Дипломна робота «Облік, аналіз, аудит розрахунків КП «Теплоенерго» з покупцями та постачальниками», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.02.2011 21:21 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні та нормативні аспекти обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та постачальниками 8 1.1. Суть, види та форми розрахунків з покупцями та постачальниками 8 1.2. Нормативно-правові заходи обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та постачальниками 17 Розділ 2. Організація обліку розрахунків з покупцями та постачальниками на підприємств 22 2.1. Техніко-економічна характеристика КП "Теплоенерго" 22 2.2. Документальне оформлення розрахунків підприємства з покупцями та постачальниками 27 2.3. Фінансовий облік розрахунків з покупцями та постачальниками 31 2.4. Податковий облік розрахунків з покупцями та постачальниками 36 2.5. Управлінський облік розрахунків з покупцями та постачальниками 40 Розділ 3. Організація методика аудиту розрахунків з покупцями та постачальниками 47 3.1. Завдання, джерела інформації та методи розрахунків з покупцями та постачальниками 47 3.2. Аудит виникнення та своєчасності погашення дебіторсько-кредиторської заборгованості 50 3.3. Аудит розрахунків за претензіями 57 3.4. Аудит цінової політики та розрахунків за податками 58 3.5. Аудит відображення інформації про заборгованість у звіті 61 3.6. Складання аудиторського висновку 63 Розділ 4. Економічний аналіз діяльності кп "теплоенерго" 68 4.1. Значення, завдання, джерела інформації та методи аналізу розрахунків з покупцями та постачальниками 68 4.2. Аналіз дебіторської заборгованості 71 4.3. Аналіз кредиторської заборгованості 73 4.4. Шляхи оптимізації дебіторської та кредиторської заборгованості 75 Розділ 5. Забезпечуючі аспекти бухгалтерської діяльності кп "теплоенерго" 78 5.1. Сучасні інформаційні технології обліково-аналітичної роботи 78 5.2. Охорона праці та безпека діяльності 86 Висновки 93 Перелік використано літератури 99 Додатки 105

Висновок

Дослідження системи бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та покупцями в житлово-комунальному господарстві вимагає визначення теоретико-методологічних засад обліку із застосуванням системного підходу.

Саме тому в дипломній роботі було проведено аналіз теоретичних аспектів розрахунків з покупцями та постачальниками. Розрахунки можуть здійснюватися касовим методом і безготівковим.

В Україні безготівкові розрахунки можуть здійснюватися за такими формами:

- платіжними дорученнями;

- платіжними вимогами-дорученнями;

- чеками;

- акредитивами;

- векселями;

- пластиковими картками та ін.

Що стосується поняття заборгованості за розрахунками із покупцями, то в бухгалтерському обліку дані розрахунків відносяться до розрахунків із дебіторами. Облік розрахунків з дебіторами регламентується П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", відповідно до якого поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг і оцінюється за первісною вартістю.

Особливість діяльності підприємств водо-, теплопостачання та водовідведення є те, що першою подією є надання послуги споживачам, тобто реалізація послуг в кредит. Природно, що в такій ситуації мають місце ризики непогашення дебіторської заборгованості. Відповідно, в балансах комунальних підприємств завжди мають відображатися суми дебіторської заборгованості, щодо повернення якої є сумніви.

Облік розрахунків із постачальними та покупцями в житлово-комунальних підприємства не відрізняється від інших галузей, крім того, що на підприємствах ЖКГ нерідко відкривають окремі рахунки в банку і окремі субрахунки рахунку 31 в бухгалтерському обліку для обліку надходжень за різними напрямками цільового фінансування. Облік заборгованості з покупцями регулюється П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Дипломна робота написана на основі діяльності комунального підприємства «Теплоенерго». Підприємство є прибутковим, так чистий прибуток до оподаткування в 2009 році складає 487,3 тис.грн., а чистий прибуток підприємства 1461,75 тис.грн., що на 80,75 тис.грн. більше показника минулого року, темп приросту склав 5,8 %, та на 1425,6 тис.грн. більше показника базового року. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування, сплачує всі податки в т.ч і ПДВ. Рентабельність продукції становить в 2009 році 5,39% що є хорошим показником для цієї галузі.

В другому розділі дипломної роботи проведено аналіз ведення облікового процесу за розрахунками підприємства.

Аналітичний облік розрахунків із постачальниками ведеться окремо за кожним постачальником та підрядчиком в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату. Заборгованість відображається за рахунок Кт 631, при отриманні товаро-матеріальних цінностей чи послуг, підприємство проводить зарахування ПДВ проведенням Дт641-Кт631. Зарахування товарів здійснюється на відповідних рахунок (20, 28 і т.д)

У податковому обліку валовий дохід при розрахунках з бюджетом та податкове зобов’язання з податку на додану вартість при розрахунках з населенням і з бюджетом виникають у момент отримання коштів.

Управлінський облік має забезпечувати повсякденний контроль стану розрахунків разом із надходженням чи витрачанням коштів та їхньою наявністю на звітну дату.

В КП «Теплоенерго» постачання гарячої води здійснюється відповідно до підписаних договорів «Про постачання теплової енергії в гарячій воді». Основними джерелами даних для контролю розрахункових відносин з постачальниками є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. При купівлі товарів укладається договір купівлі-продажу. Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками проводяться на підставі документів постачальника: рахунків-фактур ; рахунків; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); накладних ; податкових накладних; товарно-транспортних накладних. Всі ці документи є інформаційною базою для проведення аудиту. Аудит розрахунків проведено в декілька етапів. На першому етапі проведено аналіз стану заборгованості підприємства. Проведено вибірку із 5-ти покупців і встановлено, що деякі підприємство несвоєчасно розраховуються із КП. В цілому по всіх споживачах встановлено заборгованість на кінець 2009 році в розмірі 5 799 тис.грн. За результатами аудиту встановлено, що бухгалтер вірно відображає на синтетичних рахунках операції із заборгованістю покупців послуг.

При перевірці розрахунків з покупцями та замовниками було перевірено наявність договорів на постачання продукції і чи зареєстровані вони в журналі реєстрації договорів та гарантійних листів. Крім того проведено дослідження платоспроможності підприємства коефіцієнтим методом. За результатами аналізу видно, що підприємство є платоспроможним, показники ліквідності є заниженими, проте це відбувається через природну заборгованість за розрахунками із дебіторами.

Отже, визнання, облік і оцінка дебіторської заборгованості здійснювались відповідно до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Резерв сумнівних боргів за продукцію та товари станом на 31.12.2009 року в не встановлено.

Визнання, облік і оцінка кредиторської заборгованості здійснювалися відповідно до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».

За результатами аудиту розрахунків із покупцями виявлено наступні завуваження:

1. При значному сальдо поточної дебіторської заборгованості і недостатній платоспроможності споживачів комунальних послуг підприємства не нараховують резерву сумнівних боргів.

2. Облік розрахунків з постачальниками та покупцями і сум авансів сплачених та одержаних відображається по рахунках 36, 63. Не відображаються суми авансів сплачених та одержаних по субрахунках 371 і 681.

3. Прострочена кредиторська заборгованість, по закінченню строку позовної давності продовжує обліковуватися на балансових рахунках розрахунків. Порушення даної норми призводить до необґрунтованого заниження платежів до бюджету за податком на прибуток і на додану

За результатами аудиту встановлено, що в 2009 році претензій за розрахунками не виявлено. Підприємство має хороші показники платоспроможності, в міру поступлень коштів заборгованість погашається.

Аудит ціноутворення показав, що підприємство не завищує тарифів. В ході аудиту переглянуто калькуляцію 1 м.куб. води.

Аудит розрахунків із бюджетом за податками показав деякі відхилення:

1. Податкова накладна № П-32 від 3 березня 2009 року не містить всіх реквізитів, а тому є недійсною. Підприємство не може зарахувати суму товарів даної накладної 3200 грн до валових витрат підприємства, а суму 533,44 грн до податкового кредиту.

Аналогічні помилки при заповненні податкової накладної присутні на накладній № 656/3 від 5 вересня на суму 235 грн та накладній № 325-65 від 8 вересня на суму 460 грн.

2. Загальна сума оприбуткованих товарів, ресурсів та послуг становить 4620.грн. Відповідно незаконно віднесено до податкового кредиту суму в розмірі 770 грн.

Аудитором запропоновано виправити помилки при заповненні податкових накладних та проставити підписи бухгалтера, для того, щоб уникнути штрафних санкцій при податковій перевірці.

3. Оприбуткування товарів, послуг та ресурсів БЕЗ податкових накладних не виявлено. Всі операції підтверджені документально.

4. При перевірці вірності віднесення витрат до валових, було встановлено, що підприємство зараховує всі витрати на бензин легкового автомобіля.

Дана операція є незаконною, і пояснюється тим, що до валових витрат можна віднести або всю вартість використаного відповідно до норм пального, якщо автомобіль - вантажний (пп. 5.2.1 Закону про прибуток), або 50%, якщо автомобіль - легковий (пп. 5.4.10 Закону про прибуток). Загальна сума списаних витрат бензину на легковий автомобіль становить 8650 грн. З них підприємство може зарахувати до валових тільки 50% - 4325 грн.

За результатами аудиту складено висновок, помилки обліку – виправлені.

Узагальнюючи все вищевказане та проаналізувавши показники фінансового стану, незалежні аудитори висловлюють думку, що КП «Теплоенерго» має фінансові можливості провадження діяльності у сфері надання послуг тепло та водопостачання населенню.

Аналіз якості дебіторської заборгованості 2009 року показав, що період погашення заборгованості 78,1 день, це є поганим показником, який не дозволяє підприємству своєчасно вивільняти кошти та розраховуватися із кредиторами. Відповідно період погашення заборгованості 107 днів. За останній рік період погашення кредиторської заборгованості зменшився на 1 день, що є позитивним фактором.

Основними напрямками по удосконаленню стану заборгованості є внутрішні та зовнішні. Внутрішіми є забезпечення розрахунків з кредиторами за рахунок оптимізації кредиторської заборгованості та гарантування своєчасності поступлення коштів. Зовнішніми методами – є державне регулювання розрахунків населення з теплопостачаючими підприємствами та прийняття загальнодержавних заходів по удосконаленню стану заборгованості.

Складність комп’ютерної системи бухгалтерського обліку полягає у складності самої системи бухгалтерського обліку і економічної системи підприємства. Для оптимізації облікового процесу в житлово-комунальних підприємствах пропонується використання 1-С підприємства та його конфігурації 1С: комунальне господарство. Програма призначена для комплексної автоматизації роботи комунальних служб, він може використовуватися також органами місцевого самоврядування.

Отже, всі завдання поставлені на початку написання дипломної роботи є виконаними.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення