Дипломна робота «Рентабельність підприємства аграрної сфери та шляхи її підвищення», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 18.03.2011 21:23 · від Євгенія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 5 Вступ. 6 РОЗДІЛ 1.Сутність економічної ефективності та рентабельності аграрного виробництва 1.1Сутність економічної ефективності та рентабельності виробництва. 9 1.2. Види рентабельності аграрних підприємств та методика їх розрахунку. 19 1.3. Фінансовий аналіз рентабельності підприємств. .31 РОЗДІЛ 2. Стан та економічна ефективність виробництва продукції у ВП НУБіПУ «Великоснітинське» НДГ. О.В.Музиченка 2.1. Виробничі ресурси та ефективність їх використання. 34 2.2. Рівень рентабельності виробництва та дослідження тенденції його зміни 47 2.3. Собівартість, ціни та рентабельність виробництва продукції в підприємстві 3 РОЗДІЛ 3. Шляхи збільшення виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції 3.1. Резерви підвищення якості як фактор зростання рентабельності 63 3.2. Шляхи зниження витрат та підвищення рентабельності основних видів продукції. 66 3.3. Забезпечення паритету цін як фактор зміцнення економіки аграрних підприємств 72 Висновки та пропозиції 78 Список використаної літератури 81 Додатки

Висновок

Рентабельність є важливою економічною категорією, яка властива діяльності підприємств на принципах господарського та комерційного розрахунку і свідчить про його прибутковість. Це поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її виробництво й одержує прибуток як головне джерело розширеного відтворення.

Показник рентабельності виробництва має особливо важливе значення в сучасних, ринкових умовах, коли керівництву підприємства потрібно постійно приймати ряд неординарних рішень для забезпечення прибутковості, а, отже, фінансової стійкості підприємства.

Об'єктом дослідження даної роботи є виробничий підрозділ НУБіПУ «Великоснітинське» НДГ ім. О.В. Музиченка, що знаходиться у Київській області. В цiлому, слiд заувaжити, що природнi умови державного пiдприємства придатнi для вирощування майже всiх сiльськогосподaрських культур, i господарство турбується про те, щоб ці умови були використaнi як найкраще i найефективнiше.

Проаналізувавши основні фінансові та виробничі показники даного підприємства за досліджуваний період можна зробити наступні висновки:

НДГ є середнім за розмірами підприємством, площа його сільськогосподарських угідь протягом і досліджуваного періоду була незмінною і становить 2960 га. Більша чисельність працівників (близько 68%) зайнята в тваринництві. Проте помітна тенденція до зменшення їх кількості з кожним роком, що пов’язано, в основному, з впровадженням на підприємстві нової техніки і прогресивних технологій.

Незважаючи на достатній обсяг виручки підприємство є збитковим, оскільки собівартість виробленої продукції є значно вищою. В структурі грошових надходжень від реалізації сільськогосподарської продукції основну їх частку підприємство отримує від реалізації зернових культур та молока. Тобто підприємство має зерново - молочний напрям.

Результати дослідження показників рентабельності в динаміці дають підстави стверджувати про негативну тенденцію загального рівня рентабельності агропродовольчої продукції, яка з 14,2% у 2007році знизилася до 6,94% у 2008 році, а у 2009 році спостерігається рівень збитковості, який сягнув – 10,57%, що говорить про зниження прибутковості.

Найбільш рентабельним виробництвом на підприємстві є вирощування зернових та зернобобових. За 2009 рік воно досягло позначки 3,73%. Найвищий показник спостерігається по таким культурам як овес та горох, про що свідчить високий показник рентабельності. Не є доцільним для даного підприємства вирощування кукурудзи на зерно, оскільки витрати понесені на її вирощування значно перевищують отриману виручку від її реалізації.

В результаті подорожчання енергоресурсів, формування кормової бази та інших факторів, що вплинули на собівартість тваринницької продукції, а також низька купівельна спроможність більшості населення не дає можливості досягти певного рівня рентабельності тваринництва внаслідок чого господарство має збиток від його виробництва.

Низьку рентабельність усіх видів діяльності НДГ за досліджуваний період можна пояснити, насамперед, перевищенням собівартості виробництва продукції над цінами її реалізації Лише по вирощуванні озимої пшениці, наприклад, за 2009 рік господарство понесло витрат більше, ніж за попередні періоди на 288,5 тис. грн, а рівень цін знизився на 26,58 грн.

Отже, із отриманих результатів досліджень можна зробити висновки, що використання прибутку у НДГ є не досить ефективним. Підприємство несе досить великі затрати – спостерігається стійке зростання собівартості як по виробництву продукції рослинництва, так і по продукції тваринництва. Головним чинником, що призводить до зростання собівартості сільськогосподарської продукції, є підвищення цін на матеріальні ресурси і послуги, які використовуються аграрними підприємствами.

Щоб досягнути позитивного ефекту від реалізації продукції, тобто підвищити рівень рентабельності, необхідно зменшити собівартість продукції шляхом впровадження передових досягнень науки і техніки у виробництво, вдосконалення організації праці, виведення нових сортів рослин, завезення більш продуктивних порід тварин, прискорення оновлення матеріально-технічної бази підприємства, збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і економічно малоефективних машин та устаткування, прискорення впровадження комплексної механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій; забезпечення оптимального співвідношення основних і оборотних фондів у підприємстві; поліпшення розвитку матеріального стимулювання працівників підприємств за ефективне і раціональне використання сільськогосподарської техніки і обладнання; забезпечення застосування прогресивних форм суспільної організації виробництва; прискорення впровадження нового економічного механізму господарювання, який зацікавить власника і виробника в раціональному використанні виробничих ресурсів.

Отже, на підприємстві необхідно більшу увагу приділяти фінансовому плануванню і прогнозуванню, що допомогло б в майбутньому уникнути зайвих, неефективних витрат коштів, а також виявити приховані резерви виробничих потужностей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення