Дипломна робота «Впровадження системи економічної діагностики на підприємстві», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.02.2011 14:28 · від Bulia · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти здійснення економічної діагностики на підприємстві 6 1.1. Теоретичні підходи до визначення сутності та різновидів економічної діагностики підприємства 6 1.2. Характеристика джерел та способів формування інформаційної бази економічного діагностування 18 1.3. Аналіз методичних підходів до економічної діагностики стану підприємства 36 1.4. Стратегічні підходи до діагностування стану підприємства 55 Розділ 2. Комплексна економічна діагностика ВАТ «ЕЛІТОН» на основі стратегічних підходів 69 2.1. Діагностика конкурентних позицій підприємства 70 2.1.1. Діагностика конкурентного середовища 70 2.1.2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 78 2.1.3. Оцінка конкурентоспроможності продукції 80 2.2. Діагностика потенціалу підприємства 86 2.2.1. Аналіз кадрового потенціалу 88 2.2.2. Аналіз виробничого потенціалу 92 2.2.3. Аналіз маркетингового потенціалу 98 2.2.4. Аналіз фінансового потенціалу 104 2.3. Управлінська діагностика підприємства 104 2.4. Фінансова діагностика підприємства 110 2.5. Діагностика економічної безпеки підприємства 120 2.6. Діагностика економічної культури підприємства 124 Розділ 3.Формування системи управління результатами на засадах економічної діагностики підприємства 129 3.1. Проблеми прийняття управлінських рішень у процесі економічної діагностики 129 3.2. Вибір базової стратегії розвитку підприємства в умовах економічної діагностики 143 3.3. Оцінка економічної ефективності впроваджуваних заходів 157 Висновки 160 Додатки 163 Література 169

Висновок

Значна низка проблем, що нині виникають під час функціонування підприємств на ринку, пов'язана з відсутністю діагностування ними цілей та намірів найближчих конкурентів, слабким реагуванням на потреби споживачів, помилками у визначенні пріоритетів розвитку, однобічністю в реалізації товарної політики підприємства, відсутністю системи довгострокового планування, використанням неефективних методів організації збуту та просування товару тощо. Без точної оцінки стану підприємства, ресурсного забезпечення, знання його економічного потенціалу й конкурентоспроможності неможливо визначити ефективні шляхи його подальшого розвитку. Бачення стану підприємницької діяльності важливе як для управлінського апарату підприємства, так і для його акціонерів, банківських установ, фінансових служб, територіальних органів управління, фіскальних органів. Ці обставини визначають необхідність і важливість здійснення повноцінної, об'єктивної економічної діагностики підприємств, формування її методологічного інструментарію як необхідної бази для виявлення ресурсів і напрямів діяльності на перспективу, розробки на цій основі стратегічних програм розвитку.

Метою проведення економічної діагностики є встановлення діагнозу підприємства, дослідження зміни його діяльності в результаті внутрішніх і зовнішніх впливів, вивчення видів цих змін, процесу їх протікання, тобто реакції підприємства як системи на вплив чинників, що призводять до структурних, обмінних і функціональних порушень. Досягнення поставленої перед економічною діагностикою мети вимагає розробки методології її здійснення, яка повинна містити в собі теоретично обґрунтовані та практично реалізовані принципи побудови, цільові завдання й установки, методи і прийоми їх вирішення, інформаційні технології та конкретні методики, а також взаємозв'язок результатів економічної діагностики з прийняттям управлінських рішень у загальній системі управління діяльністю підприємства.

На основі критичного аналізу існуючих теоретичних підходів визначено сутність економічної діагностики як самостійного функціонального елементу і складового етапу процесу управління на відміну від погляду на неї як на напрямок економічного аналізу. Доведено, що традиційний погляд на економічну діагностику не відповідає сучасним вимогам щодо своєчасного і якісного розпізнавання та визначення господарського стану такої складної соціально-економічної системи як підприємство.

Методологічною базою економічної діагностики є системний підхід, зі допомогою якого розроблено структурно-логічну модель здійснення економічної діагностики діяльності підприємства як певну єдність теорії, методології, організації дослідницького процесу та розробки діагнозу, що забезпечує їх погодженість і послідовність.

В процесі дослідженні було також встановлено, що рівень вивчення поточної ситуації на підприємстві в кожен фіксований момент часу впливає на майбутні стратегічні перспективи його розвитку; визначено необхідність створення постійно діючих експертних груп з діагностування стану підприємства, які мають на меті сприяти виявленню факторів впливу на його майбутній потенціал і розвиток; доведено, що базові стратегічні орієнтири підприємства значною мірою залежать від швидкості, точності та повноти його економічної діагностики.

Запропоновано використовувати системний підхід до економічної діагностики підприємства на основі стратегічних міркувань, який охоплює такі складові як конкурентна позиція, потенціал, управлінська, фінансова діагностика, діагностика економічної безпеки та економічної культури підприємства на прикладі ВАТ «ЕЛІТОН» показано його практичне застосування.

Така комплексна діагностика, поряд зі стратегічним аналізом діяльності дала змогу визначити пріоритетні цілі функціонування досліджуваного підприємства.

ВАТ «ЕЛІТОН» запропоновано збільшувати обсяги реалізації за рахунок виробництва будинків мобільних (продукція є не матеріаломісткою і рен-табельною), поступово нарощувати виробничі потужності, покращувати фінансові результати діяльності через пошук більш надійних замовників, розширити асортимент, зменшити витрати на виробництво одиниці продукції за рахунок збільшення обсягів продажів (економія за рахунок постійних витрат).

Для подальшого свого розвитку і піднесення завод повинен обрати таку загальноконкурентну стратегію, як фокусування. Зміст цієї стратегії полягає в отриманні конкурентних переваг і задоволенні ринкової позиції на порівняно вузькому сегменті ринку. Вибір такої стратегії пояснюється бажанням підприємства обслужити вузький сегмент ринку з його специфічними вимогами більш ефективно, ніж конкуренти. Стосовно окремого сегмента ринку тут діють ті ж самі закономірності, що й при реалізації основних стратегій: "лідерство у зниженні витрат (цін)", "лідерство у диференціації продукції".

Фокусування завжди пов'язане з сильною конкурентною боротьбою, перевага тут досягається за рахунок наступальних стратегічних дій. До наступальних стратегій можна віднести: дії, спрямовані на те, щоб протистояти сильний сторонам конкурента чи перевершити їх; дії, спрямовані на використання слабостей конкурента; захоплення незайнятих просторів.

Як підтримуючі стратегії ВАТ «ЕЛІТОН» що входять до бізнес-портфеля, можна виділити:

• стратегію посилення позиції на ринку (завоювання нових ринків);

• стратегію розвитку продукту (удосконалення, модернізація).

Запропоновані заходи дозволять підприємству зайняти лідируюче ста-новите на ринку промислової продукції.

Отримані результати дослідження можуть бути використані при здійсненні незалежних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства, діагностуванні поточного стану підприємства власними зусиллями на основі стратегічних міркувань, при розробці бізнес-планів, інвестиційних та інноваційних проектів, стратегічних планів розвитку, техніко-економічних обгрунтуваннях діяльності підприємства будь-якої форми власності.

Коментар модератора

Робота з нахилом на менеджмент, менше розрахунків, більше описової інформації. Ссилками "всіяно", в додатках тільки форма 2, форма 1 на жаль відсутня, проте для розрахунків є вихідні дані, тому можна сміливо таку роботу використовувати як базу для написання аналогічних.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення