Дипломна робота «Інвестиційна політика економічної безпеки, її принципи та необхідність посилення інноваційного характеру: напрями та механізми інноваційно-інвестиційного гарантування економічної безпеки України», 2010 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 12.02.2011 12:11 · від Ирина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади інвестиційної політики економічної безпеки, її принципи та необхідність посилення інноваційного характеру 1.1. Концептуальні засади теорії та практики економічної безпеки України 1.2. Сутність, критерії та складові елементи економічної безпеки держави та необхідність посилення інноваційного характеру економіки 1.3Зростаюча важливість інвестиційно-інноваційного гарантування економічної безпеки України Висновки до розділу 1. Розділ 2. Аналіз практики інноваційно-інвестиційної політики економічної безпеки в різних країнах та можливість використання світового досвіду в україні 2.1. Аналіз основних тенденцій розвитку інноваційно-інвестиційної сфери економіки та їх впливу на забезпечення економічної безпеки в розвинутих країнах 2.2. Характерні особливості впливу глобальної фінансової кризи на інноваційно-інвестиційну складову економічної безпеки держав з перехідною економікою й зокрема в Україні 2.3. Оцінка можливостей використання досвіду розвинених країн та країн з перехідною економікою в сфері застосування організаційно-економічних механізмів інноваційно-інвестиційної політики економічної безпеки в Україні в умовах глобальної фінансової кризи Висновки до розділу 2. Розділ 3. Шляхи удосконалення напрямів і механізмів інноваційно-інвестиційної політики економічної безпеки держави 3.1. Організаційно-економічні заходи вдосконалення політики економічної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку вітчизняної економіки 3.2. Напрями удосконалення механізмів інвестиційної політики з точки зору оптимізації структури прямого іноземного інвестування економіки України та механізми інноваційно-інвестиційного гарантування економічної безпеки держави 3.3. Пріоритетні зовнішньоекономічні орієнтири стосовно розвитку інноваційно-інвестиційної політики в контексті економічної безпеки України в умовах світової фінансової кризи Висновки до розділу 3. Висновки Список джерел посилань Додатки

Висновок

Сьогодні економіка України потребує стабільного економічного зростання, передусім у реальному секторі. Важливе місце у вирішенні даної проблеми належить інвестиціям, оскільки саме вони визначають напрями та інтенсивність розвитку всієї економічної діяльності в суспільстві. Саме динамічно зростаючі інвестиції з матеріалізованими в них інноваціями, трансформуючись у створення нових конкурентоспроможних виробництв, є важливим засобом забезпечення економічного зростання на основі науково-технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях.

Трансформацiйнi процеси в економiцi дозволяють стверджувати, що проблеми економічної безпеки є дуже актуальними. Це потребує їхньої подальшої розробки, обгрунтування наукового апарату, винаходу методiв забезлечення економiчної безпеки на рiзних рівнях економiки, впровадження практичних рекомендацiй щодо стратегiчного планування економiчно безпечного розвитку на практицi.

У сучасних умовах проблема інвестиційної складової економічної безпеки набуває надзвичайно важливого значення, стає річищем усієї економічної політики і стратегії Української держави, задає контури усіх основних політичних рішень. Незважаючи на вже сформовані в цілому основні контури ролі та місця економічної безпеки, практична діяльність і наукові дослідження в цій сфері вкрай недостатні. Додатковим поштовхом до аналізу служить відсутність реальних механізмів, які забезпечують стійкий розвиток, а часто і пряме нехтування економічною безпекою держави.

У роботі ставиться завдання знайти відповідь на головне питання: якою має бути інвестиційна складова в конструкції системи економічної безпеки і окремих її елементів у реальному секторі економіки, щоб зберегти особистість, суспільство і державу від саморозпаду та внутрішніх криз. Як розв’язати еволюційними перетвореннями реально існуючі суперечності і, вступаючи в світову економіку, опиратись на конкурентоспроможне виробництво та інвестиційний механізм, що здатні захистити інтереси України від зовнішніх і внутрішніх загроз?

Низький рівень стимулювання інноваційної діяльності, незахищеність інтелектуальної власності, протиріччя законодавчого й організаційного характеру у сфері регулювання інтелектуальної власності, відсутність механізму добору науково-технічних та інноваційних проектів, обмеженість і нездатність механізмів ринкової конкуренції до повного використання потенціалу, відсутність необхідних механізмів дослідження ринку інновацій, економічного та технічного узгодження пропонованих інновацій гальмують інноваційні процеси в Україні.

Підсумовуючи викладене, необхідно зробити узагальнювальний висновок, що в Україні з метою активізації переходу економіки на модель інвестиційно-інноваційний розвитку необхідно вжити низку системних виважених заходів.

Зараз на перший план у формуванні конкурентоспроможної економіки виходить темп науково-технічного прогресу і його здатність здійснювати інновації. Розробка і реалізація широкомасштабної державної науково-технічної стратегії та структурної політики, заснованої на впровадженні найсучасніших наукових досягнень, використання оригінальних ідей і методів вирішення поточних завдань - необхідна умова підвищення національної конкурентоспроможності.

Досвід науково-технічних лідерів доводить, що реалізація інноваційної стратегії розвитку вимагає наявності в країні відповідної системи цілей, а також інфраструктури, створеної для їх досягнення. Регулярне створення інновацій забезпечується тільки безперервним фінансуванням, причому чим більші капіталовкладення, тим більший кінцевий результат.

В Україні інноваційна система поки що не функціонує, і зв'язка «наука-технологія-виробництво» майже не працює. В результаті ідеї українських вчених і конструкторів не доходять до практичного застосування.

Відсутність економічних стимулів в Україні стримує ринок інновацій на початкових стадіях його формування. Тут, як і на і інших ринках, мають зустрітися попит та пропозиція. Пропозицію па ринку інновацій формують науково-дослідні інститути, що займаються розробкою нових технологій, а також окремі команди винахідників. Попит залежить від підприємств, спроможних впроваджувати перспективні технології на виробництві.

Наукові інституції можуть суттєво сприяти швидкому розвитку інноваційного ринку в Україні, підготувавши фундамент технологічних розробок з відповідним рівнем захисту прав власності на них.

Таким чином, аналіз основних здобутків, прорахунків і проблем, які стоять перед Україною на шляху формування національної високотехнологічної економіки, підводить до розробки певних рекомендацій.

Серед них, вважаю, необхідними є такі:

- скоординувати діяльність органів державної влади щодо впровадження системного комплексу заходів з метою опанування світового досвіду з підтримки та стимулювання розвитку інноваційних процесів в усіх галузях економіки з урахуванням факторів глобалізації та інтеграції;

- створити державну систему стимулювання інноваційного розвитку національної економіки на основі методів, які використовуються у світовій практиці;

- сприяти створенню інноваційних фондів при академіях наук, науково-дослідних установах, підприємствах за рахунок як державного бюджету, так і пільгового кредитування інноваційної діяльності, спонсорських надходжень від юридичних і фізичних осіб;

- розробити і впроваджувати наукоємні інноваційні програми із залученням малого та середнього бізнесу;

- на основі світового досвіду розробити механізм комерціалізації результатів науково-технічних та інноваційних розробок.

Державна інноваційна політика повинна стати найважливішим напрямом діяльності, що спрямований на виведення економіки України з кризи. Головною метою такої політики є стратегічна орієнтація розвитку виробництва на створення і широке застосування принципово нових машин,матеріалів, комплексних технологічних систем, ефективне освоєння науково-техніних розробок, забезпеення соціально-економіних, організаційних і правових умов для постійного відтворення та ефективного використання науково-технічного потенціалу.

Аналізуючи досвід провідних країн в організації і стимулюванні інноваційної діяльності, інноваційна спрямованого інвестування, не можна сказати, що існує універсальна модель, яка беззастережно підійде для реалізації в Україні. Українська модель інноваційно-інвестиційного розвитку має базуватися на вивченні позитивного та негативного досвіду зарубіжних країн, адаптації його до сучасної економіки нашої країни з урахуванням її історичного, політичного, економічного розвитку та національних особливостей.

Вивчення зарубіжного досвіду інноваційного розвитку, стимулювання і підтримки інвестування в інноваційну галузь допоможе Україні уникнути багатьох помилок в організації і реалізації власної унікальної, моделі інноваційного розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення