Дипломна робота «Управління залученням іноземних інвестицій в економіку України», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 25.02.2011 14:22 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади інвестування 6 1.1. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація 6 1.2. Організаційно-правові засади інвестиційної діяльності 15 Висновки до розділу 1 26 Розділ 2. Залучення іноземних інвестицій в економіку україни 25 2.1. Міжнародний рух капіталів та фактори його розвитку 25 2.2. Стан та перспективи розвитку прямих іноземних інвестицій в економіку України 35 2.3. Особливості розвитку співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 49 Висновки до розділу 2 60 Розділ 3. Удосконалення управління залученням іноземних інвестицій 62 3.1. Державна політика залучення іноземних інвестицій 62 3.2. Шляхи активізації інвестування в умовах ринкових відносин 71 Висновки до розділу 3 80 Висновки 82 Список використаних джерел 86 Додатки 91

Висновок

На основі проведення теоретичних та практичних досліджень відмітимо такі висновки.

Іноземні інвестиції є сьогодні тим ресурсом, який, у всякому разі в найближчій перспективі, може найбільш вагомо сприяти підвищенню ефективності функціонування українських підприємств, а відтак і розвиткові відповідних територій і міст, поліпшенню соціального захисту громадян.

Розглядаючи інвестиції в економіку України, ми, відповідно до визначення чинного законодавства України, будемо розуміти під іноземними інвестиціями "цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності згідно із законодавством України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту".

Щодо розмежування термінів "іноземний" та "закордонний", то вони в певному відношенні є синонімами, оскільки означають те ж саме явище, відрізняючись лише точкою зору, з якої здійснюються оцінка та аналіз. Так, згідно з українським законодавством, закордонними інвестиції вважаються з боку країни-інвестора чи транснаціональної корпорації, котра їх здійснює.

Важливу роль у регулюванні іноземних інвестицій на території України відіграють міжнародні правові норми. Зокрема, якщо міжнародним договором України встановлені інші правами, ніж ті, що передбачені законодавством України про іноземні інвестиції, то застосовуються правила міжнародного договору.

Так, Законом України «Про режим іноземного інвестування» для іноземного інвестора в Україні встановлено національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, тобто рівні умови діяльності з вітчизняним інвестором. Зазначеним Законом іноземним інвесторам даються державні гарантії захисту їх капіталовкладень.

Важливими правовими документами, які регулюють взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності, є міждержавні угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій. Зазначені договори є гарантом надання справедливого статусу інвестиціям та захисту їх на території іншої держави.

Проаналізувавши практичну частину дослідження можемо зробити висновки:

1. Запропонований нами метод сегментування за ознаками питомої ваги прямих іноземних інвестицій до загального обсягу прямих іноземних інвестицій та темпами їх зростання за видами економічної діяльності, дозволив нам більш обґрунтовано проаналізувати структуру інвестицій за видами економічної діяльності. А саме, відмітимо, що в структурі інвестицій мають низький темп зростання та низьку питому вагу: переробна промисловість, торгівля, діяльність транспорту та зв’язку, виробництво та розподілення електроенергії та зв’язку. Зберігається тенденція, коли іноземні інвестори в основному вкладають кошти в галузі з швидким обертом капіталу або в невиробничий сектор, зокрема, у фінансову сферу та придбання нерухомості. Сільське господарство те операції з нерухомим перебувають на рубежі сегментів, що характеризує їх мінливість стосовно питомої ваги (5%) та темпів зростання (50%).

Аналізуючи інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності відмітимо найвищий реальний приріст в будівництві (45%), добувній промисловості (35%), торгівлі та охороні здоров’я - близько 30%. Від’ємний реальний приріст має транспорт та зв’язок (-2%) і питому вагу в загальному обсязі - 13%. За нашим рисунком відмітимо, що в сегменті під номером IIІ – високий темп зростання та висока питома вага – немає жодної галузі економіки, що є негативним явищем в розвитку інвестиційного клімату.

На підприємствах промисловості зосереджено 8056,5 млн.дол. (22,6% загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної – 6928,0 млн.дол. та добувної – 1001,8 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 1655,5 млн.дол. прямих інвестицій, у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – 1353,7 млн.дол., машинобудування – 1090,4 млн.дол., хімічну та нафтохімічну промисловість – 952,8 млн.дол., виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 713,2 млн.дол.

У фінансових установах акумульовано 7154,8 млн.дол. (20,0%) прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 3718,4 млн.дол. (10,4%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, – 3570,7 млн.дол. (10,0%).

2. Ефективність інвестиційної діяльності в державі багато в чому залежить від того, наскільки при її формуванні враховані узгодженні і стратегічно зорієнтовані на досягнення спільних результатів інтереси центру і регіонів. В умовах формування ринкової моделі господарювання державна регіональна інвестиційна діяльність повинна базуватись на загальних принципах децентралізації інвестиційного процесу. Тому, основними пріоритетами розвитку інвестування Вінницької області мають бути: забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів, забезпечення вільного доступу до інформації про об'єкти інвестицій, спрощення процедур отримання дозволів та погоджень для інвестування, спрощення процедури оформлення прав власності на об'єкт інвестицій, забезпечення можливості отримання прав власності на об'єкт інвестицій з відстрочкою платежу, запровадження державної фінансової підтримки впровадженню інноваційних проектів, розвиток внутрішнього інформаційного обслуговування іноземних інвесторів, здійснення інвестиційно орієнтовної рекламної компанії, розвиток інвестиційного ринку, заохочення конкуренції.

Кошти іноземних інвесторів незначні та нестабільні, але у 2008 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 29542,7 млн.дол. США прямих інвестицій, що на 25,3% більше надходжень у 2007 р. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, на 1 січня 2009р. склав 35723,4 млн.дол., що на 20,9% більше обсягів інвестицій на початок 2008 року.

Діяльність Північного інвестиційного банку в Україні є важливим сигналом для європейських інвесторів та сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в нашій країні. Після набуття Рамковою угодою чинності Україна отримала як економічну, так і політичну вигоди, адже тепер вона може активізувати співпрацю із країнами Північноєвропейського регіону шляхом ініціювання конкретних інвестиційних проектів і програм.

Підсумовуючи пропозиції щодо вдосконалення управління іноземними інвестиціями в Україні, слід відмітити, що успішна діяльність фахівців фінансистів спирається на оперативний аналіз економічної ситуації та вибір оптимального рішення із спектру можливих альтернатив. Особливістю завдань з прийняття оптимальних рішень в економіці, менеджменті та бізнесі є їх зведення до завдань фінансового аналізу та управління.

Слід зазначити, що сучасний кризовий стан економіки України може стати передумовою для створення сприятливого інвестиційного клімату, оскільки в ситуації економічної невизначеності витрати при вході інвестицій на ринок будуть значно меншими за рахунок низької вартості активів.

Досить позитивним моментом є те, що необхідність поліпшення інвестиційного клімату усвідомлюється і урядом, і Президентом України. Це одне з пріоритетних завдань економічної політики держави, про що свідчать затвердження концепції Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2008—2011 роки і створення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України, до складу якої входять представники провідних компаній.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?