Дипломна робота «Управління фінансовими результатами діяльності підприємства (ЗАТ “Гермес”)», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 17.11.2010 18:21 · від Вікторія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні основи управління фінансовими результатами діяльності підприємства 6 1.1. Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства. Фактори, що впливають на їх розмір 6 1.2. Цілі, задачі, особливості механізму управління фінансовими результатами діяльності підприємства 15 1.3. Методика проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 24 2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 39 2.1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 9 2.2. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства 51 2.3. Аналіз рентабельності підприємства 55 3. Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства 65 3.1. Чинники зростання ефективності діяльності підприємства 65 3.2. Резерви збільшення прибутку та рентабельності 69 3.3. Оцінка впливу заходів, щодо підвищення ефективності діяльності підприємства 80 Висновки 88 Список використаної літератури 93 Додатки 95

Висновок

Підсумовуючи наведений у дипломній роботі матеріал, можна зробити висновок, що у здійсненні виробничо-фінансової діяльності господарюючих суб'єктів бере участь велика кількість взаємопов'язаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного господарюючого суб'єкта, якомога більш ефективно використати ці фактори.

Ефективність використання факторів виробництва виражається, в кінцевому рахунку, у фінансових результатах діяльності господарюючих суб'єктів, які характеризуються такими економічними показниками як валовий доход, чистий доход, прибуток, зміст та значення яких ми розглянули в першому розділі нашої дипломної роботи.

Саме прибуток, у відповідності з Законом України „ Про підприємства в Україні”, є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств.

Отже прибуток – це кінцевий результат діяльності будь-якого підприємства. Його одержання є обов'язковою умовою забезпечення його розвитку і зміцнення конкурентоздатності на ринку.

На величину прибутку впливає сукупність багатьох факторів, які необхідно враховувати в процесі управління. Ці фактори можна розподілити на дві великі групи: зовнішні, які не залежать від підприємства, і внутрішні, на які підприємство може впливати.

Прибуток займає одне з центральних місць в загальній системі вартісних інструментів управління підприємством, оскільки вони прямо або опосередковано пов’язані з прибутком. Це відноситься до кредиту, ціни, собівартості та інших економічних важелів. В силу цих обставин прибуток є одним з основних об’єктів управління фінансового менеджменту.

Процес управління фінансовими результатами є досить складним і має ряд особливостей. Він включає в себе управління прибутком, доходами, а також управління витратами підприємства. На нашу думку саме системний підхід до розробки основних напрямків управління фінансовими результатами підприємства є ефективним, оскільки він дає можливість визначити і врахувати вплив процесів функціонування системи в цілому на окремі її ланки.

Саме наявні особливості у процесах формування й управління фінансовими результатами діяльності підприємств зумовлюють зростання значення аналізу основних фінансових результатів, визначення резервів збільшення позитивних фінансових підсумків, розробки найбільш раціональних напрямків використання їх й ефективної політики управління ними, чому і були присвячені останні два розділи нашої дипломної роботи.

Пошук резервів збільшення ефективності використання усіх видів власних ресурсів – одна з найважливіших задач будь-якого підприємства. Виявляти та практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного аналізу.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід’ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, які характеризують ефективність діяльності підприємства є прибуток та рентабельність.

Як показав аналіз фінансових результатів Закритого Акціонерного Товариства “Гермес”, дане підприємство виявилося не рентабельним, основною причиною чого стала робота не на повну потужність. Але в звітному періоді воно покращило свої фінансові результати, зокрема у підприємства в досліджуемому періоді (2006-2008рр.) збільшувались обсяг виконаних робіт та наданих послуг по технічному обслуговуванню повітряних суден відповідно і виручка від реалізації, як наслідок у 2008 році збільшився прибуток від реалізації продукції майже в 1,5 рази в порівнянні з 2007 роком та в 3 рази в порівнянні з 2006 роком, що є позитивною тенденцією.

Незважаючи на це підприємство ЗАТ “Гермес ” отримувало збиток, що головним чином відбувалося, за рахунок збільшення операційних та адміністративних витрат, та собівартості. Слід зауважити що в 2008 році сума збитку зменшилась на 14,2% в порівнянні з 2007 роком, чому в найбільшій мірі сприяло збільшення обсягів реалізації, зменшення собівартості одиниці реалізованих робіт та послуг, що показав факторний аналіз прибутку та рентабельності. Позитивно вплинула на суму прибутку і структура товарної продукції.

Те, як здійснюється взаємозв'язок між витратами, обсягом діяльності та прибутком підприємства ми розглянули на прикладі обліку витрат по системі "директ-костинг", що базуються на розподілі виробничих витрат на змінні і постійні та категорії маржинального доходу. Така методика широко застосовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами. Вона дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш важливих факторів і на базі цього керувати процесом формування її величини. І як ми з’ясували в ході аналізу, який ми провели в другій главі нашої роботи, на відміну від методики аналізу прибутку, що застосовується на вітчизняних підприємствах, вона дозволяє більш повно врахувати взаємозв’язок між показниками і точніше виміряти вплив факторів.

Більш повно, ніж прибуток, кінцеві фінансові результати характеризують показники рентабельності, тому що їх величина показує співвідношення факту з дійсними або використаними ресурсами.

Так рентабельність виробничої діяльності в звітному році зменшилася в порівнянні з попереднім і склала 18,58%, тобто відбулося збільшення витрат на виробництво та реалізацію продукції, виконаних робіт та наданих послуг в цілому по підприємству.

Рентабельність продаж по підприємству ЗАТ “Гермес”, яка показує частку прибутку в загальній сумі виручки від реалізації, в звітному році зросла і склала 21,77%.

Рівень рентабельності капіталу також мав тенденцію до зростання, що відбулося за рахунок підвищення середніх цін реалізації. Водночас позитивно вплинув такий фактор, як собівартість продукції, оскільки з причини її зменшення прибутковість капіталу збільшилася у звітному році та прискорення обертання капіталу.

Аналіз також показав, що на розглядаємому нами підприємстві існують резерви збільшення прибутку та рентабельності. До них відносяться: збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), зменшення собівартості продукції та оптимізація структури ринків збуту.

Використовуючи виявлені резерви, ЗАТ “Гермес ” може отримати додатковий прибуток в розмірі 391,54 тис.грн. При цьому рентабельність виробничої діяльності збільшиться на 14,63 %.

Засвоєння резервів зростання прибутку на виробничих потужностях, які має підприємство, без додаткових капітальних вкладень, а відповідно і без збільшення суми постійних витрат, дозволить збільшити не тільки рентабельність підприємства, але й запас його фінансової міцності.

У даній дипломній роботі нами були розглянуті такі питання як економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства, їх значення для підприємства та фактори, що впливають на їх величину; розкрито особливості механізму управління фінансовими результатами, а також виявленні резерви підвищення прибутку та рентабельності на основі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства ЗАТ “Гермес” та розробці пропозицій щодо підвищення ефективності його діяльності.

Проведений аналіз фінансових результатів підприємства є фінансово-економічним, тобто його змістом було вивчення взаємодії економічних процесів і фінансових результатів, за використаною методикою - порівняльним і факторним. По охопленню досліджуваних об'єктів - вибірковий і тематичний, тобто розглядалися не всі сторони господарської діяльності ЗАТ “Гермес”, а лише фінансові результати.

Даний аналіз не носить вичерпного характеру, це продиктовано обмеженістю наданої підприємством інформації і, в деякій мірі, обмеженістю обсягу даної дипломної роботи.

В загалом у підприємства ЗАТ “Гермес” є усі передумови для здійснення ефективної діяльності, і оскільки підприємство створене досить недавно (в 2006 році), то саме своєчасне застосування запропонованих заходів є важливим для подальшого розвитку підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?