Дипломна робота «Оптимізація фінансування інвестиційних проектів з використанням інструментів фінансового інжинірингу на ринку цінних паперів на прикладі ВАТ «Альянс»», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 12.03.2011 21:03 · від Vikky · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансового інжинірингу 1.1. Передумови розвитку і застосування фінансового інжинірингу 1.2. Визначення і основні поняття фінансового інжинірингу 1.3. Розвиток фінансового інжинірингу в Україні. Макроекономічні фактори фінансових інновацій Розділ 2. Корпоративні цінні папери як область вживання фінансового інжинірингу 2.1. Акції 2.2. Боргові цінні папери 2.3. Кредитні деривативи 2.4. Розрахунок бізнес плану фінансування інвестиційного проекту в програмі Project Expert Розділ 3. Оптимізація емісії облігацій при здійсненні інвестиційного проекту 3.1. Конструювання параметрів позики під потреби інвестиційного проекту 3.2. Способи підвищення інвестиційної привабливості облігацій 3.3. Визначення інших спеціальних умов облігації 3.4. Підвищення ефективності фінансування інвестиційного проекту в програмі Project Expert Висновки Резюме Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2

Висновок

У даній роботі були досліджені питання оптимізації фінансування інвес-тиційних проектів на ринку цінних паперів за допомогою інструментів фінансо-вого інжинірингу.

Джерелами фінансування довгострокових інвестицій можуть бути власні і притягнуті ресурси (на праві власності і на кредитних умовах). У зв'язку із цим перед підприємством стоїть питання вибору оптимального співвідношення вла-сного і позикового капіталу. На користь позикового капіталу виступають різні фактори:

- можливість використання фінансового важеля;

- можливості використання податкових вигід;

- можливість рішення конфліктів інтересів між менеджерами і акціонерами компанії, необхідність підтримки репутації сумлінного позичальника;

- участь у конкурентній боротьбі;

- захист від недружніх поглинань.

Позиковим фінансуванням є банківські кредити і облігаційні позики. Українська статистика останніх років показує поступове зниження частки влас-них коштів в інвестиціях. У структурі боргового фінансування спостерігається тенденція зниження банківського кредитування в порівнянні з облігаційним фі-нансуванням. Таким чином, емісія облігацій є найбільш прийнятним джерелом фінансування інвестиційних проектів підприємствами і основною задачею стає оптимізація параметрів емісії.

У першу чергу необхідно визначити параметри облігацій, що характери-зують конкретний інвестиційний проект:

- Обсяг випуску. Крім потреб підприємства існують зовнішні обмеження по обсягах: законодавчі (не більше статутного капіталу і забезпечення), ринкові (середній рівень запозичень на ринку, очікування інвесторів, наявності попиту на папери з боку банків андеррайтерів, рівень публічності компанії і ступені розкриття інформації про господарську діяльність).

-Термін обігу. Також залежить від виду інвестицій. Параметри облігації можуть включати можливість амортизації боргу (якщо вивільнення коштів по інвестиційному проекту відбувається нерівномірно), установлення фіксованого терміну, можливість дострокового погашення, що, у свою чергу, може стави-тися в залежність від настання певних подій (ковенантів) в емітента. До таких подій можуть відноситися: передача в заставу майна емітента, продаж активів, угоди з афільованими особами, реорганізація емітента, здійснення різних виплат, досягнення певного рівня фінансових показників. Установлення ковенантів збільшує інвестиційну захищеність позичальників-набувачів облігацій.

- Дохід по облігаціях. Залежить від обсягів і строків запозичення в пря-мій пропорції. При визначенні враховується прибутковість інвестиційного про-екту, а також ринкові прибутковості облігацій. Може фіксуватися на весь термін обігу, або змінюватися залежно від кон'юнктури ринку (змінні і плаваючі ставки).

Також, важливе значення мають способи підвищення привабливості облі-гацій. До них відносяться:

- Вибір забезпечення позики. Прямо впливає на обсяги

запозичень. В українській практиці часто як емітент створюється спеціальна компанія з нульовим балансом, але по який поручається компанія - реальний одержувач коштів від емісії. Розмір поручництва не зв’язується з показниками діяльності підприємства, що несе певні ризики для інвесторів і визначає їхню захищеність. Застосування ж західних схем фінансування з використанням за-стави пулу активів або поступки права вимоги по майбутніх грошових надхо-дженнях (схеми сек’юритизації) неможливо в українському правовому полі, що значно гальмує розвиток облігаційного фінансування інвестиційних проектів, і вимагає активних дій з боку законотворчих органів.

-Вибір способів припинення зобов'язання. Облігації можуть погашатися грошима, або товарами, однак останнє недоцільно. Також облігації можуть кон-вертуватися в облігації нового випуску, або в акції. З огляду на сказане, важливе значення мають питання захищеності інвесторів, а саме, установлення для них можливості вимагати погашення або придбання облігацій при настанні певних обставин.

-Вибір способів розміщення. Визначаються законодавством, а також біржами. Тенденцією останнього часу є перехід від практики «голландського аук-ціону» на первинному розміщенні до книжкового методу продажу цінних папе-рів, що дозволяє емітентам більш гнучко вибирати параметри облігації (ставка купона), а також тип інвесторів.

Інші спеціальні умови (форма облігації, номінал облігації, валюта боргу) мають найменше значення, однак їх також необхідно оптимізувати. Особливу увагу тут варто приділити параметру валюта боргу, оптимізація якого може припускати розміщення на закордонних ринках, що має важливу перевагу - ни-зька вартість залучення, а також можливість залучити необхідний обсяг ресур-сів, але, у свою чергу, пов'язане з високими транзакційними витратами.

Коментар модератора

Гарна робота, але БЕЗ ПОСИЛАНЬ НА ЛІТЕРАТУРУ

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення