Курсова робота «Аналіз фінансового стану підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 06.03.2011 16:23 · від Severe · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 4 Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства пп «манускрипт-львів» за 2007-2008 роки 22 Розділ 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства у наступному році 38 Висновки 43 Список використаних джерел Додатки

Висновок

Отже, за сучасних умов господарювання аналіз фінансового стану підприємства стає обов’язковим елементом якісного менеджменту. Він забезпечує ефективне функціонування підприємства, суттєво знижуючи ризик банкрутства чи настання кризового стану, оскільки фінансовий аналіз забезпечує контроль за поточною ситуацією, формування фінансової стратегії, яка втілюється у системі цілей та планів, розробку шляхів їх досягнення, які передбачають конкретні заходи. Всі перелічені елементи є обов’язковою умовою успіху бізнесу та економіки країни в цілому.

В процесі виконання курсової роботи було досягнено поставленої мети: проведено дослідження методології фінансового аналізу та застосовано його результати на практиці. В рамках цього було вирішено такі завдання: проведено аналіз та порівняння літературних джерел, результатом яких став синтез наведених методів дослідження та формування загального висновку, отримані результати застосовано на практиці – проведено аналіз фінансового стану ПП «Манускрипт-Львів», результати аналізу інтерпретовано, на основі чого дана оцінка фінансового стану досліджуваного підприємства та розроблено рекомендації по його покращенню.

Ознайомлення з літературою показало, що питання методології аналізу фінансового стану підприємства досить ґрунтовно досліджено вітчизняними та закордонними авторами. Все різноманіття викладених методик можна звести до двох основних груп: однофакторний аналіз окремих показників або рейтингова оцінка та дискримінантний аналіз. Перша група заснована на розрахунку системи показників, розподілених на групи за основними характеристиками фінансового стану. Отримані значення зазвичай розглядають в динаміці та порівнюють з нормативними. Дискримінантний аналіз дозволяє вивести інтегративний показник, який надасть єдину оцінку фінансового стану. Його отримують шляхом побудови дискримінантної функції, елементами котрої являються спеціально відібрані коефіцієнти помножені на вагу, яка відображає ступінь їх впливу на результуючий показник. Однак, оптимальним є застосування обох методів аналізу, що дає змогу спершу ґрунтовно дослідити всі аспекти фінансового стану, а потім дати загальну його оцінку.

На практиці було застосовано перший тип аналізу, оскільки він є більш поширеним та відповідає рекомендаціям наданим на державному рівні. Зокрема, було застосовано алгоритм, який передбачає послідовність від горизонтального та вертикального аналізу балансу з метою загальної оцінки змін майна та джерел його утворення до розрахунку груп фінансових коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ділової активності.

Загалом фінансовий стан підприємства можна оцінити як стабільний. Однак, проведений аналіз показав, що основними проблемами досліджуваного підприємства є диспропорційність структури активів та пасивів, надмірні запаси готової продукції, значний обсяг дебіторської заборгованості, недостатня кількість виробничих активів у частині основних засобів, зниження прибутку підприємства внаслідок зростання витрат.

Для їх вирішення запропоновано такі заходи, як інтенсифікація збутової діяльності з метою реалізації надлишків запасів готової продукції, а отже вивільнення заморожених у них коштів; рефінансування підприємства з метою розширення виробничих потужностей; оптимізація дебіторської заборгованості. Основним запропонованим заходом є скорочення обсягу виробничих витрат, які у звітному році значно зросли майже по всім елементам. Розрахунки показують, що зниження витрат до рівня 2007 року дозволить підприємству збільшити свій прибуток до суми 185,62 тис. грн., що перевищує фінансовий результат за 2007 рік на 25,82 тис. грн. Такого зменшення витрат можна досягти за допомогою раціонального використання ресурсів, зокрема матеріальних, які становлять основну частку у собівартості продукції, пошуку джерел дешевшої сировини та матеріалів, застосування ресурсозберігаючих технологій, зменшення витрат на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення