Дипломна робота «Дослідження та прогнозування стану українського ринку угод злиттів і поглинань», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 13.03.2011 12:08 · від Vikky · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Загальні поняття процесів злиттів і поглинань 1.1. Поняття, класифікація й мотиви угод злиттів і поглинань 1.2. Способи фінансування угод 1.3. Оцінка бізнесу при злиттях і поглинаннях Розділ 2. Українська і світова практика злиттів і поглинань компаній 2.1. Основні світові тенденції в галузі злиттів і поглинань 2.2. Аналіз сучасного українського ринку злиттів і поглинань. 2.3. Гармонізація українського ринку злиттів і поглинань із ринком країн, що входять у Європейський Союз. 2.4. Розрахунок бізнес плану проекту злиття підприємств у програмі Project Expert РОЗДІЛ 3. Інтеграція M&A угод у корпоративну стратегію підвищення вартості бізнесу 3.1. Побудова схеми ефективного структурування угод 3.2. Визначення прийнятної ціни компанії, що купується 3.3. Побудова оптимальної структури джерел фінансування 3.4. Підвищення ефективності підприємства шляхом вертикального злиття компаній в програмі Project Expert Висновки Резюме Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2

Висновок

У даній роботі були розглянуті питання, пов'язані з теорією й практикою проведення угод злиттів і поглинань, які включали такі напрямки дослідження, як визначення можливостей для інтеграції політики в області M&A у загальнокорпоративну стратегію, вибір найбільш прийнятного мотиву прове-дення угоди, пошук підходящої цільової фірми й визначення її справедливої ціни й премії, що сплачується, вибір способів і джерел фінансування і їхня оптимізація. При цьому як практична частина використовувалися український ринок злиттів і поглинань.

За результатами проведеного дослідження можна виділити ряд основних моментів, які повинні враховуватися при структуруванні угод.

У першу чергу, потенційному покупцеві необхідно усвідомити всі мо-жливі стратегічні альтернативи для своєї компанії й, у випадку ухвалення рі-шення про необхідність росту через M&A, чітко стежити за тим, щоб об’єкти, що здобуваються, уписувалися в загальну стратегію, а рішення про угоди не приймалися б під впливом сумнівних мотивів. Так, незважаючи на розмаїтість механізмів створення вартості, всі злиття й поглинання поєднує одне - необхідність ефективніше інших витягати вартість із отриманого активу. Зробити це вдається за умови, що угода відбувається в рамках загальної корпоративної стратегії - це дозволяє максимально повно задіяти наявні в компанії активи й навички. У той же час, як показує досвід, найбільш резуль-тативні компанії не формулюють стратегію створення вартості в злиттях і по-глинаннях раз і назавжди, але переглядають її залежно від стадії життєвого циклу компанії. Також, крім розробки стратегії, на первісному етапі досить важливим є розуміння того, який саме тип угоди компанії потрібно буде здійснити, і в цьому зв'язку певну допомогу може надати наведена в роботі класифікація угод корпоративного контролю. Однак потрібно відзначити, що незважаючи на те, що робота починається із класифікації можливих угод, їхній вид в остаточному підсумку буде визначатися обраними мотивами й стратегією створення вартості, а не навпаки. Так, наприклад, при бажанні домогтися зниження рівня витрат за рахунок контролю над ресурсами, варто здійснювати угоди вертикальної інтеграції, а у випадку з економією на масштабах діяльності - проводити горизонтальні злиття. При цьому необхідно стежити за тим, щоб в угоді переважали мотиви, що відносяться до “розумних”, а вплив “сумнівних” мотивів мінімізувався.

У роботі розглянутий український ринок корпоративного контролю, за результатами дослідження якого робиться висновок про перевагу на ринку компаній з галузей, що мають можливість акумулювати досить великі кошти, необхідні для проведення угод (наприклад, у металургії) або ж компаній, що прагнуть у першу чергу до регіональної експансії, для чого щонайкраще під-ходить не органічне зростання, а саме M&A.

Що ж стосується стратегій і мотивів українських компаній при проведенні M&A, то тут, крім регіональної експансії, можна відзначити вихід на закордонні ринки (найбільші, переважно сировинні вітчизняні корпорації), створення вертикально інтегрованих груп і диверсифікованість портфеля (переважно у фінансовому секторі). При цьому роль фондів прямих інвестицій усе ще залишається низкою, хоча й має більші перспективи росту.

Другим важливим етапом M&A-процесу, є оцінка й прогнозування ефективності угоди. У цьому зв'язку в роботі проаналізовані підходи до оцінки об'єктів поглинання, у результаті чого робиться висновок про пріоритет методу оцінки дисконтованого грошового потоку, а при наявності досить великої кількості угод і компаній-аналогів - про необхідність використання по-рівняльного підходу. При цьому особливо варто виділити два випадки: по-перше, якщо основним мотивом є придбання недооціненого активу, то більше значення в оцінці повинен мати порівняльний підхід, по-друге, якщо мова йде про угоди типу LBO, то особливого значення набувають методи витратного підходу, що дозволяє інститутам, що фінансують, оцінити вартість застави.

У роботі проведений аналіз факторів, що впливають на ціну придбання, зокрема проаналізований вплив ступеня контролю, у результаті чого виявлена сильна позитивна кореляція між розміром пакета акцій, що купується, а разом з ним і прав, із ціною угоди, у результаті чого вартість контрольного пакета найбільше часто включає премію в розмірі 40-80%. Крім цього, з метою проведення якісної оцінки досліджений вплив злиттів і поглинань на цінні папери компаній, що беруть участь в угодах.

Для оцінки ефективності угоди в цілому розглянута модель, заснована на порівнянні сплаченої премії з дисконтованим вартісним вираженням вигід від синергетичного ефекту і результатів реструктуризації компанії, що купується, з метою оптимізації бізнес-процесів. На її основі пропонується використання терміна “критерій обопільної ефективності угоди”, у випадку ж порушення даного критерію використовується термін “угода ефективної покупки/продажу”. При цьому на основі аналізу практики угод зроблений висновок про перевагу саме угод ефективного продажу.

Нарешті останній розглянутий у роботі етап M&A угод включає аналіз можливих способів і джерел фінансування угоди, а також принципи визначення їхнього оптимального співвідношення. Серед основних факторів, що впливають на вибір фінансування покупцем, вказуються такі як величина ризику реалізації синергетичного ефекту, з ростом якого рекомендується здійснювати обмін акціями, і наявність відносної переоціненості акцій покупця в порівнянні із продавцем, при якій також варто використовувати акції. При цьому виявлений негативний вплив використання обміну акцій на оцінку ринком компанії-покупця. У випадку, якщо за результатами етапу оцінки, виходячи із запропонованої моделі “обопільної ефективності”, визначено, що передбачуване поглинання буде угодою “ефективного продавця”, рекомендується використання оплати акціями, а у випадку “ефективного покупця” - оплата коштами. Крім цього на рішення про структуру фінансування повинні впливати результати оптимізації вартості капіталу компанії.

Що стосується вітчизняної практики, то українські компанії починають усе активніше використовувати комбінації фінансових інструментів і складні схеми фінансування, прикладом чого є зростання попиту на LBO-фінансування з боку як компаній, так і менеджменту.

Порівнюючи 2 наведених бізнес плани видно, що для того, щоб підвисити ефективність виробництва не завжди більше ефективним є варіант залучення коштів ззовні - при грамотній фінансовій стратегії досить правильно розмістити свої грошові резерви.

Приведемо порівняльний аналіз двох проектів у вигляді таблиці:

Таблиця 3.9. Порівняльний аналіз проектів

1 -й проект 2 -й проект

Угода Приєднання ВАТ «По-ляна» Приєднання ВАТ «Кон-тур»

Фінансування Залучення коштів (100000 грн) шляхом ви-пуску акцій Інвестиції коштів (100000грн) шляхом по-купки акцій

Мети, можливості Розширення виробниц-тва: придбання рефриже-раторного транспорту, устаткування сухої гли-бокої заморозки, вироб-ничї будівлі. Зниження питомих ви-трат на одиницю продук-ції, ріст ЧП, вихід на но-вий ринок

Фінансові показники:

ЧП до кінця проекту-1 934 131,79грн

ЧП до кінця проекту-2 190 669,28грн

Кэш-Фло до кінця прое-кту-2 417 111,35грн

Кэш-Фло до кінця прое-кту-2 876 934,25грн

Індекс прибутковості-28,9

Індекс прибутковості-97,63

Коментар модератора

97 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?