Дипломна робота «Бюджетні методи регулювання економіки», 2006 рік

З предмету Регулювання економіки · додано 16.01.2007 19:46 · від Светлана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти бюджетних методів регулювання економіки 6 1.1. Основні форми та методи бюджетного регулювання економіки 6 1.2. Державний бюджет як головний засіб регулювання економіки 16 1.3. Функція місцевих бюджетів у регулювання економічних відносин 23 РОЗДІЛ 2. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки 28 2.1. Правове забезпечення бюджетного механізму в Україні 28 2.2. Аналіз доходів зведеного бюджету України 37 2.3. Аналіз видатків зведеного бюджету України 42 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки вдосконалення бюджетних методів регулювання економіки в України 48 3.1. Розробка нових бюджетних методів регулювання економіки України 48 3.2. Механізм взаємодії центральних та місцевих органів влади 55 Висновки 70 Список використаних джерел 75 Додатки 80

Висновок

Для підтримання стабільності господарства, запобігання кризовим ситуаціям, забезпечення пропорційності та збалансованості, функціонування й розвитку різних секторів і сфер економіки важливе значення має контроль за фінансовими потоками, своєчасне коригування дохідних і видаткових статей бюджету, тому що реальні фінансові відносини відрізняються від намічених у проектах і планах. Звичайно грошові витрати перевищують початкові намітки, а доходи виявляються нижчими за очікувані. Тож постає потреба коригувати бюджети, використовувати резерви з тим, щоб спрямувати економічні процеси в потрібне русло, узгодити їх з фінансовими можливостями. Отже, маємо всі підстави стверджувати, що бюджет є інструментом фінансового регулювання економіки, а бюджетна система становить одну з провідних ланок державного управління економікою.

Підвищення ефективності бюджетного регулювання багато в чому залежить від ступеня розуміння економічної суті системи регулювання, її складників та основних факторів, що визначають її розвиток. Дослідження ролі бюджетних видатків у макроекономічному регулюванні є досить важливим питанням.

Проведені дослідження дають можливість зробити такі висновки:

 під час розробки заходів бюджетно-подактової політики доцільно використовувати наявні теоретичні концепції та практичний досвід і розробити власну доктрину, яка б враховувала специфіку сучасного стану економіки України;

 за умов прогнозування впливу й наслідків потенціальних рішень відносно бюджетно-податкової політики слід враховувати дію механізму мультиплікації;

 визначальними для бюджетно-податкової політики в сучасних умовах мають бути глибина і масштабність державного регулювання системи розподілу;

 результативність бюджетно-податкової політики повинна проявлятися насамперед у сприянні соціальної та інноваційній переорієнтації економіки.

На основі проведених досліджень, враховуючи пріоритетність, обсяг та терміновість здійснення державних видатків, частково згрупуємо основні завдання, які необхідно вирішити з метою їх ефективного формування та здійснення:

 чітко визначити напрямки розвитку бюджетної системи з можливостями інтеграції економіки держави в міжнародні економічні процеси; здійснювати прогнозування макроекономічних показників соціально-економічного розвитку, враховуючи виконання та аналіз усіх показників бюджету за звітні бюджетні періоди. І, як наслідок, - прогнозування буде достатньо якісним лише у тому випадку, якщо розходження між поточними і перспективними бюджетними планами будуть незначними і враховуватимуть ймовірності передбачуваних змін певних параметрів бюджету та величину ризиків при настанні змін;

 забезпечити пошук обґрунтованих і постійних джерел фінансування видатків;

 обґрунтувати першочерговість здійснення державних видатків з визначенням

 результату в кількісному вимірі;

 за потреби, здійснювати пошук нових джерел фінансування видатків, передбачених у законі на відповідний бюджетний період;

 здійснювати регламентований нормами права постійний фінансовий контроль і чітке регулювання дохідної частини бюджету.

 забезпечити збалансування дохідної і видаткової частин бюджетів усіх рівнів.

З метою створення умов для довгострокового економічного зростання політика бюджетних видатків потребує суттєвого удосконалення, стратегічні напрями якого полягають у:

 розробці та прийнятті законодавчого акту щодо бюджету розвитку, в якому мають бути чітко визначені джерела його формування, напрями використання бюджетних коштів, механізми відбору програм, проектів для фінансування;

 оптимізації та скороченні переліку державних цільових програм. Узгодженні обсягів фінансування державних цільових програм із обсягами фінансування бюджетних програм у розрізі головних розпорядників;

 формуванні інвестиційної програми на середньострокову перспективу (3—5 років) та узгодженні її з основними параметрами середньострокового бюджетного плану;

 застосуванні методології аналізу "затрати —вигоди" до всіх без винятку державних інвестиційних проектів із розвитку виробничої і соціальної інфраструктури. Забезпеченні прозорості методики вибору об'єктів інвестування. Розробці комплексної системи моніторингу виконання бюджетних інвестицій;

 розробці економічних критеріїв для виділення бюджетних інвестицій. Зокрема залежно від ступеня завершеності; можливості співфінансування з інших джерел; масштабу утворення міжрегіональних вигод, міри комерціалізації результатів інвестицій, можливості економії на масштабах виробництва;

 розробці та законодавчому закріпленні процедур вибору й перегляду пріоритетів фінансування НДДКР.

Бюджетна політика у 2006-2007 pp. має виходити із вирішення завдань поєднання макроекономічної стабільності та формування довгострокових чинників економічного зростання.

З цією метою необхідно:

розробити принципи формування державної інвестиційної програми, запровадження складання бюджету розвитку, визначивши джерела надходжень до нього та напрями використання коштів. Для цього слід:

 оптимізувати та скоротити перелік державних цільових програм, узгодити обсяги їх фінансування з обсягами фінансування бюджетних програм у розрізі головних розпорядників, сформувати критерії розробки, виконання та звітування про їх виконання;

 розробити проект інвестиційного бюджету на середньострокову перспективу (2007-2009 pp.) та узгодити його з основними параметрами середньострокового бюджетного плану;

 розробити методику вибору й оцінки інвестиційних проектів для бюджетного фінансування;

 переорієнтувати капітальні видатки бюджету насамперед на створення інформаційно-комунікаційної, транспортної та комунальне інфраструктури як складових формування сприятливого інвестиційного та підприємницького середовища;

 передбачити у 2006 — 2007 pp. спрямування коштів від приватизації на проведення структурних реформ, здійснення продуктивних інвестицій та інших видатків розвитку;

 розробити комплексну систему моніторингу виконання бюджетних інвестицій;

 підвищити рівень залучення приватного сектору до проектів розвитку інфраструктури на основі змішаного фінансування

 забезпечити за допомогою бюджетно-податкових механізмів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, що дозволить підвищити рівень їх конкурентоспроможності;

 провести структурні реформи у соціальній сфері, максимально скоротити малоефективні та неефективні витрати, спрямувавши вивільнені ресурси на суспільні пріоритети її розвитку;

 визначити критерії ефективності використання бюджетних ресурсів головними розпорядниками коштів та встановити дієвий контроль за їх витрачанням;

 поставити вимогу перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади забезпечити підготовку методичних матеріалів щодо фінансування з бюджету установ соціально-культурної сфери залежно від результатів їхньої діяльності;

 удосконалити міжбюджетні відносини у напрямі поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів місцевих органів влади, на основі використання принципів централізму та децентралізму при розмежуванні бюджетних повноважень, забезпечити при цьому досягнення високого ступеню самостійності бюджетів усіх рівнів та відповідальності кожної ланки влади за їх збалансованість.

Подальший розвиток системи управління державними фінансами повинен бути спрямованим як на підвищення рівня керованості і збалансованості бюджетного процесу, так і на посилення взаємозв'язку фінансово-бюджетної політики, основних напрямів соціально-економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення