Дипломна робота «Управління конкурентоспроможністю фірми у міжнародному бізнесі (на прикладі ПП «Олсо»)», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 24.02.2011 15:54 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління конку-рентоспроможністю підприємства у міжнародному бізнесі 1.1. Економічна сутність та фактори розвитку конкуренто-спроможності підприємства 1.2. Види, структура та методи оцінки конкурентоспроможності підприємства у міжнародному бізнесі 1.3. Стратегічні підходи управління конкурентоспроможністю підприємства на зовнішніх ринках Розділ 2. Аналітичне дослідження конкуренто-спроможності підприємства пп «олсо» в міжнародному бізнесі 2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства 2.2. Фінансово-економічна оцінка діяльності підприємства 2.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства в міжнародній діяльності Розділ 3. Удосконалення управління конкуренто-спроможністю підприємства пп «олсо» у міжнародному бізнесі 3.1. Розробка системи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства 3.2. Використання бенчмаркінгу як ефективного інструменту визначення конкурентних переваг підприємства у міжнародному бізнесі 3.3. Розробка стратегічних напрямів підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Проведені в роботі дослідження показали, що питання формування, оцінки та підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання у міжнародному бізнесі є досить актуальними в сучасних умовах, оскільки успішне вирішення даних проблем забезпечить виживання і розвиток підприємств у динамічному середовищі. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. В процесі написання дипломної роботи визначено, що конкурентоспроможність підприємства є комплексною, відносною, динамічною та багатоаспектною характеристикою підприємства. Для її оцінки використовують систему показників, яка включає показники частки збуту продукції, інноваційної, виробничої, маркетингової та фінансової діяльності підприємства.

2. В результаті проведеного аналізу літературних джерел узагальнено поняття «конкурентоспроможності підприємства», яке зводиться до комплексної порівняльної характеристики підприємства, яка проявляється в процесі конкуренції, та відображає реальні або потенційні його можливості тривалий час відстоювати свої позиції в галузі та забезпечити кращі, ніж у конкурентів, і прибуткові умови своєї діяльності завдяки наявності ефективної стратегії утримання конкурентних переваг, які знаходять вираження в таких показниках, як якість продукції та обслуговування, дизайн та асортимент продукції, продуктивність праці, рентабельність виробництва та інші.

3. Досліджуючи види міжнародної конкурентоспроможності, ми побачили, що сьогодні вона знаходить відображення на всіх господарських рівнях, а саме: індивідуальному (ринок праці), мікрорівні (рівень підприємств), мезорівні (рівень галузей та секторів), макрорівні (економіки країни в цілому) та глобальному рівні (порівняння країн). Для кожного рівня існує своє специфічне визначення конкурентоспроможності. Відповідно до визначених рівнів можна згрупувати і фактори конкурентоспроможності.

4. В дипломній роботі значну увагу приділено дослідженню та узагальненню методів та моделей оцінки конкурентних переваг підприємства, які умовно поділено на дві групи: 1) Аналітичні (рейтингова оцінка, оцінка на основі частки ринку, оцінка на основі споживчої вартості, оцінка на основі ефективної конкуренції, метод SWOT-аналізу, метод бенчмаркінку). 2) Графічні (матриця БКГ, модель «Привабливість ринку – переваги в конкуренції», матриця Портера, многокутник конкуренто-спроможності підприємства, метод SPACE-аналізу).

5. В роботі також розглянуто зарубіжний досвід політики нарощування конкурентоспроможності, виявлено основні моделі регулювання в цій сфері та визначено ступінь придатності апробованих зарубіжною практикою механізмів для функціонування в умовах української економіки.

6. У випадку існування великої кількості конкурентів необхідне застосування так званої методики картування стратегічних груп. Ця методика дозволяє представити загальну картину конкуренції, оцінити місце кожної організації в ній. Дослідження показали, що останнім часом у м.Житомирі у зв’язку з постійним попитом на проектну продукцію створилося та функціонує велика кількість вітчизняних і міжнародних приватних проектних організацій. Саме ці організації є головними конкурентами для досліджуваного нами ПП «Олсо».

7. В нашому випадку в одну групу з ПП «Олсо» доцільно віднести ще такі, як ДП ЖФ «НДІпроектреконструкція», ДКІ «Житомирагропроект», ТОВ «Архітектура+дизайн». Це означає, що в своїй діяльності ПП «Олсо» повинно звертати увагу передусім на конкурентну боротьбу саме з цими конкурентами. Інші групи підприємств, що діють в даній галузі на становлять безпосередньої загрози.

8. Для оцінки рівня конкурентоспроможності досліджуваних підприємств використовувались наступні методи оцінки, а саме: метод SWOT- аналізу, метод SPACE- аналізу, а також матриці «Привабливість ринку – переваги в конкуренції» (Матриця Мак-Кінсі) та Бостонської консалтингової групи.

9. Ефективне управління будь-яким підприємством у міжнародному ринковому середовищі зосереджується на трьох головних питаннях: 1) які позиції наше підприємство посідає сьогодні; 2) якого становища ми повинні досягнути завтра; 3) яким способом це найкраще зробити. Отже, вихідним пунктом аналізу є правильне визначення поточних позицій підприємства на ринку, показників його господарсько-фінансової діяльності, сильних і слабких сторін. Але для того, щоб це зробити, необхідно правильно визначити базу і критерії порівняння, адже стратегічна позиція підприємства у ринковому середовищі – це його позиція щодо конкурентів.

10. Таким чином, забезпечення конкурентних переваг підприємства необхідно розглядати як одне з найважливіших стратегічних завдань підприємства, а їх аналіз та оцінку – як засіб управління та підвищення конкурентоспроможності підприємства на перспективу. Результати оцінки впливу як позитивних, так і негативних факторів необхідно реалізовувати в оригінально визначених конкурентних перевагах, які передбачають використання нових можливостей зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, мінімізацію ризиків.

Коментар модератора

100 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?