Курсова робота «Удосконалення управління прибутком», 2010 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 29.12.2010 23:31 · від Серёга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи фінансових результатів підприємства 5 1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2. Теоретико-методичні основи управління прибутком 9 1.3. Сутність і зміст прибутку 13 1.4. Основні функції прибутку 16 1.5. Аналіз методів обчислення прибутку підприємства 17 Розділ 2. Організація операційного аналізу на підприємстві 20 2.1. Розрахунок ефекту фінансового важеля 20 2.2. Механізм управління витратами 26 2.3. Розрахунок межі рентабельності 21 Розділ 3. Пропозиції та методи покращення прибутковості підприємства 35 3.1. Резерви збільшення прибутку суб’єктів господарювання 35 3.2. Ефективне управління прибутком 40 3.3. Шляхи покращення фінансового стану ВАТ “Елегант” 43 Висновки 46 Список використанних джерел 50 Додатки 52

Висновок

Для аналізу господарської діяльності даного підприємства найбільш узагальнюючим показником є прибуток. Прибуток підприємства – головне джерело збільшення обсягу фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства не може бути стійким, якщо воно не одержує прибутку в розмірах, які забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів, насамперед для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення технічної бази і соціальної сфери; тим більше він не може бути стійким, якщо підприємство працює збитково. Збиткова робота підприємства веде до зменшення, проїдання його фінансових ресурсів, передусім статутного капіталу. Ось чому першочерговим завданням фінансової служби в забезпеченні стабільного фінансового стану підприємства є фінансовий контроль за використанням намічених планів і завдань щодо проведення високорентабельних, конкурентоспроможних послуг для внутрішнього і зовнішнього ринків. За зниженням витрат, запровадження режиму економії ресурсів на всіх ділянках проведення робіт та управління ними. Такий контроль є важливим чинником зростання прибутковості підприємства.

Об’єктом дослідження при написанні даної курсової роботи виступає ВАТ “Елегант”.

ВАТ “Елегант” відноситься до текстильної галузі. Пiдприємство вiддає перевагу виробництву одягу з давальницької сировини, тому що при цьому, набувається досвiд роботи з iноземними партнерами, вiдбувається освоєння сучасних технологiй, наявнi гарантований збут та великi замовлення, а також немає необхiдностi закупати сировину та фурнiтуру та нести витрати на просування i збут продукцiї на ринку, що дозволяє завантажити виробничi потужностi товариства в умовах дефiциту обігових коштів.

За умовами Статуту ВАТ Мелітопольське виробничо-торговельне швейне підприємство "Елегант" режим праці і відпочинку працівників, інші правові відносини визначаються нормами трудового законодавства України, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовими контрактами з працівниками. ВАТ самостійно визначає чисельність всіх працівників. Забезпечує працівникам гарантоване державою мінімальний розмір заробітної плати, види соціального захисту, передбачені законодавством.

Трудовий колектив ВАТ Мелітопольського виробничо-торговельного швейного підприємства "Елегант"складається:

• директор;

• кваліфіковані спеціалісти;

• продавці і робітники, які прийняті за трудовими умовами.

Головна вимога, яка пред’являється сьогодні до системи розподілу прибутку, що залишається на підприємстві, полягає в тім, що вона повинна забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення на основі встановлення оптимального співвідношення між засобами, що направляються на споживання і накопичення.

При розподілі прибутку, визначенні основних напрямків його використання насамперед враховується стан конкурентного середовища, що може диктувати необхідність істотного розширення і відновлення виробничого потенціалу підприємства. Відповідно до цього визначаються масштаби відрахувань від прибутку у фонди виробничого розвитку, ресурси яких призначаються для фінансування капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів, забезпечення науково-дослідної діяльності, упровадження нових технологій, переходу на прогресивні методи праці і т.п.

На кiнець 2009, 2008, 2007 років статутний капiтал пiдприємства становив 1988 тис.грн., iнший додатковий капiтал також не змiнився i становив 1161 тис.грн.

Нерозподiлений прибуток збiльшився на 385 тис.грн. i становив 586 тис.грн у 2009 році, у 2008 році даний прибуток зменшився на 970 тис.грн. i становив 201 тис.грн, у 2007 - зменшився на 170 тис.грн. i становив 1171тис.грн.

Збільшення нерозподіленого прибутку пояснюється тим, що у 2009 році пiдприємство отримало прибуток у сумi 385 тис.грн. А зменшення у двох інших роках - пiдприємство у 2008 отримало збиток у сумi 733 тис.грн., виплатило дивiденди разом з податками на дивiденди за 2006 рiк у сумi 104 тис.грн. та нарахувало дивiденди за 2007 рiк у сумi 133 тис.грн і 2007 року отримало збиток у сумi 99 тис.грн. i виплатило дивiденди разом з податками на дивiденди за 2005-2006 роки у сумi 71 тис.грн.

Рентабельність продажу ВАТ Мелітопольського виробничо-торговельного швейного підприємства "Елегант" за розрахунками виявилась у 2008 році, інші два роки знаходились на стабільній сходинці.

Для швейного підприємства рентабельність основних фондів найвишча у 2008 році, а ось у 2007 – вбачається низький показник рентабельності.

Рентабельність виробництва знаходиться у коливанні та нестабільності, але для кожного з трьох років вона переважно висока. Найвишчий показник рентабельності продукції у 2007 році. Підвищення рентабельності продукції забезпечується переважно зниженням собівартості одиниці продукції.

Таким чином, я з’ясував, що прибуток є однією з найважливіших категорій в економіці. Прибуток – кінцевий позитивний результат господарської діяльності будь-якого підприємства.

Значення прибутку полягає в тім, що він є:

а) основним джерелом фінансування розвитку підприємства, вдосконалення його матеріально-технічної бази та продукції, забезпечення всіх форм інвестування;

б) об’єктом оподаткування та джерелом сплати податків.

З метою аналізу та забезпечення ефективного кправління формуванням прибутку розрізняють такі види прибутку підприємства:

а) валовий прибуток;

б) операційний прибуток, або прибуток від операційної діяльності;

в) прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

г) прибуток від звичайної діяльності підприємства;

д) чистий прибуток підприємства.

З метою забезпечення ефективної діяльності всі підприємства застосовують два основних методи обчислення прибутку: прямий, аналітичний та метод розрахунку на 1 гривню.

Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення об’єму продукції, зниження собівартості, рост прибутку.

Існує маєже необмежена кількість шляхів підвищення росту прибутку. Основними з них є:

а) збільшення обсягу реалізації товарної продукції;

б) ефективний маркетинг;

в) зниження собівартості продукції;

г) вдосконалення нормативів;

д) більш повне використання вторинних ресурсів;

е) підвищення продуктивності праці;

є) оновлення основних фондів;

ж) впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу;

з) підвищення якості продукції та ліквідація втрат від браку;

Звідси можемо сказати, що побудова на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів його аналізу і планування може значно скоротити шлях до досягнення основної мети підприємства – до прибутку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення