Курсова робота «Соціально-економічні проблеми зайнятості в Дніпропетровській області», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 07.12.2010 16:53 · від Liza · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ i.теоретико-методологічні аспекти дослідження ринку праці 7 1.1. Зайнятість як категорія ринку праці, її форми та види 7 1.2. Механізм регулювання та фактори функціонування ринку праці 11 Розділ ii. Аналіз проблем та загальних тенденцій розвитку ринку праці в дніпропетровській області 15 2.1. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в області 15 2.2. Аналіз динаміки зайнятості та основних показників ефективності функціонування ринку праці Дніпропетровської області 18 Розділ iii. Шляхи вдосконалення відносин на ринку праці та основні заходи щодо підвищення ефективності політики зайнятості населення дніпропетровської області 25 Висновки 32 Бібліографічний список 34 Додатки 36

Висновок

Ринок праці, як важлива багатопланова сфера економічного і соціально-політичного життя суспільства потребує кваліфікованого регулювання з метою підвищення ефективності його функціонування. Саме створення дієвої системи регулювання сфери зайнятості є одним з основних соціальних заходів розвитку суспільства.

Регулювання ринку праці та зайнятості полягає в тому, що держава за до-помогою економічних важелів, а також за допомогою інших заходів, може до-магатися змін в обсягах попиту та пропозиції на ринку праці, скорочуючи без-робіття та збільшуючи рівень зайнятості.

Заходи, які проводились в Дніпропетровській області на протязі 2007 ро-ку дали позитивні результати, щодо підвищення ефективності зайнятості насе-лення. Ми вважаємо, що найближчим часом організаційно-економічні заходи збільшення зайнятості повинні йти в цьому ж напрямку і будуватись на таких принципах: допомога та сприяння у працевлаштуванні на підприємствах, в ор-ганізаціях і установах різних форм власності; профорієнтація, підготовка та пе-репідготовка кадрів; створення малих підприємств і додаткових робочих місць за рахунок або за підтримки Фонду загальнообов’язкового державного страху-вання України на випадок безробіття; підтримка підприємництва; диференцій-ний підхід до банкрутств підприємств і збереження робочих місць; розвиток Державної служби зайнятості та підвищення якості її роботи в усіх напрямках; здійснення контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення; громадські роботи; соціальний захист безробітних і членів сімей, які перебува-ють на їх утриманні.

Разом з тим, потрібно враховувати перехідний характер української еко-номіки, а отже й області, який зумовлює неприйнятність лише орієнтації на ме-ханізм ринкового регулювання зайнятості. Основна увага в політиці зайнятості має звертатися на формування конкурентоздатності всіх груп економічно акти-вного населення як основи забезпечення високої мобільності найманих праців-ників і підприємців до коливань ринкової кон’юнктури. Політика зайнятості має бути погоджена з пріоритетами і темпами структурної перебудови, націле-на на активізацію вивільнення надлишкової робочої сили з підприємств, її пе-рерозподіл у галузі і сфери пріоритетного розвитку.

Політика зайнятості повинна бути підпорядкована головній стратегічній задачі – надання кожному працездатному члену суспільства не роботи взагалі, а можливості в найбільший мірі розвинути і реалізувати свій потенціал, отриму-ючи при цьому гідну винагороду за свою працю. Особлива увага повинна при-ділятися, по-перше, довгостроково безробітним, оскільки мова йде про можли-ву втрату накопиченого людського капіталу, по-друге, молоді, тому що у неї потенціал набуття і ефективного використання людського може бути не реалі-зований, по-третє, кваліфікованим спеціалістам як найбільш дорогоцінної кате-горії працівників.

Країни, що рішуче пішли шляхом ринкових перетворень, частково вже мають певні позитивні результати, які відображаються, передусім, у стриму-ванні інфляційних процесів, зростанні обсягів виробництва, підвищення рівня життя населення. Безперечно, що й Україна, маючи значний економічний поте-нціал, зможе не менше ніж інші стабілізувати фінансову ситуацію в країні, а отже і в Дніпропетровській області.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?