахунків з боку контролюючих органів пояснюється спробою деяких юридичних і фізичних осіб йти від контролю держави. З огляду на той факт, що використання готівки підприємством викликає спокуса витрати їх не по цільовому призначенню, держава контролює даний процес шляхом уведення нормативних актів. Проведення розрахунково-касових операцій через банк дозволяє державі всебічно контролювати господарчо-фінансову діяльність підприємств. Банк контролює підприємства й у частині дотримання ними установлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження і господарські витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підприємств із бюджетом по податках і платежам, за своєчасною оплатою рахунків і платіжних вимог постачальників, видає підприємству позички на різні цілі, під визначені забезпечення і спостерігає за поверненням цих позичок у встановлений термін і т.п.

Оскільки грошові кошти виступають посередником у всіх розрахунках, то для забезпечення нормального кругообігу їх у народному господарстві в умовах ринкової економіки необхідно правильно і вчасно виконувати всі розрахунки. В свою чергу ефективність розрахункових операцій багато в чому залежить від стану бухгалтерського обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій.

В дипломній роботі розкрито сутність та функції грошей, показано значення готівкових та безготівкових розрахунків в економіці України. В роботі також розглянуто нормативну базу бухгалтерського обліку, його основні принципи. На основі узагальнення питань нормативного регулювання готівкових та безготівкових розрахунків в Україні вивчено практику їх організації на діючому підприємстві України, а саме:

• розглянуто організацію приймання готівки в касу та її видачі з каси;

• вивчено проблеми розрахунків з підзвітними особами;

• з’ясовано порядок установлення ліміту залишку готівки в касі;

• описано порядок відкриття рахунків в банку;

• розглянуто питання організацій операцій на банківських рахунках.

Бухгалтерський облік операцій з грошовими коштами наглядно представлено в другому розділі. В ході проведеного дослідження вивчені теоретичні питання, зв'язані з організацією ведення фінансового обліку грошових коштів. Проаналізована система обліку по темі дослідження, а саме освітлене відображення в бухгалтерському обліку ТОВ “Сигнал СДТ” операцій, зв’язаних з рухом грошових коштів як в касі та і на поточному рахунку, роглянуто порядок складання звіту про рух грошових коштів, особливості обліку грошових коштів в умовах використання комп'ютерних технологій.

В третьому розділі розглянуто економічний аналіз використання грошових коштів на підприємстві. За даними балансу ТОВ “Сигнал СДТ” здійснено оцінку утворених у звітному періоді джерел коштів і обсягів їх витрачання за напрямами використання. Проведений аналіз дозволяє загалом позитивно оцінити зрушення в активах і пасивах підприємства, що призвели до збільшення джерел утворення та обсягів витрачання коштів. Як заходи по вдосконаленню системи обліку грошових коштів на ТОВ “Сигнал СДТ” рекомендується впровадження короткострокового фінансового планування, яке передбачає: аналіз фінансового стану підприємства; розрахунок планових надходжень грошових коштів; розрахунок планових відтоків грошових коштів; виявлення потреби в додаткових джерелах фінансування; вибір джерел фінансування; підготовку плану фінансування; оцінку плану фінансування.

У четвертому розділі описано порядок організації та методику аудиту грошових коштів, який проводиться за такими напрямками:

• аудит касових операцій;

• аудит операцій на поточному рахунку;

Досліджуване підприємство ТОВ „Сигнал СДТ” – належить до тих, які використовують готівку в основному для розрахунків, не пов’язаних з рухом товарів. Зокрема, готівка використовується для виплати заробітної плати, розрахунків з підзвітними особами тощо. На досліджуваному підприємстві аудиторський контроль не проводився. Це пояснюється тим. що це підприємство має невелику історію функціонування.

За винятком деяких невідповідностей можна зробити висновки, що облікова, фінансова і контрольна робота здійснюється керівником підприємства та головним бухгалтером відповідно до чинного законодавства та національних стандартів. Контроль за дотриманням законодавства з питань грошового обігу здійснюється банківськими установами та державними органами.

Для вдосконалення організації обліку на ТОВ „Сигнал СДТ” внесено наступні пропозиції:

1. Для забезпечення сталого функціонування підприємства, створення його належного іміджу необхідний якісний комплексний аналіз усіх показників господарсько-фінансової діяльності, результати якого дадуть можливість виробити рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень. На підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємства можна виявити потенційні можливості збільшення прибутку (доходу) фірми. На основі балансу та звіту про фінансові результати визначити показники платоспроможності, ліквідності та рентабельності, оборотів основних активів та кредиторської заборгованості, розміру фінансового та операційного циклу.

2. Розробка і впровадження системи планування і бюджетування. Планування руху грошових коштів передбачає визначення можливих джерел надходження та напрямків використання грошових коштів підприємства для забезпечення його платоспроможності впродовж планового періоду. План руху грошових коштів розробляється у формі платіжного календаря, який являє собою баланс грошових надходжень та грошових витрат підприємства за окремими часовими періодами, який балансується залишками грошей на поточному рахунку підприємства.

3. Підприємству необхідно прагнути збільшувати розміри вхідних грошових потоків від операційної діяльності, так як їх скорочення призводить до згортання обсягів діяльності, приросту збитковості, погіршення показників ліквідності та платоспроможності, зростання заборгованості перед постачальниками, виникнення простроченої заборгованості та штрафних санкцій, подовження фінансового циклу, зниження рентабельності сукупного, власного капіталу підприємства. Поточне регулювання грошових потоків охоплює наступні напрями роботи:

- Суворе контролювання строків оплати рахунків кредиторів, зменшення обсягів дебіторської заборгованості. Для цього портібно:

• Застосувати штрафні санкції до клієнтів за порушення строків оплати.

• Контролювати дебіторську заборгованість строк позовної давності якої закінчується, так як потім вона лягає на збитки підприємства.

• Переглянути умови відповідних договорів.

• Використовувати систему знижок при достроковій оплаті.

• Слідкувати за співвідношенням кредиторської та дебіторської заборгованості.

4. Для покращення фінансового становища, необхідно зайнятися розробкою моделі руху грошових коштів, сформувати необхідні таблиці для збирання усієї інформації у необхідному форматі, враховуючи усі показники, розраховані на минулому етапі, звернути увагу при моделюванні на усі відхилення від нормативних значень кожного показника.

5. Нині бухгалтерам і аудиторам доводиться працювати в умовах, коли кожного місяця змінюється не один десяток законодавчих актів. Невідповідність одних нормативних актів іншим, неузгодженість законодавчих положень у самих нормативних актах, редакційні неточності все це дуже ускладнює як сам облік, так і контроль за його достовірністю. В зв’язку з цим необхідно контролювати зміни в законодавстві та оперативно реагувати з метою недопущення штрафних санкцій з боку контролюючих органів.

Усунути порушення обліку грошових коштів у касі.

6. Налагодити систему проведення раптових перевірок каси з повним перерахуванням грошової готівки і перевіркою інших цінностей, які знаходяться в касі.

7. Видання наказу керівника, який встановлює періодичність перевірок.

8. Заключення договору про повну матеріальну відповідальність з касиром.

9. Впровадження зарплатного проекту на підприємстві, який дозволяє перераховувати гроші безпосередньо на карткові рахунки працівникам. У результаті реалізації зарплатного проекту підприємство одержить наступні переваги:

-зменшення строку нарахування і виплати заробітної плати за рахунок ефективної організації та автоматизації процесу;

- скорочення витрат, пов`язаних з виплатою заробітної плати та інших коштів співробітникам;

- скорочення витрат, пов`язаних з одержанням і доставкою готівки;

- відсутність проблем, пов`язаних з дотриманням обмежень на ліміт каси і депонуванням коштів;

- відсутність порушень робочого ритму підприємства в дні видачі заробітної плати.

10. Організувати внутрішній контроль на підприємстві. Для цього необхідно створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення