Дипломна робота «Облік, аудит і аналіз витрат виробництва продукції рослинництва», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.12.2010 09:29 · від Іван · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Проблеми обліку і аудиту витрат та виробництва продукції рослинництва 6 1.1. Проблеми обліку і аудиту витрат на виробництво продукції рослинництва 6 1.2. Проблеми виробництва продукції рослинництва 10 1.3. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту витрат продукції рослинництва 12 2. Організаційно-економічна характеристика Олександрійського району Кіровоградської області 17 2.1. Показники виробничо-фінансової діяльності Олександрійського району 17 2.2. Організація облікового процесу в сільськогосподарських підприємствах Олександрійського району 26 3. Облік витрат виробництва продукції рослинництва 38 3.1. Первинний та зведений облік витрат і виходу продукції рослинництва 38 3.2. Аналітичний та синтетичний облік витрат і виходу продукції рослинництва 44 3.3. Калькуляція собівартості продукції рослинництва 53 3.4. Удосконалення обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції рослинництва 61 3.5. Облік витрат виробництва та виходу продукції рослинництва за умов використання ЕОМ 66 4. Аудит витрат виробництва продукції рослинництва 76 4.1. Програма проведення аудиту витрат виробництва продукції рослинництва 76 4.2. Особливості проведення аудиторської перевірки витрат виробництва продукції рослинництва 78 4.3. Оформлення результатів аудиторської перевірки витрат виробництва продукції рослинництва 82 5. Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва підприємств Олександрійського району 86 5.1. Аналіз виробництва продукції рослинництва 86 5.2. Аналіз собівартості продукції рослинництва 90 5.3. Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва 93 5.4. Резерви збільшення виробництва продукції рослинництва 97 Висновки і пропозиції 102 Список використаної літератури 106 Додатки 114

Висновок

Проблеми обліку, аудиту і аналізу витрат виробництва продукції рослинництва в підприємствах Олександрійського району Кіровоградської області займають чітке місце в системі управління підприємствами. Аналізуючи стан розвитку сільськогосподарських підприємств району, можна побачити певне збільшення їх основних економічних показників. Так, виробництво валової продукції у 2006 році збільшилося на 20042 тис. грн., порівняно з середнім показником за 2002 – 2005 роки. Це зумовлене підвищенням урожайності основних сільськогосподарських культур.

У 2006 році збільшилось виробництво валової продукції на 1 середньорічного працівника на 10,52 грн. Але ці зміни відбулись здебільшого за рахунок зменшення кількості працюючих в 2006 році зайнятих в галузі сільського господарства на 509 чоловік.

Слід відмітити, що у підприємствах району за 2006 рік було отримано 4521 тис. грн. збитку у галузі тваринництва, тоді як у галузі рослинництва отримано 9700 тис. грн. чистого прибутку.

Проаналізувавши певні ресурси, які є в наявності в Олександрійському районі, можна сказати, що в районі є ресурсний потенціал, який при належному застосуванні може дати значні прибутки.

На ринку сільськогосподарської продукції постійно зростає попит на продукцію переробки цукрових буряків та соняшника.

Вивчення організації обліку витрат та виходу продукції рослинництва в умовах ТОВ “Комінтерн” дозволило виявити шляхи його поліпшення.

Так дані по оприбуткуванню продукції, а також її вибуття на току записують у Відомість руху зерна і іншої продукції (форма № 80). Даний документ має певні недоліки. Так на нашу думку графа “Видаток” має пусті клітинки тільки по окремих видах видатку. Ми вважаємо, що доцільно було б ввести графу “Видаток всього”. Це дасть змогу без зайвих підрахунків відразу визначити залишок на кінець дня, а також забезпечити наглядні дані за видатком зернової продукції (додаток Й ).

Для первинного обліку по списанню добрив та отрутохімікатів складають Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів (форма № 118). В даному Акті слід ввести показник “Норма внесення”, що дасть можливість контролювати кількість витрачених матеріальних цінностей по даному Акту, а також дещо змінити форму для зручнішого заповнення Акту (додаток К).

Застосування даних документів дасть змогу більш точно і повно відображати в обліку витрат на виробництво продукції рослинництва.

В умовах господарства доцільно вести аналітичний облік витрат та виходу продукції рослинництва у Виробничому звіті по рослинництву (форма № 10а). Це дозволить вести окремі аналітичні рахунки за встановленою номенклатурою статей. В перспективі облік витрат та виходу продукції рослинництва в умовах ВАТ “Комінтерн” слід вести із застосуванням ПЕОМ.

З метою проведення оперативного аналізу відхилення витрат, що виникають в результаті зміни технології виробництва, а також змін у протіканні нормального технологічного процесу, які можуть негативно чи позитивно впливати на собівартість продукції, пропонується ввести журнал оперативно-го обліку й аналізу робіт і витрат (додаток К). Складання цього документу дасть можливість отримати суб’єктивні дані щодо відхилень запланованих заходів. Вести цей Журнал мають керівники структурних підрозділів.

Вирощування сільськогосподарських культур потребує чіткого дотримання технологічних процесів, сівозмін, внесення достатньої кількості органічних та мінеральних добрив, застосування необхідних при їх вирощуванні засобів захисту рослин і дефоліантів. Лише в цих умовах можливий ріст урожайності культур, зменшення витрат праці і коштів в розрахунку на 1ц продукції, а отже і підвищення ефективності виробництва. Тому основним шляхом ефективного виробництва є запровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Обсяг виробництва усіх видів технічної сировини надалі повинен підвищуватись передусім за рахунок підвищення врожайності і якості технічних культур. У зв’язку з цим найважливішим завданням у виробництві технічних культур є забезпечення господарств новими сортами і гібридами та освоєння прогресивних енергозберігаючих, екологічно доцільних технологій їх вирощування.

Проведений аналіз виробництва продукції рослинництва в підприємствах Олександрійського району дозволив виявити тенденцію та фактори, які впливають на основні показники. Так площі посіву та валові збори основних сільськогосподарських культур мають тенденцію до збільшення. Якщо в 2002 році урожайність зернових була по району 30,7 ц/га, то в 2006 році вона збільшилась і становить 34,9 ц/га. Великий вплив на зміну урожайності мають природні умови. Валовий збір зернових в 2002 році склав 2008977 ц, а в 2006 році він збільшився на 318853 ц, в тому числі за рахунок зміни урожайності збільшився на 280140 ц і за рахунок площі посіву на 38713 ц.

Розрахунки показали, що при досягненні найвищої урожайності сільськогосподарських культур за останні п’ять років сільгосппідприємства Олександрійського району у 2007 році можуть збільшити виробництво зернових і зернобобових на 46690 ц, цукрових буряків на 340860 ц та соняшнику на 39600 ц.

Таким чином, за умови дотримання запланованих показників щодо площі посіву, урожайності та середньої ціни реалізації, сільгосппідприємства Олександрійського району можуть додатково отримати у 2007 році 10493,49 тис. грн. від реалізації основних видів сільськогосподарських культур.

Собівартість продукції рослинництва за аналізований період в деякій мірі зросла, зокрема, собівартість 1 ц зернових зросла на 4,19 грн. або 14,3 %, цукрових буряків зросла на 2,27 грн. або 16,8 %, а соняшнику – на 31,96 грн. (89,8 %). В середньому за останні п’ять років собівартість 1 ц зернових становила 29,62 грн. цукрових буряків 12,58 грн., а соняшника – 52,64 грн.

Оскільки одночасно неможливо запровадити у виробництво всі заходи, що сприяють зниженню собівартості продукції, аналіз покликаний допомогти визначити черговість їх введення. Перевагу надають тим заходам, впровадження яких може здійснити підприємство, тобто вони для нього реальні; які дають відчутнішу економічну віддачу; підвищують конкурентоспроможність продукції; поліпшують умови праці, не завдають шкоди навколишньому природному середовищу.

Аналіз економічної ефективності і, зокрема, рентабельності поряд з оцінкою показників і факторів їх зміни дає змогу визначитись із резервами, основними з яких для сільськогосподарських підприємств є : використання досягнень науково-технічного прогресу; застосування новітніх технологій; реформування власності; реорганізація управління в напрямку його спрощення і підвищення ефективності; поліпшення умов праці для працівників; підвищення конкурентоспроможності продукції і розширення ринків збуту; поліпшення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва; встановлення державою паритетних цін на сільськогосподарську продукцію.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?