Дипломна робота «Методика складання та аналізу фінансової звітності банку (ПАТ "Сведбанк")», 2011 рік

З предмету Банківська справа · додано 14.03.2011 15:12 · від Кириленко Ирина Витальевна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та нормативно-правові засади складання фінансової звітності в банку 7 1.1. Економічний зміст і призначення фінансової звітності банку 7 1.2. Склад, структура, класифікація та порядок формування фінансової звітності 23 1.3. Принципи підготовки та подання фінансової звітності 31 1.4. Нормативно-правова база, що регулює процес складання та аналізу фінансової звітності банку 36 Висновки до розділу 1 43 Розділ 2. Основні методи складання та аналізу фінансової звітності банку 45 2.1. Баланс банку: зміст, структура та методика заповнення 45 2.2. Характеристика звіту про фінансові результати та особливості його складання 56 2.3. Методика складання звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал банку 68 2.4. Аналіз фінансового стану банку за даними фінансової звітності 85 Висновки до розділу 2 109 Розділ 3. Шляхи вдосконалення методики складання та подання фінансової звітності банку 111 3.1. Перспективи вдосконалення фінансової звітності банку 111 3.2. Практичні рекомендації щодо розширення інформаційних можливостей фінансової звітності банку для прийняття обґрунтованих управлінських рішень 122 Висновки до розділу 3 126 Висновки 128 Список використаних джерел 131 Додатки

Висновок

Фінансові звіти складаються відповідно до моделі бухгалтерського обліку, яка базується на очікуваному відшкодуванні історичної собівартості та на концепції збереження номінального фінансового капіталу.

У роботі розглянуто теоретичне та практичне значення складання та подання фінансової звітності банками України як для користувачів фінансової інформації, так і для банківської системи в цілому.

Важливим моментом є питання застосування Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, донесення їх змісту до управлінського персоналу банку, котрий безпосередньо займається підготовкою та складанням фінансових звітів. Оскільки достовірне подання звітної інформації досягається тільки шляхом відповідності її застосовним МСФЗ з чітким дотриманням принципів подання фінансової звітності.

Особлива увага приділяється складу фінансової звітності та строкам її подання, оскільки навіть найдоречніша інформація втрачає свою цінність та актуальність для користувачів, якщо вона подана несвоєчасно. Терміни подання фінансової звітності банків визначаються чинним законодавством України.

Основними нормативно-правовими документів, що регламентують вимоги та порядок складання фінансової звітності є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Інструкція про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України; Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах, які потребують постійного доопрацювання.

Фінансові звіти є складовою процесу підготовки фінансової звітності. Повний комплект фінансових звітів, включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, а також ті примітки та інші звіти і пояснення, які є невід’ємною частиною фінансових звітів і без яких неможливо дати змістовне уявлення про роботу банку протягом звітного року. Вони можуть також містити додаткові таблиці та інформацію, що базується на таких звітах або випливає з них і має вивчатися паралельно з цими документами.

Методика складання Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал банку ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно Інструкції про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, які безпосередньо і визначають склад та зразки форм фінансової звітності.

Методологія складання звітності передбачає обов’язкове порівняння та зіставлення отриманих даних з попередніми роками для формування більш цілісного уявлення про функціонування банківської установи.

Особлива увага приділена питанню всебічного розкриття додаткової інформації щодо діяльності банку, яка наводиться у примітках до фінансових звітів, визнання доходів і витрат в залежності від джерел їх надходження, алгоритму розрахунку чистого прибутку комерційного банку за звітний період, вибору методу складання фінансових звітів.

Надзвичайно важливим моментом процесу формування фінансової звітності комерційного банку є проведення на достойному рівні його аналізу, таке дослідження дасть можливість побачити не просто цифри, а прослідкувати за роботою банку протягом року на основі розрахованих показників, винести об’єктивне рішення щодо ефективності його діяльності, порівняти отримані значення з запланованими.

Завдяки проведеному аналізу можна винести неупереджену оцінку діяльності банку не лише у порівняні з показниками минулого року, а також у співставленні даних з показниками функціонування банків-конкурентів, прослідкувати темпи зростання та приросту як окремих статей фінансових звітів до підсумку, так і звітності в цілому.

Ефективне застосування міжнародних стандартів фінансової звітності дозволить ПАТ "Сведбанк" представити фінансову звітність на якісно новій основі у відповідності з вимогами, які висуває на сьогодні банківський бізнес. Об’єктивне врахування ризиків дасть можливість банку реально оцінити свою здатність функціонувати на ринку та конкурентному середовищі. Користувачі фінансової звітності зможуть побачити ступінь надійності банку та його здатність подальшого розвитку відповідно до обраної стратегії.

Протягом 2007-2010 р.р планувалось створити всі необхідні організаційно-правові умови для повного переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерської звітності. Відповідні заходи що до цього визначено Стратегією застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, затвердженою розпорядженням Уряду від 24 жовтня 2007 №911-р, але повноцінно не виконано більшість поставлених завдань.

Виконання заходів Стратегії посилить захист прав та інтересів акціонерів, інвесторів, кредиторів та інших користувачів фінансової звітності суб’єктів господарювання. Завдяки цьому буде прискорено інтеграцію економіки України до світової спільноти, формуватиметься привабливий інвестиційний клімат, підвищуватиметься професійний рівень вітчизняних бухгалтерів, вважають урядовці.

Основними напрямами розвитку у ПАТ "Сведбанк" є удосконалення системи складання фінансової, управлінської та податкової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?