Дипломна робота «Естетична культура юриста», 2010 рік

З предмету Право · додано 28.01.2011 19:31 · від albina · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Онтологічна сутність естетичної культури юриста як прояв духовної культури 7 РОЗДІЛ 2. Аксіологічний зміст естетичної культури юриста 32 2.1. Основні поняття і принципи естетики 32 2.2. Атрибути естетичного знання юриста 42 2.3. Правова естетика як оптимум співвідношення гуманістичних та раціональних засад права 67 2.4. Функції естетичної культури юриста 85 РОЗДІЛ 3. Шляхи і напрями формування естетичної культури юриста 108 Висновки 125 Список використаних джерел і літератури 127

Висновок

У результаті проведеного магістерського дослідження можна зробити наступні висновки:

1. У контексті сучасних філософських підходів духовна складова люд-ського буття виступає одним із проявів естетичної культури універсуму інди-віда. Специфічність виокремлення духовного потенціалу естетичної культури нерозривно пов’язана з соціокультурним та історико-філософським просто-ром. Основними вихідними категоріями естетосфери виступають:

• по-перше, значення як рівень здатності абстрактного мис-лення і впорядкованості, „названість” загального;

• по-друге, цінність як відображенння ставлення, значущо-сті та оцінки (оцінювання), у формуванні сенсу і стратегії життя;

• по-третє, абсолют як основа будь-якого філософського знання, що дає особистості юриста потенційну можли-вість цілісного гармонійного буття у світі та виходу на ін-терсуб’єктивний рівень естетики комунікації.

2. Правова естетика як нова сфера філософсько-правового дослідження є особливим способом упорядкування соціокультурного простору, що прояв-ляється у поєднанні законів краси та правових приписів, їх взаємовпливі та інтеграції. Сама ж естетична культура юриста розглядається як специфічне переломлення основних моментів естетичної культури особи (які зумовлю-ються соціокультурною обстановкою, панівною ідеологією, загальним рівнем культури особи та вихованням, особливостями професійного середовища та специфікою професійної діяльності). Компонентами естетичної культури юриста визначено:

• суб’єкт естетичної діяльності,

• об’єкт естетичного впливу,

• форми естетичної діяльності,

• естетична свідомість,

• естетичні переживання,

• естетичні потреби,

• гармонія.

3. У контексті соціокультурного простору естетична культура юриста ви-конує такі функції: формування відчуття естетичного задоволення від профе-сійної діяльності, естетизація слідчих дій, формування естетично-правового смаку юриста, вироблення правильних естетичних суджень, оцінок щодо тих чи інших явищ, інформаційна функція, а також, здійснення сприятливого впливу на світогляд, моральні поняття і поведінку юриста, виховання здатно-сті помічати, розуміти красу в природі, суспільному житті, правотворчій дія-льності, естетико-правовий розвиток юриста, вираження буття права, правової ідеї.

4. Особливістю естетичної культури юриста є “закоріненість” її у про-фесії, суб’єктивно-особистісне ставлення самого юриста до службової діяль-ності. Основними параметрами “естетичності” юридичної діяльності через конкретного її носія (юриста) є:

• особливе естетичне ставлення особи до своєї професії – професіоналізм (майстерність);

• захопленість професією і моральне задоволення від неї;

• престижність юридичної професії.

5. Формування естечної культури юриста можливе у контексті спілку-вання, оскільки саме спілкування з іншими дає йому можливість безпосеред-ньо проявити, відкрити, пережити або зустріти самого себе. Важливим чинни-ком формування естетичної культури юриста є естетизація системи особисто-го ставлення до оточення, вироблення власної рольової поведінки у соціоку-льтурному просторі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?