Дипломна робота «Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві (ТОВ “МЕБЛІ ДИЗАЙН”)», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 17.11.2010 18:57 · від Вікторія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i. Теоретичні засади основних засобів підприємства та ефективності їх використання 6 1.1. Економічна сутність основних засобів підприємства 6 1.2. Склад та структура основних засобів 14 1.3. Методи оцінки основних засобів та їх амортизація 23 1.4. Показники ефективності використання основних засобів 35 Розділ ii. Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві тов “меблі дизайн” 45 2.1. Оцінка основних результатів діяльності підприємства 45 2.2. Аналіз структури та складу основних засобів 51 2.3. Ефективність використання основних засобів підприємства 61 Розділ ііі. Підвищення ефективності використання основних засобів 65 3.1. Порівняльна оцінка застосування різних методів амортизації 65 3.2. Покращення використання основних засобів на підприємстві 79 3.3. Підвищення ефективності використання основних засобів на основі реінжинірингово підходу 96 Висновки 111 Список використаних джерел 117 Додатки 122

Висновок

Проведене в дипломній роботі дослідження теоретичних та практичних аспектів ефективності використання основних засобів дозволяє зробити такі висновки та пропозиції.

Обов’язковою складовою необоротних активів є основні засоби. Оскільки основні засоби є одним з найважливіших елементів виробництва, в економічній науці триває дискусія щодо визначення основних засобів як економічної категорії, їх класифікації, функціонування та відтворення.

В цілому можна зазначити, що для визначення терміну “основні засоби” в економічній літературі та нормативних документах використовуються основні та неосновні ознаки. До основних ознак слід віднести строк експлуатації, поступовий знос (амортизацію) вартості об’єктів, відсутність зміни натуральної форми тощо.

До неосновних ознак необхідно віднести: перелік об’єктів за видовою класифікацією (будівлі, споруди тощо), характер їх використання (виробництво або постачання товарів, надання послуг) та операційну спрямованість (здавання в оренду або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій).

На підставі проведеного дослідження найбільш повне визначення категорії “основні засоби” пропонується сформулювати таким чином: основні засоби – це активи з терміном корисного використання більше одного року, які використовуються на підприємствах в декількох операційних циклах з метою отримання економічної вигоди, не втрачаючи при цьому матеріально-речової форми, та переносять свою вартість на знов створену продукцію частинами у вигляді нарахованих амортизаційних відрахувань.

Економічний зміст основних засобів розкривається через їх класифікацію за різними ознаками: функціональним призначенням, галузями, речовим та натуральним характером, видами, використанням і належністю. За функціональним призначенням розрізняють виробничі основні засоби, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будівлі, споруди, силові машини й обладнання, робочі машини тощо, які використовуються у сфері матеріального виробництва) та невиробничі основні засоби, які не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва і призначені, в основному, для обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб працівників.

Для виявлення змін, тенденцій, закономірностей в ефективності використання основних засобів важливе значення має аналіз їх структури, рівня оновлення, швидкості обігу, вікового складу обладнання, рівня вартості; технологічна структура (питома вага активної частини основних засобів в загальній їх вартості); вікова структура всього капіталу та окремих його видів.

Об'єктом дослідження в дипломній роботі виступало товариство з обмеженою відповідальністю «Меблі Дизайн».

Проведений аналіз показав, що на ТОВ «Меблі Дизайн» відбулося зростання майна в 2007 р. порівняно з 2006 р. на 11 757,0 тис. грн. або на 69,2%, а в 2008 р. порівняно з 2007 р. на 1 847,3 тис. грн. або на 6,4 %. Таке зростання відбувалося в основному за рахунок зростання оборотних активів на підприємстві. Так, в 2007 році оборотні активи збільшилися на 11 637 тис. грн., а в 2008 р. – на 1656,2 тис. грн. За досліджуваний період відбулося також зростання необорних активів. В 2007 р. необорні активи зросли на 120,0 тис. грн., а в 2008 р. на 191,1 тис. грн.

В 2006 р. в структурі майна підприємства 92,05% належало оборотним активам, найбільшу частку серед оборотних активів займають товари (43,33%) та готова продукція (39,24%). На необоротні активи в 2006 р. припадало майже 8 % всіх активів підприємства. Схожа структура майна ТОВ «Меблі Дизайн» залишилася і в наступні роки. В 2007-2008 рр. дещо зросла питома вага оборотних активів – майже до 95 % та знизилася частка необоротних активів до 5%.

При написанні роботи нами було проаналізовано основні засоби ТОВ «Меблі Дизайн» та встановлено, що частка основних засобів в активах підприємствах є невисокою. В 2006 р. основні засоби в активах підприємства становили 8%, а в 2007-2008 рр. їх частка зменшилася до 5%. Дещо зростає протягом трьох років коефіцієнт зносу основних засобів, у 2006 році він становив 0,39, а у 2008 році вже 0,42, а, отже, підприємство не достатньо оновлює свої основні засоби, що призводить до морального та фізичного «старіння» виробничих фондів. Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах у 2006-2007 рр. є незначною 2-3%. Це означає, що основна частина майна підприємства зосереджена в готовій продукції та товарах. Коефіцієнт мобільності активів є достатньо високим і свідчить про те, що в 2006 р. мобільні активи були більшими за немобільні в 11,58 раз, в 2007 р. – в 18,55 раз, в 2008 р. -17,41 раз. Така динаміка є позитивною і свідчить про те, що ТОВ «Меблі Дизайн» нарощував обсяги своєї діяльності. Отже, майновий стан підприємства можна охарактеризувати як задовільний.

Первісна вартість основних засобів зросла на 312 тис. грн., а знос їх за час експлуатації збільшився на 123 тис. грн. Це призвело до зменшення рівня зносу на 0,3%, що, безумовно, свідчить про покращення їх технічного стану.

На підприємстві протягом 2007-2008 років коефіцієнт оновлення основних засобів перевищував коефіцієнт вибуття, що свідчить про інтенсивність оновлення основних засобів. Це забезпечило приріст основних засобів на підприємстві.

На підприємстві відбулося погіршення основного показника ефективності використання основних засобів – фондовіддачі. В 2007 році його значення зменшилося з 1,72 до 0,98. Це відбулося внаслідок зменшення виручки від реалізації в 2007 р. на 38%. В 2008 р. фондовіддача з росла до 1,31, що меншим за рівень 2006 р. в 2006-2008 р. відбулося зростання фондоозброєності праці на підприємстві з 9,9 до 11,7 тис. грн.

Фондорентабельність в 2006-2008 рр. має позитивну динаміку і в 2007 р. становить 39,3%. Позитивними є коефіцієнти оновлення основних фондів та їх приросту. Їх значення свідчать про приріст та оновлення основних засобів на підприємстві протягом 2006-2008 рр.

Отже, проаналізував діяльність підприємства ТОВ «Меблі Дизайн» можна зробити висновок, що основні засоби знаходяться в задовільному стані, своєчасно оновлюються, показники ефективності використання за досліджуваний період мають тенденцію до покращення.

За звітний період рівень використання виробничої потужності знач-но підвищився. Резерв виробничої потужності фактично у звітному році становить 12,4 %. З метою нормального функціонування підприємства, усунення короткочасних збоїв у роботі планом передбачався резерв потужності 5 %. Отже, створений виробничий потенціал використовують недостатньо повно. Причини — надпланові витрати часу на ремонт обладнання, надпланові цілоденні і внутрізмінні простої обладнання у зв'язку з тим, що не було сировини, електроенергії, через недостатньо високий рівень організації виробництва і збуту продукції

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство не-достатньо повно використовує не лише активну, а й пасивну частину фондів. Неповне використання виробничої потужності призводить до зниження обсягу випуску продукції, зростання її собівартості, оскільки на одиницю продукції припадає більше постійних витрат.

Запропоновані заходи щодо збільшення підвищення ефективності використання основних засобів підприємства:

1. Уведення в дію невстановленого обладнання або реалізація зайвого устаткування.

2. Зменшення цілоденних простоїв обладнання.

3. Підвищення коефіцієнта змінності через кращу організацію виробництва.

4. Підвищення середньогодинного виробітку обладнання за рахунок його модернізації, інтенсивнішого використання;

5. Здача основних засобів, що простоюють, в оренду тощо.

В роботі запропоновано шляхи підвищення ефективності управління станом основних засобів шляхом перегляду амортизаційної облікової політики підприємства. Найважливішими елементами амортизаційної політики підприємств є метод нарахування амортизаційних відрахувань та величина амортизаційного періоду. Шляхом коригування тривалості амортизаційного періоду та обранням того чи іншого методу амортизації підприємство може варіювати розміром амортизаційних відрахувань, підвищуючи тим самим ефективність власної амортизаційної політики.

Приведені оцінки дозволяють зробити висновок про те, що грамотне застосування законодавче дозволених методів амортизації майна дозволяє підприємству досягти певних економічних вигод, а для власників і кредиторів компанії - поліпшити якість використання інвестованого капіталу. Застосування різних методів амортизації забезпечує альтернативність вибору можливих управлінських рішень в цілях досягнення найбільш ефективного використання необоротних активів підприємства.

Порівнюючи можливість придбання основних засобів за рахунок власних коштів, кредитних коштів та на умовах фінансового лізингу, ми дійшли висновку, що придбання основних засобів на умовах фінансового лізингу має дуже багато переваг.

З використанням лізингу ефективність орендованого устаткування зростає. Висока рентабельність лізингу та наявність чіткої нормативної бази можуть сприяти форсуванню темпів розвитку цієї операції. При дефіциті внутрішніх капіталовкладень такий шлях є виходом із створеної ситуації.

Використання в інноваційній стратегії підприємств поширення використання технологічних нововведень як нової форми оновлення активної частини основних засобів дозволить подолати негативні динаміки показника фондовіддачі, а також практично здійснити стратегічні і тактичні цільові настанови щодо реалізації концепції оптимального технологічного розвитку на рівні світових науково-технічних досягнень. Активізація і прискорення процесів поширення використання технологічних нововведень можливі при створенні організаційної інфраструктури трансферу технологій, що дозволить підприємствам створити реальні передумови для технологічної модернізації виробництва.

Підвищення рівня використання основних засобів у реалізації виробничого потенціалу підприємств можливе шляхом проведення реінжинірингу бізнес-процесів. Запропоновані методичні підходи та розроблена проектна схема першого етапу реінжинірингу бізнес-процесів включають цілі, критичні чинники успіху і ключові бізнес-процеси. Це дозволяє здійснювати відбір найбільш важливих бізнес-процесів для наступних етапів проекту реінжинірингу в напрямку підвищення ефективного використання основних засобів та виробничих потужностей на промисловому підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?