Курсова робота «Аналіз методологічного забезпечення фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ «Хмельпиво», м. Хмельницький», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 23.01.2011 12:41 · від Саня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Методологічне забезпечення аналізу фінансового стану 1.1. Головні завдання та значення аналізу фінансового стану підприємства 1.2. Показники фінансового стану підприємства 1.3. Методи аналізу фінансового стану. 2. Аналіз фінансового стану ВАТ “Хмельпиво. 2.1. Аналіз активів підприємства 2.2. Аналіз пасивів підприємства 2.3. Аналіз фінансової стійкості. 2.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності 2.5. Аналіз показників ділової активності та рентабельності Висновки Список використаної літератури

Висновок

Курсова робота виконана за матеріалами Відкритого Акціонерного Товариства “Хмельпиво”. Дане підприємство є одним із найуспішніших у місті Хмельницькому. Із року в рік отримуючи значні прибутки від реалізації виробленого пива та солоду пивоварного, підприємство забезпечує собі стабільний фінансовий стан. Тому метою даної дипломної роботи була оцінка динаміки основних показників, що його характеризують за період з 2001 по 2006 р.р.

Робота складається з двох розділів. В першому розділі розглянуто методологічне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, а саме головні завдання та значення, показники, що його характеризують та методику проведення.

В другому розділі проведено аналіз фінансового стану ВАТ “Хмельпиво”, а саме аналіз його активів та пасивів, аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, показників ділової активності та рентабельності

Загальна оцінка активів проводиться шляхом співставлення темпів приросту активів з темпами приросту фінансових результатів. Порівнюючи дані величини можна зробити висновок, що підприємство за досліджуваний період працювало в цілому успішно – щорічно досягався позитивний фінансовий результат від реалізації продукції. Разом з тим спостерігається різна тенденція в динаміці наведених показників. Так, постійне нарощування виробничого потенціалу (зростання вартості майна) супроводжувалось періодами спаду та підйому обсягу реалізації та валового прибутку, тобто періодами згортання та розширення господарського обороту. Тому для реальної оцінки цих змін необхідно порівняти середньорічні темпи зростання показників.

Сповільнені темпи зростання обсягів реалізації продукції і валового прибутку у порівнянні з темпами зростання валюти балансу свідчать про погіршення використання засобів на даному підприємстві. Що розцінюється негативно.

Слід зазначити, що склад майна за досліджуваний період не змінився. В цілому ж його загальна вартість на кінець 2006 року порівняно з початком 2001 року збільшилась в 2,7 рази. Це збільшення пов’язане як із збільшенням величини оборотних активів (майже в 3 рази), так і суми необоротних активів (в 2,4 рази). Разом з тим більше як в 3 рази зменшились витрати майбутніх періодів.

Важливе значення при оцінці фінансового стану підприємства має аналіз структури його активів. Підприємство має „важку” структуру активів (якщо частка необоротних активів складає більше 40%, говорять про „важку” структуру активів, менше – „легку”). Це свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки. Частка необоротних активів коливалась від 41,8% до 56,8%. На кінець 2006 року частка поточних активів збільшилась до 58,2%. Що свідчить про прискорення мобільності майна підприємства.

Активи підприємства формуються за рахунок відповідних джерел, які показуються в пасиві балансу. Методика аналізу пасивів аналогічна методиці аналізу активів.

Загальна величина пасивів збільшилась, як за рахунок збільшення суми власного капіталу на 180,5%, так і за рахунок величини зобов’язань на 1,5%.

В результаті такої динаміки питома вага власного капіталу збільшилась на 3,0%. Що характеризується позитивно. Що стосується зобов’язань, то вони на початок 2001 року на 100,0%, а на кінець 2006 року на 94,4% складались з поточних, а їх зміна відбулась за рахунок: збільшення статей «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Поточні зобов’язання за розрахунками», зменшення статті «Інші поточні зобов’язання». В складі зобов’язань за розрахунками відбулось збільшення зобов’язань з оплати праці, що розцінюється негативно.

Для аналізу фінансової стійкості використовують абсолютні і відносні показники. Абсолютні характеризують надлишок або нестачу джерел оборотних засобів для покриття величини запасів. В залежності від цього визначають тип фінансової стійкості підприємства. Досліджуване підприємство має абсолютну фінансову стійкість, так як за період з 2001 по 2006 роки запаси повністю покривалися власним оборотним капіталом.

Поглиблений аналіз фінансової стійкості можна здійснити за відносними показниками, які її характеризують. Рівень та динаміка цих показників дозволять зробити такі висновки: дане підприємство повністю незалежне від зовнішніх джерел фінансування, це підтверджує значення коефіцієнтів автономії, концентрації залученого капіталу та співвідношення між власним і залученим капіталом; підприємство зовсім не залучає для розвитку діяльності довгострокові позики, про що свідчать значення коефіцієнтів довгострокового залучення позикових коштів та фінансового левериджу; ступінь покриття запасів власними джерелами абсолютна, а оборотних активів в цілому дуже висока; значення коефіцієнта інвестування свідчить, що підприємство використовує лише власні кошти для фінансування необоротних активів і які ще залишаються в надлишку.

Важливим етапом аналітичного дослідження є аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Ліквідність підприємства – це здатність його перетворювати свої активи в грошові кошти для покриття всіх необхідних платежів по мірі надходження терміну їх погашення. Аналіз даних ВАТ “Хмельпиво” за період з 2001 по 2006 роки показує, що баланси досліджуваного підприємства за весь час є абсолютно ліквідними.

В процесі аналізу ліквідності балансу здійснюють оцінку показників ліквідності, які визначаються відношенням відповідних поточних активів до поточних зобов’язань. Показники ліквідності характеризують ступінь поточної і перспективної платоспроможності підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який є найбільш жорстким критерієм платоспроможності, показує що досліджуване підприємство тільки за рахунок грошових коштів на початок 2001 року могло погасити більше 3–х сум своїх поточних зобов’язань, а на кінець 2006 року більше 27. Це дуже високі рівні, так як рекомендоване значення коефіцієнта абсолютної ліквідності 25% – 35%.

Значення інших показників ліквідності теж дуже високі, тобто у підприємства відсутній ризик втрати платоспроможності у найближчій перспективі. Рекомендоване значення коефіцієнта критичної ліквідності (0,7 – 1,0), а коефіцієнта поточної ліквідності (2). Що вказує на високу ступінь захищеності кредиторів по погашенню зобов’язань у майбутньому.

З іншої сторони значне перевищення коефіцієнтів ліквідності їх оптимальних рівнів може свідчити про нераціональне використання грошових коштів на підприємстві та неоптимальну структуру балансу.

Коментар модератора

Аналізується 7 років 2000-2006. Теоретична частина унікальна проте не містить посилань, практична частина не прикріплена додатками, проте в тексті роботи є повна структура майна.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення