Дипломна робота «Облік, контроль, і аналіз наявності та руху основних засобів», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.02.2011 21:23 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Економічна суть та класифікація основних засобів в сільськогосподарських підприємствах 6 1.1. Характеристика і принципи визначення основних засобів в сільськогосподарських підприємства 6 1.2. Класифікація та оцінка основних засобів 14 1.3. Характеристика базового підприємства та його основних економічних показників 19 Розділ 2. Облік наявності та руху основних засобів на сільськогосподарських підприємствах 25 2.1. Організація документування наявності та руху основних засобів 25 2.2. Організація аналітичного обліку наявності основних засобів 36 2.3. Організація обліку надходження основних засобів 40 2.4. Організація обліку вибуття основних засобів 44 2.5. Особливості обліку наявності та руху основних засобів в умовах застосування комп’ютерної техніки 58 Розділ 3. Контроль і аналіз наявності та руху основних засобів 65 3.1. Контроль наявності основних засобів 65 3.2. Контроль руху основних засобів 68 3.3. Аналіз забезпеченості основних засобів 73 3.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 76 3.5. Моделі оптимального завантаження виробничих потужностей 81 3.6. Узагальнення результатів контролю і аналізу наявності та руху основних засобів та прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання основних засобів 84 Висновки 88 Список використаних джерел 91 Додатки 95

Висновок

Магістерська робота присвячена дослідженню питання обліку та аналізу основних засобів та ефективності їх використання на підприємстві.

Дане дослідження проводилося на основі діяльності ТзОВ «Золота Нива», що належить до галузі сільського господарства. Основними засобами даного підприємства є будівлі, споруди, обладнання, машини та техніка, оргтехніка, основне стадо, багаторічні насадження.

При виконанні даної магістерської роботи було висвітлено ряд питань, пов’язаних з організацією бухгалтерського обліку, здійснено аналіз нормативно-правової бази, літературних джерел з обліку основних засобів, опрацьовано річну фінансову звітність.

Підприємство ТзОВ «Золота Нива» здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством та статутом, веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності.

Поточний бухгалтерський облік на підприємстві ведеться головним бухгалтером. Організація обліку ведеться згідно з чинним законодавством, а саме Національних П(С)БО, Законів України і Наказу про облікову політику. Форма обліку в ТзОВ «Золота Нива» - журнально-ордерна з використанням часткової комп’ютеризації.

Бухгалтерський облік основних засобів регулюється положенням бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 14 «Оренда» та 8 «Нематеріальні активи».

Для обліку основних засобів використовується декілька видів вартості:

• первісна вартість;

• переоцінена вартість;

• залишкова вартість;

• справедлива вартість;

• вартість, яка амортизується;

• ліквідаційна вартість.

Для обліку основних засобів планом рахунків призначені рахунки: № 10 "Основні засоби" і № 13 "Знос необоротних активів". Виділений рахунок № 11 "Інші необоротні активи", сальдо якого разом з сальдо рахунка № 10 "Основні засоби" відображаються в балансі загальною сумою за статтею "Основні засоби".

Для відображення стану та руху основних засобів використовуються такі первинні документи: 03-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", 03-3 "Акт на списання основних засобів", 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" та ін. Для обліку проведення ремонтів використовується документація, що підтверджує витрати на матеріали чи послуги, затрачені на ремонт. Для обліку тварин, що відносяться до сільського господарства відносять також:

• № 29 Інвентарну картку обліку основних засобів (для багаторічних насаджень)

• № 54 Акт на приймання багаторічних насаджень і передачу їх в експлуатацію

• № 54а Акт на приймання в експлуатацію захисних лісонасаджень

• № 58 Акт на списання багаторічних насаджень

• № 97 Акт на переведення тварин з групи в групу

• № 57 Акт на вибракування тварини з основного стада

• № 57а Акт на вибракування тварин з основного стада (груповий).

На досліджуваному підприємстві було проведено контроль основних засобів. Одним із завдань контролю перевірка достовірності відображення в бухгалтерському обліку операцій з руху основних засобів. Завданнями контролю основних засобів є: проведення інвентаризації основних засобів, вірності ведення їх первинного обліку, відповідність нормативним актам бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. На початку проведення контролю основних засобів було складено план. На першому етапі було проведено інвентаризацію основних засобів. За даними інвентаризаційного акту можна зробити висновок, що інвентар, обладнання, машини та будівлі, т що є в первинній документації, відповідають їх наявній кількості, інвентаризація поголів’я основного стада показала недостачу 1 корови. Контроль руху основних засобів показав, що первинна документація складено вірно, ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідає нормативам.

Нарахування амортизації відбувається без порушень законодавства.

За результатами контролю було складено висновок про достовірність фінансової звітності. В рекомендаційній частині висновку вказано про необхідність провадження внутрішнього контролю.

На основі фінансової звітності проведено аналіз майнового стану підприємства, визначено показники, які характеризують ефективність використання основних засобів, а також визначено їх частку у складі майна підприємства. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на підприємстві намітилась чітка тенденція погіршення стану основних засобів і діяльності підприємств в цілому.

Встановлено, що основною проблемою є значна питома вага витрат на оплату праці в собівартості та зношеність основного капіталу. Тому вирішено в 2010 році провести модернізацію обладнання. Вартість обладнання окуповується протягом 7 років. Вже в 2012 році підприємство має шанси отримати прибуток у розмірі 232,9 тис.грн. В результаті нововведень підприємство значно покращить показники ефективності використання основних засобів.

Щодо удосконалення облікового процесу пропонується провести автоматизація обліку засобами 1-С та втілити постійний контроль за обліком, тваринами та їх продуктивністю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення