Дипломна робота «Облік, аналіз, аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.01.2011 17:44 · від 288882 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Концептуальні питання та економічна природа малоцінних та швидкозношуваних предметів 1.1. Економічна сутність і характеристика малоцінних та швидкозношуваних предметів 1.2. Класифікація та склад матеріальних запасів як відображення місця малоцінних швидкозношуваних предметів 1.3. Фінансово- економічний стан досліджувального підприємства Розділ 2. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 2.1. Організація обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 2.2. Методологічні особливості обліку МШП на ТОВ „Юрія-Фарм” 2.3. Інвентаризація та рух МШП на ТОВ „Юрія-Фарм” Розділ 3. Аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів 3.1. Аналіз господарської діяльності ТОВ „Юрія-Фарм” 3.2. Аналіз складу та структури малоцінних та швидкозношуваних предметів 3.3. Аналіз надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів на ТОВ „Юрія-Фарм” Розділ 4. Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів 4.1. Особливості організації аудиту на ТОВ „Юрія-Фарм” 4.2. Аудит МШП на ТОВ „Юрія-Фарм” Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Дослідивши уданій роботі облік, аналіз та аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів можна зробити наступні висновки.

Дослідивши праці науковців та нормативно-правові акти було зроблено висновок про те, що виникає питання віднесення чи невіднесення малоцінних та швидкозношуваних предметів до складу виробничих запасів. Це питання було актуальним як до прийняття Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (реформи бухгалтерського обліку) так залишилось актуальним й після їх прийняття.

МШП – це частина засобів праці, що знаходяться у складі оборотних засобів, з терміном служби менше одного року або з відносно невеликою вартістю. Вони використовуються у процесі діяльності підприємства без зміни натуральної форми й поступово зношуються в процесі експлуатації.

Сьогодні малоцінні предмети можуть бути віднесені до складу «Запасів» (які відповідно відбиваються в складі запасів у розділі II активу балансу «Оборотні активи» у статті «Запаси») чи до необоротних матеріальних активів (які у свою чергу відбиваються в розділі І активу балансу «Необоротні активи» у статті «Основні засоби»).

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться у складі запасів, згідно п. 6 П(С)БО 9 “Запаси” – це предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. Отже критерієм віднесення предметів до МШП на підприємствах є використання протягом не більше одного року. До МШП, що знаходяться у складі запасів, відносяться спецодяг, спецвзуття та захисні пристрої для захисту від впливу шкідливих виробничих факторів.

Первинною вартістю готової продукції, незавершеного виробництва, а також сировини, матеріалів, МШП визначається їх виробнича собівартість.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, згідно зі ст. 23 П(С)БО 9 “Запаси”, при передачі до експлуатації, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання. На відміну від західних стандартів бухгалтерського обліку в яких передбачено два способи розрахунку амортизації МШП (прямого списання і “запасний”) та російського ПБО 5/98 “Облік матеріально-виробничих запасів” у якому передбачено три способи (лінійний, пропорційно обсягу продукції і процентний) в Україні при передачі в експлуатацію МШП, що входять до складу запасів, питання нарахування зносу не стоїть.

Відповідно до Інструкції № 291, МШП, використовувані протягом не більш одного року чи нормального операційного циклу, в бухгалтерському обліку відбиваються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Згідно П(С)БО 9 при передачі МШП зі складу в експлуатацію знос не нараховується, а вартість МШП виключається зі складу активів підприємства (тобто списується з рахунка 22) і відноситься на витрати звітного періоду. Відповідно до Інструкції № 291 до МШП відносяться предмети, що використовуються протягом не більш одного року чи нормального операційного циклу, зокрема, інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг і т.п.

Відповідно до Положення № 166 бухгалтерський облік МШП ведеться по місцях збереження і перебування, а також по особах, відповідальних за їхню схоронність, у розрізі наступних груп: інструменти і пристосування загального користування; спеціальні інструменти і спеціальні пристосування; змінне устаткування; технологічна тара; виробничий інвентар; господарський інвентар; спеціальний одяг, спеціальне взуття і запобіжні пристосування; постільні приналежності; інші малоцінні та швидкозношувані предмети.

Малоцінні та швидкозношувані предмети входять до складу матеріально-технічної бази ТОВ „Юрія-Фарм”, та обліковуються у складі оборотних коштів.

Для контролю за збереженням інвентарю, спецодягу та інших швидкозношуваних предметів бухгалтерія ТОВ „Юрія-Фарм” веде облік у книзі форми № К-27 за їх найменуванням, кількістю, ціною і вартістю, за місцями зберігання або експлуатації та матеріально-відповідальними особами.

Для визначення непридатності МШП до подальшого використання, неможливості або неефективності здійснення відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання й оцінки матеріалів, що залишаються від предметів, що списуються, створюється постійно діючі комісії. Комісія оглядає предмети і складає спеціальний акт.

Найпоширенішим для ТОВ „Юрія-Фарм” є придбання таких запасів за плату. Оплата придбаних цінностей може як передувати їх відвантаженню (передоплата), так і здійснюватись після отримання запасів ТОВ „Юрія-Фарм”. Також у придбанні запасів можуть брати участь і підзвітні особи.

Для забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності ТОВ „Юрія-Фарм” зобов'язане проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їхня наявність, стан і оцінка.

В результаті аналізу основних показників діяльності та показників фінансового стану ТОВ „Юрія-Фарм” було виявлено, що поліпшенню стратегічної позиції ТОВ „Юрія-Фарм” будуть сприяти перегляд фінансової політики підприємства щодо подолання фінансових витрат та витрат від участі в капіталі, що у першу чергу спричинили збитки на підприємстві у 2006 р.

Основні задачі аналізу надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів: перевірка правильності оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, перевірка дотримання підприємством на протязі року обраної ним методики нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, перевірка зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі та правильності передачи їх в експлуатацію, вивчення ефективності застосування систем планування, дослідження заходів по оптимізації обсягів малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві, виявлення та мобілізація резервів підвищення ефективності використання малоцінних та швидкозношуваних предметів. Для загальної характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства вивчають наявність, склад та структуру малоцінних та швидкозношуваних предметів. На підставі аналітичних таблиць вивчають зміни по структурі малоцінних та швидкозношуваних предметів за звітний період.

У роботі проведено аналіз структури малоцінних та швидкозношуваних предметів за місцем знаходження та за призначенням в результаті чого визначено, що на ТОВ „Юрія-Фарм” відмічається тенденція збільшення малоцінних та швидкозношуваних предметів

Найбільшу частку у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів займають МШП виробничого призначення на складі. Обсяги малоцінних та швидкозношуваних предметів мають тенденцію до збільшення як в цілому, так і по статтям за призначенням.

Документальне оформлення надходження та облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі ведеться аналогічно обліку матеріалів. Однаково також організований облік їх придбання та розрахунків з постачальниками.

За 2006 р. відмічається збільшення обсягів надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів у порівнянні з 2005 р Таким чином, аналіз надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів має неабияке значення для ефективного управління господарською діяльністю ТОВ „Юрія-Фарм”.

Для нормального функціонування ринкової економіки важливу роль відіграє достовірна інформація про діяльність підприємства. Одержання саме такої інформації і забезпечує аудиторська діяльність.

Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" з 01.01.2000 р. до МПШ відносять предмети зі строком служби до одного року або не більше одного операційного циклу, якщо він більше одного року. Під час аудиту на ТОВ „Юрія-Фарм” завчасно перевіряють їх склад, кількість, вартість. У процесі перевірки використовуються оборотні відомості, картки складського обліку та інші регістри.

Джерела інформації для проведення аудиту МШП такі: первинні документи, рахунки-фактури, накладні, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, а також відповідні форми.

Аудит МШП проводиться в кілька етапів. Спочатку аудитор перевіряє правильність організації обліку МШП; своєчасність складення первинних документів, дотримання правил під час приймання МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію. На наступному етапі аудиту перевіряються віднесення придбаних предметів та засобів до МШП за критеріями, установленими законодавчими актами. Далі ретельно перевіряються правильність списання та облік списання МШП. На останньому етапі внутрішнього аудиту – оформлення результатів внутрішнього аудиту – на основі систематизації, узагальнення та аналізу зібраних доказів внутрішнім аудитором приймається рішення відносно виду та форми аудиторського звіту.

Враховуючи все вищевикладене вважаємо, що всі поставлені завдання виконано.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?