Дипломна робота «Фінанси суб’єктів господарювання в фінансовій системі»

З предмету Фінанси · додано 06.01.2011 10:11 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади функціонування фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі держави 6 1.1. Зміст поняття "фінансова система", принципи щодо її організації 6 1.2. Будова фінансової системи України 11 1.3. Місце фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі держави 31 Розділ 2. Аналіз фінансів суб’єктів господарювання на прикладі дп «автотрейдинг» 44 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства 44 2.2. Аналіз фінансово-економічного стану ДП „Автотрейдинг” 50 2.3. Аналіз ефективності торгівельної діяльності підприємства 64 Розділ 3. Напрями вдосконалення фінансів суб’єктів господарювання як засоби Підвищення ефективності діяльності 68 3.1. Формування фінансової стратегії підприємства на перспективу 68 3.2. Вдосконалення організації фінансового менеджменту на підприємстві 70 3.3. Розрахунок ефективності стратегії розвитку підприємства 78 Висновки 90 Список використаних джерел 95 Додатки 102

Висновок

В результаті виконання дипломної роботи за темою «Фінанси суб’єктів господарювання в фінансовій системі» на базі підприємства ДП «Автотрейдінг» нами було розглянуто теоретичні та правові основи фінансових відносин підприємств та на практичному рівні проаналізовано показники, що характеризують сукупність фінансових відносин на підприємстві з урахуванням специфіки та внутрішніх умов його діяльності, оцінено обсяги, напрями та результати діяльності, проведено комплексий фінансовий аналіз за три останні роки, що дозволило обґрунтувати пропозиції по покращенню фінансових аспектів діяльності досліджуваного підприємства.

Перш за все, ми узагальнили економічний зміст поняття „фінанси підприємств” як відповідну сферу стосунків підприємства (підприємця) з державними і недержавними інституціями, суб'єктами господарювання, котрі пов'язані з процесами розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту між суб'єктами його володіння та з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємством у процесі відтворення.

Ми розглянули виділені науковцями основні принципи на яких базуються фінансові відносини підприємств і виділили основний – комерційний розрахунок, який покладено у основу підприємницької діяльності і організації фінансових відносин. Тобто, основною метою підприємницької діяльності будь-якого господарського суб’єкта є прибуток.

Аналізуючи правову базу фінансових відносин ми відзначили, що загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності громадянами та юридичними особами регулюються Господарським Кодексом України.

Згідно з цим Кодексом, підприємництво - це самостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Фінансові аспекти діяльності підприємств висвітлюються у загальних правових документах, що регулюють сферу економіки: Закони України з питань оподаткування, інструкції НБУ з питань регулювання грошового обігу, стандарти бухгалтерського обліку та інші документи. Велике значення для господарської діяльності мають також законодавчі та нормативні документи з питань ціноутворення.

Практичною базою дослідження стало ДП «Автотрейдинг», яке займається торгівлею в роздріб автомобілями та технічним обслуговуванням і ремонтом автомобілів усіх марок.

Підприємство швидко розвивається, має позитивну динаміку фінансових результатів та стійкий фінансовий стан, широкі перспективи розвитку, тому менеджмент доходів і витрат, грошових потоків та інвестицій шляхом складання та моніторингу виконання фінансових планів є актуальним та ефективним інструментом. Діяльність фірм-конкуентів, що торгують подібними за цінами та якістю автомобілями активізувалась, внаслідок чого загострилась конкуренція у 2007-2009 рр.

Цінові пропозиції досліджуваної компанії перевищували ціни конкурентів, за середніми розрахунками на 3,1-5,3%. Водночас, перевишення цін ДП «Автотрейдинг» над цінами конкурентів не було настільки великим, щоб нівелювати інші конкурентні переваги – наявність сертифікації від виробника автомобілів – заводу Scoda та статусу офіційного дилеру, яким володіє тільки досліджуване підприємство у нашому регіоні. Тому ДП «Автотрейдинг» може гарантувати своїм клієнтам стабільно високу якість товару та гарантійне фірмове технічне обслуговування (за умовами продажу терміном 3 роки) на СТО, яка є структурним підрозділом підприємства та також має сертифікат виробника автомобілів. Таким чином, на нашу думку з урахуванням додаткових умов та гарантій продажу і обслуговування перевищення цін над цінами конкурентів є виправданою платою за офіційний та сертифікований статус продавця.

Важливо для підприємства правильно реалізувати такі переваги шляхом ринкового ефективного ринкового позиціонування.

Наявність як сильних так і слабких сторін у становищі підприємства на ринку та великих можливостей розвитку, в цілому сприятливих зовнішніх факторів та підтримки холдингової компанії потребує вдосконалення системи фінансового менеджменту на підприємстві.

На базі проведеного теоретичного та практичного аналізу фінансів підприємства можливо і доцільно визначити напрями його подальшого розвитку, зокрема, можливості та ефективність залучення додаткових джерел фінансування.

1. Ставка на кредитні ресурси, хоча і знижується, але залишається набагато вищою, ніж рівень економічної рентабельності, але тенденція змін є позитивною. Розрахунок ефекту „фінансового важеля” показав, що за рахунок залучення кредитних ресурсів підприємство щорічно втрачає від 6,5 до 9,5 тис. грн. прибутку.

За незмінних фінансових умов діяльності підприємство може досягнути позитивного ефекту „фінансового важеля”, починаючи з 2011 року. Однак, поточна діяльність підприємства на даному етапі є неможливою без використання кредитних ресурсів, які забезпечують фактичний рівень товарообороту.

Згідно методики оцінки кредитоспроможності підприємств розробленої НБУ, яка використовується комерційними банками, як типова, підприємству надано клас Б - його фінансова діяльність добра, але позичальник потребує більшої уваги через потенційні недоліки в організації грошового обігу; при аналізі фінансового стану визначено потенційні несприятливі фактори та тен-денції.

Обсяг ресурсів, який може залучатись на нашу думку може складати суму, яка забезпечує співвідношення між власними і прирівняними до них коштами та позиченими і залученими коштами як 1:1. Таке співвідношення вважається достатнім для забезпечення мінімальної ліквідності і, водночас, дозволяє залучати позиковий капітал для розширення обсягів діяльності. Так, ми розрахували, що можливо збільшити обсяг кредитів на 629-692 тис. грн. (частка кредитів капіталу збільшиться з 6 до 39%)., у такому ж обсязі зросте капітал підприємства.

Також ми вважаємо, що підприємству більш доцільно залучати короткострокові кредити при наявності можливостей розширення ринку збуту і довгострокові кредити для оновлення матеріально-технічної бази.

2. Основним напрямком реалізації ефективної стратегії управління доходами підприємства є збільшення обсягу доходу. Для прогнозування обсягів основної діяльності, які характеризуються рівнем доходу від реалізації товарів, ми провели дослідження залежності доходів від часу роботи підприємства. За нашими прогнозами, обсяг доходу від реалізації за наступні десять років зросте до 2092,552 тис. грн., що на 59,5% більше, ніж у 2006 р. і у 3,2 рази більше, ніж у 2007 р.

Ми також вважаємо, що коливання в обсязі доходу можуть скласти (у бік збільшення або зменшення) 253,826 тис. грн.

3. На нашу думку, для підприємства, яке використовує кредит овердрафт є обов’язковим планування грошових потоків, як на довгостроковий так і на короткостроковий період.

Ми пропонуємо для розрахунку необхідного обсягу фінансового забезпечення розширення асортименту автомобілів і, відповідно, ліміту овердрафту, проводити поточне прогнозування грошових потоків на протязі року та перед укладанням наступного кредитного договору, яке у перспективі має стати частиною системи перспективного планування на підприємстві, що базується на спеціальних методах прогнозування.

Ми пропонуємо запровадити річне фінансове планування, яке буде полягати у складанні трьох видів бюджетів:

- доходів і витрат;

- капітальних вкладень;

- грошових потоків.

Для забезпечення довгострокової перспективи розвитку необхідно буде в подальшому перейти до системи планування на три-п’ять років та деталізувати процеси складання бюджетів доходів і витрат, формуючи їх показники на підставі бюджетів продаж, бюджетів запасів товарів та бюджетів операційних, фінансових та інших витрат.

Завершальним етапом впровадження системи перспективного фінансового планування має стати розрахунок прогнозного балансу.

4. Крім того, ми вважаємо за доцільне у перспективі реалізувати наступні пропозиції:

- розробити ефективну цінову політику встановлення економічно обґрунтованих цін, які стимулюватимуть збільшення попиту на товари, що реалізуються підприємством;

- здійснити диверсифікацію діяльності.

5. Для удосконалення системи управління доходами доцільне використання фахових комп’ютерних технологій для фінансових розрахунків. Для комплексної автоматизації фінансових процесів підприємства пропонуємо розробки таких фірм, як російські “1С” (“1С: Підприємство”) і “Парус” (“Парус-Підприємство”), вітчизняні виробники фірм “СофтТАКСІ” (Х-DOOR), “АБ-Система” (“Офіс-2002”), “Імпакт” (“Акцент-Бухгалтерія”), GMS (Office Tools) та деякі інші; у сфері автоматизації торгівлі – фірма “ТРАСК Ософт” (Trade Manager) тощо.

Автоматизоване рішення завдань з управління доходами дозволить підвищити ефективність фінансової успіху підприємства у перспективі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?