Дипломна робота «Місцеві податки і збори як елемент власних доходів місцевих бюджетів», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 05.01.2011 13:54 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

ВСТУП РОЗДІЛ 1. Концептуальні засади місцевих податків і зборів в Україні, нормативно правове забезпечення та їх роль в формування дохідної частини місцевих бюджетів 6 1.1. Економічна природа та виникнення місцевого оподаткування 6 1.2. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів 21 РОЗДІЛ 2. Аналіз надходжень місцевих податків і зборів до доходної частини місцевих бюджетів 31 2.1. Практика місцевого оподаткування в Україні 31 2.2. Аналіз податкових надходжень до Вінницького обласного бюджету 36 2.3. Стан ефективності надходжень місцевих податків і зборів в бюджет Вінницької області в розрізі їх видів 39 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення місцевого оподаткування в Україні та зростання їх ролі в доходах місцевих бюджетів 46 3.1. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні 46 3.2. Зарубіжний досвід прогнозування доходів місцевих бюджетів при розрахунку податкоспроможності місцевих бюджетів 59 3.3. Проблеми реформування місцевого оподаткування 71 Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В результаті виконання дипломної роботи за темою: «Місцеві податки і збори як елемент власних доходів місцевих бюджетів» нами узагальнено основні теоретичні положення, проведено аналіз доходної частини місцевого бюджету, а саме бюджету Вінницької області за діючими методиками і розроблено пропозиції щодо вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні за рахунок місцевих податків і зборів.

Виконання дослідження на теоретичному рівні дозволило зробити наступні висновки. Доходи місцевих бюджетів складають основу фінансової бази органів місцевого самоврядування, тобто є підґрунтям їхньої фінансової незалежності. У зв'язку з цим на сучасному етапі розвитку нашої держави особливого значення набувають проблеми реформування місцевого оподаткування, зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів.

В першому розділі дипломної роботи досліджена нормативно-правова база формування доходної частини міського бюджету та роль місцевих податків і зборів в наповненні міського бюджету.. В умовах незалежної України початок формування інституту місцевого оподаткування був покладений разом із прийняттям 20 травня 1993 р. Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", яким визначалися 16 видів місцевих податків та зборів, їх граничні величини та порядок обчислення. У червні цього ж року перелік місцевих податків та зборів був доповнений ще одним — податком з продажу імпортних товарів На вимогу Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20 березня 2003 p., починаючи з 1 січня 2004 р. скасовані ще два місцевих збори — готельний та за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон.

Згідно з чинним законодавством до місцевих віднесено два види податків і 14 видів зборів.

У Вінницької області згідно з рішенням Вінницької обласної ради 37 скликання від 27.12.2008 р. №174, запроваджено 11 місцевих податків і зборів, а саме:

- податок з реклами;

- комунальний податок;

- збір за парковку автотранспорту;

- ринковий збір;

- збір за видачу ордера на квартиру;

- збір за використання місцевої символіки;

- збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;

- збір за право проведення кіно-телезйомок;

- збір з власників собак;

- збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі Залежно від території абсолютні обсяги надходжень місцевих податків і зборів, їх структура мають суттєві відмінності, зумовлені як рівнем соціально-економічного розвитку територій загалом, так і багатьма іншими факторами: розташуванням адміністративно-територіальних одиниць, природнокліматичними умовами, розміщенням продуктивних

В другому розділі дипломної роботи проаналізовано стан та структуру надходжень до дохідної частини місцевих бюджетів, як по Україні так ї по Вінницької області та з’ясована роль місцевих податків і зборів в місцевому бюджеті. Згідно. табл. 2.2. наведено частки місцевих податків і зборів у доходах бюджетів та в розрахунку на одного мешканця обласних центрів України. Як видно з таблиці, найвищі показники у 2008 р. були у м. Хмельницькому: частка місцевих податків і зборів у доходах міського бюджету складала 11,3 %, що в розрахунку на одного жителя обласного центру становило 83,5 грн. На другому місці м. Чернівці, де ці показники відповідно становили 7,3 % і 51,9 грн. на особу. В інших обласних центрах частка місцевих податків і зборів у доходах бюджетів коливалась від 1,0 % у м. Ужгороді до 4,0 % у м. Тернополі.

Аналіз практики справляння окремих видів місцевих податків та зборів за областями України показує, що існують досить значні територіальні відмінності в їх надходженнях. Так, комунальний податок, як правило, дає найбільші кошти в бюджети тих адміністративно-територіальних одиниць, де більше функціонує суб'єктів господарювання, при цьому вирішальне значення має їх фінансове становище, а також зусилля місцевих фіскальних органів зі своєчасної та повної мобілізації податків, ліквідації недоїмки за платежами.

У складі податкових доходів місцевих бюджетів України у 2006 – 2008 рр. провідна роль належить податку з доходів фізичних осіб, частка якого в структурі місцевого бюджету за три роки зросла з 69,1 до 75,8 %, в той же час скоротилася частка єдиного податку на 2,5 %, плати за землю та фіксованого сільськогосподарського податку на 1,1 %. Досить високу частину податків складає податок з власників транспортних засобів 4 – 5 %, в той же час податки, які зростають в абсолютному розмірі складають незначну частку податкових надходжень: інші природні ресурси 0,3 – 0,5 % та податок на прибуток 0,4 – 1,2 %.

Необхідно відзначити надзвичайно низьку долю місцевих податків, яка до того ж протягом трьох років скоротилась з 2,4 до 1,4 %.

В результаті аналізу надходжень місцевих податків і зборів в доходну частину бюджету Вінницької області можна стверджувати, що позитивно на бюджет області впливають наступні податки і збори: податок з реклами; комунальний податок; ринковий збір; курортний збір; збір за використання місцевої символіки; збір за розміщення об’єктів торгівлі.

Потрібно звернути увагу на місцеві збори від яких зменшуються надходження до обласного бюджету. Надходження від збору за парковку автотранспорту в 2007 році зменшились на 61 % порівняно з 2006 роком та на 53 % з 2007 роком. Бюджет області в 2008 році недоотримав коштів від збору за видачу ордера на квартиру на 17 % порівняно з 2006 роком, а з 2007 роком на 29 % тому потрібно з’ясувати доцільність вище згаданих місцевих зборів.

Ринковий збір у Вінницької області відіграє вирішальну роль у забезпеченні бюджету місцевими податками і зборами (складає понад 60%) та постійно збільшується, так в порівнянні з 2007 роком він зріс на 58,4 тис. грн. і становить 1330,0 тис. грн. Це досягається за рахунок постійного аналізу збору в розрізі платників, вивченні динаміки поступлень, перевірок справляння збору на ринках міста з виявленням порушень. Проте існує ряд проблем, вирішення яких надасть змогу збільшити надходження. Так, у Вінницької області існує достатня кількість “стихійних ” ринків - при тому, що офіційні ринки завантажені на 70%, - переведення підприємців з яких дозволить збільшити надходження в межах 400,0 тис. грн. у рік. Неузгодженість Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 25.05.93р. №56-93 та Указу Президента України від 28.06.99 р. №761/99 “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору” в питанні визначення граничних ставок ринкового збору для фізичних осіб (вони відповідно становлять 20% мінімальної заробітної платні) не дозволяють ДПІ у м. Вінниці узгодити з Вінницькою обласною радою пропозиції, щодо збільшення ставок на окремі групи високорентабельних товарів (шкіряні вироби, цитрусові тощо),тобто диференціації ставки по групам товарів та за місцем розташування ринків.

Збір за розміщення об’єктів торгівлі займає більше 7 % в загальних надходженнях і становить 992,6 тис. грн. за 2007 рік через велику кількість платників у Вінницької області, що обрали спрощену систему оподаткування й не сплачують його.

Протягом 2008 року працівниками відділу місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів велась робота по розширенню бази оподаткування по місцевих податках і зборах, по вдосконаленню нормативної бази, у повному обсязі погашено недоїмку та штрафи за порушення платіжної дисципліни, що закріплена за відділом, у загальному розмірі близько 64,5 тис. грн.

В третьому розділі дипломної роботи запропоновані шляхи зростання дохідної частині бюджету за рахунок місцевих податків і зборів На нашу думку, в Україні до місцевих податків можна було б віднести податок на майно; плату за землю; надбавку на податок із доходів фізичних осіб та податки на бізнес (плату за ліцензії і плату за патент). Зазначені податки відповідають критеріям рівня адміністративних видатків, високої прибутковості та стабільності надходжень і можливості індексації податкових надходжень, що має забезпечити достатню фінансову самостійність місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування повинні мати у своєму розпорядженні один-два вагомих місцевих податки, ставки та базу яких вони зможуть регулювати самостійно. Ухвалення Закону України "Про податок на нерухомість" у чинній редакції також є потенційним джерелом істотного зміцнення місцевих фінансів, за попередніми розрахунками, в розмірі близько 2 млрд. грн. щорічних надходжень.

Для здійснення реальної оцінки рівня податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці в третьому розділі пропонується розробити податковий паспорт, котрий повинен складатися з таких розділів:

1. Загальна характеристика адміністративно-територіальної одиниці.

2. Склад і структура податкової бази місцевого бюджету.

3. Склад і структура надходжень, пільг та недоїмок за податками та зборами до місцевого бюджету.

4. Дані щодо адміністративно-територіальної одиниці для розрахунку податкового потенціалу.

5. Розрахунок податкового потенціалу місцевого бюджету.

На нашу думку, застосування місцевими органами влади податкових паспортів та показника податкового потенціалу дасть змогу підвищити ефективність бюджетно-податкового планування, виявити резерви зростання податкового потенціалу і сприятиме поліпшенню фінансового становища місцевих бюджетів. Збільшення податкового потенціалу має стати одним із головних елементів бюджетного процесу на всіх його етапах. Розрахунок податкового потенціалу повинні проводити регіональні управління Державного казначейства, які не тільки мають най достовірнішу інформацію, а й можуть забезпечити запровадження єдиної методики розрахунку певного показника на всій території країни.

Тому актуальною проблемою нині є створення системи планування податкових доходів, гармонійно вбудованої в систему бюджетного менеджменту, орієнтованого на результат. Поки така система перебуває у стадії становлення, й має відбутися ще дуже багато розробок у теоретичному і прикладному аспектах, щоб вона була реалізована на практиці. У зв'язку з цим є гостра необхідність у вдосконаленні тих, що діють, і розробці нових методів планування податкових доходів, які сприяли б більшій обґрунтованості планових показників, визначенню чинників і резервів зростання доходів, ухваленню рішень на основі багатоваріантних розрахунків. Розв'язання названих проблем набуває особливої значущості у зв'язку з подальшим реформуванням бюджетного процесу і зростанням ролі прогнозних оцінок при формуванні бюджету.

Таким чином, місцеві податки і збори мають стати надійним інструментом регулювання економічного розвитку територій, вирішення різнопланових проблем, які там виникають, зменшення соціальної напруги. Підсумовуючи викладене, можна виділити такі основні напрями реформування місцевого оподаткування в Україні:

— піднесення фіскальної ролі місцевих податків і зборів;

— надання статусу місцевих окремим загальнодержавним податкам і зборам, які можуть забезпечити надходження коштів, достатніх для фінансування місцевих потреб;

— перенесення акценту в місцевому оподаткуванні на податки з доходів населення, на прибуток підприємств, на нерухомість;

— запровадження податку на нерухомість і віднесення його до складу місцевих;

— надання самостійних прав органам місцевого самоврядування у місцевому оподаткуванні;

— розвиток місцевих податків і зборів, які відображають політику органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості, соціального захисту населення, охороні навколишнього природного середовища.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?