Дипломна робота «Ефективність та прибутковість діяльності підприємства в міжнародному бізнесі (на прикладі ВАТ «Славутський солодовий завод»)», 2010 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 11.03.2011 20:23 · від МОНРО · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретичні основи поняття ефективності та прибутковості підприємства та їхнє місце в зовнішньоекономічній діяльності 1.1. Сутність ефективності, як економічної категорії 1.2. Поняття прибутку та ефективності поточної діяльності підприємства 1.3. Управління та оцінка ефективності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Висновки до розділу Розділ ІІ. Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності ВАТ «Славутський солодовий завод» та його економічної ефективності в сфері зовнішньоекономічних зв’язків 2.1. Аналіз техніко-економічних показників ВАТ «Славутський солодовий завод» та їхній вплив на ефективність підприємства 2.2. Аналіз фінансово-економічних показників ВАТ «Славутський солодовий завод» в ефективності та прибутковості підприємства 2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Славутський солодовий завод» та його економічної ефективності Висновки до розділу ІІ Розділ ІІІ. Напрями підвищення ефективності та прибутковості ВАТ «Славутський солодовий завод» 3.1. Чинники зростання та фактори підвищення ефективності діяльності підприємства 3.2. Стратегічний баланс сильних та слабких сторін ВАТ «Славутський солодовий завод» 3.3. Підвищення прибутковості, покращення та вдосконалення діяльності ВАТ «Славутський солодовий завод» Висновки до розділу ІІІ Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Отже, як вже зазначалося раніше ефект являє собою дельту, а саме приріст та зміни, що є результатами виробничої діяльності підприємства та свідчать про його ефективність і прибутковість. Досліджуючи діяльність ВАТ «Славутський солодовий завод» перш за все слід зазначити, що дане підприємство зосереджене тільки на виробництві та реалізації одного лише продукту – солоду, який досить успішно продає на вітчизняному та іноземному ринку.

В процесі дослідження було виявлено, що ВАТ «Славутський солодовий завод» в період 2007-2009 рр. має високі темпи зростання доходу від реалізації продукції, відбувається стрімке зростання продуктивності праці, що спричинено за рахунок покращення технологій та реконструкції солодового корпусу.

Протягом 2007-2009 рр. була проведена автоматизація та модернізація підприємства, що в свою чергу і спричинило скорочення персоналу, але збільшило обсяги виробництва та заробітну плату праційвників, але фонд оплати праці при цьому залишився приблизно на одному рівні, що свідчить про стабільність та ефективну роботу підприємства. Не дивлячись на те що відбулось скорочення персоналу підприємства (в 2007 р. – 193 працівника, в 2008 р. – 122 працівника, в 2009 р. – 93 працівника) середньорічний виробіток працівника та робітника зростає кожного року.

В процесі дослідження фінансових показників підприємства було виявлено те, що повна собівартість продукції не є стабільною і в 2007 р. цей показник становить 147884,3 тис.грн., в 2008 р. відбувається збільшення - 287065 тис.грн., хоча в 2009 р. відбувається невелике зменшення порівняно з 2008р. – 248000 тис.грн. Темп зростання в 2009 р. дещо нижчий – 86,4%, порівняно з 2008 р. – 194,1%. Це свідчить що підприємству в результаті постійної уваги до скорочення витрат дещо вдалось скоротити витрати в 2009 р. в порівнянні з 2008 р., коли вони по відношення до 2007 р. зросли майже в два рази.

Рентабельність доходу становила в 2007 р. 8,46 %, коли в 2008 р. зросла більше ніж в два рази 18,48%, а також і зберегла стабільні позиції в 2009 р. – 18,8%. Темп зростання відповідно відрізнявся в 2009 р. – 218,4%, порівняно з 2009 р. – 101,7%, по відношенню до минулих років. Рентабельність витрат подібна за тенденцією рентабельності доходу. Такі показники свідчать про прибутковість підприємства, яка пов’язана з обсягом реалізованої продукції, а саме з доходом від реалізованої продукції. Взагалі рентабельність витрат за своїм темпом зростання перевищує рентабельність доходу, тобто темп зростання рентабельності витрат одночасно зростає набагато більше ніж темп рентабельності доходу і в перспективі, якщо не застосовувати відповідних заходів, щодо вдосконалення політики витрат, то показник їх темпу зростання буде ще більшим і більшим. Перш за все це пояснюється тим, що в кризовий період стрімко зросли ціни на послуги, енерносії та рівень інфляції.

Так як основною діяльністю ВАТ «Славутський солодовий завод» є виробництво пивоварного солоду з ячменю, то слід відмітити те, що в Україні ячмень вирощується в несприятливих для його умовах і за своїми характеристиками він дещо поступається ячменю, який вищується в інших країнах. Виходячи з цього дане підприємство вимушене імпортувати частину сировини для пивоварного солоду з закордону. ВАТ «Славутський солодовий завод» також і використовує вітчизняну сировину, але співпрацюючи з іноземними постачальниками імпортує 15% від потрібного обсягу ячменю для виробництва солоду. На вітчизняному ринку постачальниками пивоварного ячменю є Рівненська, Волинська та Житомирська області.

Розглядаючи географічну структуру експорту слід відзначити, що в 2007 р. експорт становив 3% від загального обсягу випущеної продукції, в 2008 р. експорт дуже стрімко зріс до 20%, в 2009 р. він залишився дещо не змінним, але в свою чергу зріс тільки на 1%, а отже становив 21%. Остання тенденція нерозвивно пов’язана з вибухом світової економічної кризи та падіння споживчого попиту на ринку пива. Імпорт не був стабільним, кожного разу його показники були різними по відношенню імпортованих обсягів з певної країни, але обсяг імпорту потрібної сировини не перевищував 15% кожного року.

Провідне місце в експорті ВАТ «Славутський солодовий завод» займає Росія і в 2009 р. становить 22% від всієї структури експорту підприємства, друге місце займає Латвія – 19%, третє Молдова – 18%, четверте Грузія – 16%. Найбільшим іноземним постачальником сировини, а саме ячменю, на протязі трьох років була Данія, друге місце займає Англія, яка є співвласником пакету акцій підприємства, третє місце посідає Франція, яка володіє найбільшим пакетом акцій даного підприємства. Взагалі експорт значно переважає імпорт, що свідчить про нарощення прибутковості підприємства, а також і те, що ефективність прибутку від експорту значно переважає ефективність прибутку від імпорту.

Ефективність експорту на підприємстві майже однакова впродовж 2007-2009 рр. Ефект від експорту в 2008 і 2009 рр. був відсутній, а в 2007 році відємним, що свідчить що імпортувати сировину для підприємства є не вигідним, і краще закуповувати її на вітчизняному ринку.

Характеризуючи виробничу діяльність ВАТ «Славутський солодовий завод» та узагальнюючи загальний фінансово-господарської діяльності висновок його аналізу, слід сказати те, що ефективність роботи підприємства є нависокому рівні, так як ефект є не просто позитивним, але й має тенденцію до зростання кожного року. В процесі дослідження підприємства ефективність досліджувалась як за наслідками отриманих результатів, а так і за характером здійснюваних витрат, різновидом господарської діяльності, об'єктом господарювання, рівнем та умовами оцінювання та іншими ознаками. Виходячи з цього відповідно до двох видів результативності - продуктивності та прибутковості, ВАТ «Славутський солодовий завод» періодом протягом 2007-2009 рр. залишався на досить високому прибутковому рівні, і це свідчить про те, що підприємство не працює в збиток, так як в період 2007-2008 рр. можна побачити зростання всіх показників доходу, в період 2008-2009 рр. показники доходності дещо відхиляються, проте не всі, і не на велике значення. Це пояснюється тим, що в цей період, як ми вже знаємо розпочалися кризові явища, але управління підприємства все ж таки зуміло вивести підприємство на прибутковий рівень. Собівартість реалізованої продукції на протязі 2007-2009 рр. не перевищує чистий дохід, а це свідчить, що підприємство є прибутковим і його витрати є нижчими за чистий дохід від реалізації.

В процесі SWOT-аналізу було виявлено те, що ВАТ «Славутський солодовий завод» має переважаючу кількість сильних сторін, які стимулюють можливості підприємства, за допомогою яких здійснюється вплив на слабкі сторони, а також і сприяють уникненню та попередженню загроз.

Для подальшого вдосконалення ефекивності ВАТ «Славутський солодовий завод» та одержання додаткового прибутку я пропоную звернути увагу на сферу ЗЕД, так як підприємство має імідж нідійного торгового партнера на іноземному ринку солоду. Я вважаю за потрібне запропонувати механізм введення в виробництво мікропивзаводу. В процесі дослідження дана ідея була детально описана і є спрямованою в основному на іноземний ринок, керуючись тим, що при експорті солоду в ту чи іншу країну можна скористатись можливістю запропонувати купити пиво власного виробництва і отримувати додатковий прибуток при веденні такого виду бізнесу.

Коментар модератора

135 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?