Дипломна робота «Інноваційна діяльність підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.01.2011 17:41 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади інноваційної діяльності підприємства 10 1.1. Економічна сутність інноваційного підприємництва 10 1.2. Характеристика нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності 36 Розділ 2. Аналіз стану, тенденцій розвитку результативності інноваційної діяльності підприємства 57 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 57 2.2. Впровадження інноваційного проекту на підприємстві 61 2.3. Оцінка стану інноваційної діяльності та розвитку інноваційного підприємства 80 Розділ 3. Шляхи удосконалення інноваційних процесів в україні 99 3.1. Проблеми інноваційної діяльності в Україні. Результативність інноваційної діяльності. 99 3.2. Напрями вдосконалення правового регулювання інноваційної діяльності 120 Висновки 144 Список літератури 148 Додатки

Висновок

В результаті проведення нами дослідження теоретичних, практичних та методологічних засад інноваційної діяльності підприємств ми виявили. що вони відіграють провідну роль в формуванні економіки України.

В результаті написанні першого розділу дипломної роботи можно зробити наступні висновки. Вкрай недостатньо фінансується і стимулюється розвиток інфраструктури наукової та науково-технічної діяльності. Явно більшої уваги з боку держави потребує і збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Немає чіткої стратегії держави у підготовці висококваліфікованих наукових кадрів різної спеціалізації.

Правові норми ухвалених законодавчих актів покликані забезпечити можливість використання певних інструментів і механізмів управління і підтримки інноваційної діяльності. Однак чинне правове поле управління інноваційною сферою позитивних результатів поки що не приносить, про що свідчить стан інноваційної діяльності в Україні. Перш за все це обумовлено тим, що чинна Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України і безсистемне ухвалені законодавчі акти та стан їхньої реалізації не відповідають реаліям сьогодення, не забезпечують формування і функціонування інноваційної системи та впровадження інноваційної моделі розвитку української економіки. Недодержання встановлених законодавством норм свідчить про те, що Україна як правова держава ще не сформувалася, а ігнорування законодавства у науковій та інноваційній сфері є доказом слабкої орієнтації органів виконавчої і законодавчої влади на пріоритети розвитку науки і техніки, нерозуміння нею значення інноваційного фактора в соціально-економічному розвитку економіки, що виявилося насамперед у недостатньому фінансовому забезпеченні науково-технічної діяльності, у тому числі пріоритетних її напрямів. Визначені законодавством пріоритети в діяльності наукової та інноваційної сфери досі жодного разу не були пріоритетними в діяльності уряду.

В другому розділі дипломної роботи пропонується застосувати інноваційну діяльність на підприємств ВКП “Вінницябуд”

Цілями інноваційної діяльності підприємства повинні бути:

- забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємства на підставі оптимального поєднання власних і залучених джерел засобів;

- отримання прибутку і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб при здійсненні основної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Отже, на рівні підприємства необхідно:

1. Впровадити підприємстві ВКП “Вінницябуд” розроблений інноваційний план по випуску попередньо-ізольованих труб з ціллю отримання прибутку;

2. Здати підприємством в оренду вільні телефонізовані приміщення, а також місця під складування будматеріалів, відкрити на території платну автостоянку;

3. Прийняти міри по ліквідації розкрадань, провести ринкову реорганізацію підприємства, створити економіко-аналітичну групу;

4. Провести ринкову реорганізацію підприємства (в т.ч. звільнення осіб, які не відповідають займаним посадам, введення системи заохочувань для сумлінних робітників і т.д.);

5. Створити економіко-аналітичну групу для: розрахунку і аналізу ефективності роботи підприємства; аналізу витрат на підприємстві; розробки бізнес-планів та стратегії підприємства; слідкувати за змінами в законодавстві;

6. Застосування вневідомчої охорони для ліквідації розкрадень на підприємстві;

7. Реклама на рівні області, регіону та держави;

8. Інновації, у тому числі за рахунок фінансової підтримки, маркетингових досліджень, технологічного переобладнання, удосконалення управлінської роботи.

На сьогодні для подальшої діяльності підприємства слід виконати ряд заходів, які можна розділити на три основні групи.

По-перше, закріпитись на існуючому ринку. Для цього слід зробити все необхідне для того, щоб покупці були задоволені придбанням.

По-друге, необхідна диверсифікація споживачів з послуг. Отже, для співробітництва слід залучати нових покупців товарів та послуг, які надає ВКП “Спецстрой”.

По-третє, необхідна також і диверсифікація діяльності підприємства. Тобто, слід відкривати на ВКП “Вінницябуд” нові види діяльності.

Отже, підприємство має використати всі свої можливості та знання для організації нових послуг населенню та випуску нової продукції.

За 15 років економічних трансформацій в Україні сформувались і поглиблюються далі негативні тенденції у науковій та науково-технічній сфері. Це підтверджується послабленням кадрового потенціалу наукової сфери, слабо розвиненим приватним сектором науки, що гальмує утворення в науковій сфері ринкових конкурентних засад, скороченням як абсолютної кількості наукових робіт, що мають інноваційні характеристики, так і їх питомої ваги у загальній чисельності виконаних наукових досліджень. Загрозливих масштабів набуло старіння наукових кадрів, критичної межі досягла зношеність парку обладнання та матеріально-технічної бази науки.

Фінансування науки повинно розглядатися як капіталовкладення в майбутнє і має відповідати визначеним національним соціально-економічним інтересам на довгострокову перспективу. Однак в Україні фінансування науки є більш ніж скромним порівняно зі світовими лідерами і не відповідає практиці більшості розвинених країн. Тимчасом як у світі наукомісткість ВВП має тенденцію до зростання, в Україні вона зменшується. Залишається низьким престиж наукової праці та соціальний статус науковців, рівень їхньої заробітної плати в Україні значно нижчий, ніж у розвинених країнах. Фактичне виключення вітчизняної науки з державних пріоритетів протягом 15-річного періоду економічних трансформацій призвело до втрати нею спроможності виконувати роль головного чинника економічного зростання і практично перетворило її на витратну сферу.

Отже, фактичне виключення науки та інноваційної діяльності ї державних пріоритетів призвело до втрати цією сферою спроможності виконувати роль головного чинника економічного зростання і перетворило науку на витратну сферу, а інноваційну діяльність — на другорядну. Обсяги і значення інноваційного підприємництва в Україні не можуть бути зіставними з відповідними її масштабами і впливом на економіку у розвинених країнах світу.

В результаті написання третього розділу дипломної роботи з’ясовано, що сучасний стан та негативні тенденції, що склались у сфері інноваційного підприємництва, є наслідком відсутності в країні чіткої державної інноваційної політики, розробленої цілісної інноваційної системи країни, яка б на принципах системності, комплексності та керованості об'єднувала у єдиний комплекс організаційну структуру, економічний, фінансовий та правовий механізми управління інноваційним підприємництвом, визначала та реалізовувала стратегічні і тактичні завдання інноваційного підприємництва. Необхідність розробки і впровадження цілісної національної інноваційної системи обумовлено нагальними потребами реалізації інноваційної моделі економічного розвитку України.

Для ефективного розвитку інноваційного ринку потрібна реалізація широкого спектра заходів: забезпечення фінансування пріоритетних напрямів наукових розробок, розширення джерел фінансування інноваційного підприємництва за рахунок спеціальних цільових, венчурних фондів, упровадження механізмів державного стимулювання та ефективного використання приватних та іноземних інвестицій у наукомісткі галузі, у пріоритетні науково-технічні розробки, зменшення імпортозалежності економіки, а також розширення інфраструктури інноваційного ринку. Законодавче забезпечення функціонування інноваційного ринку має відбуватись у рамках максимальної гармонізації законодавства України до міжнародних стандартів, прийнятих у розвинених країнах світу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?