Дипломна робота «Управління короткостроковою ліквідністю банку АКБ «Правекс-Банк»», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 17.11.2010 12:28 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління короткостроковою ліквідністю банку 1.1. Економічна сутність короткострокової ліквідності банку 1.2. Фактори, що впливають на короткострокову ліквідність банку 1.3. Нормативні вимоги в системі управління короткостроковою ліквідністю банку Висновки до розділу 1 Розділ 2. Оцінка управління короткостроковою ліквідністю банку акб «правекс-банк» 2.1. Характеристика активів та пасивів банків в Україні за 2005-2009р. 2.2. Показники короткострокової ліквідності банків в Україні за 2005-2009р. 2.3. Процес управління короткостроковою ліквідністю АКБ «Правекс-банк» Висновки до розділу 2 Розділ 3. Удосконалення управління короткостроковою ліквідністю банку 3.1. Порівняльна характеристика методів управління короткостроковою ліквідністю банку 3.2. Зарубіжний досвід управління короткостроковою ліквідністю банку 3.3. Удосконалення системи управління короткостроковою ліквідністю банку Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

За результатами дослідження актуальних проблем управління банківською ліквідністю, а також обґрунтування системи зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на короткострокову ліквідність банку АКБ »Правекс-банк» можна зробити наступні висновки:

1. Визначено, що поняття «ліквідність банку» означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів.

2. Доведено доцільність, у процесі дослідження короткострокової ліквідності балансу виявляти міру дотримання принципів ліквідності за допомогою підтримки оптимального співвідношення між термінами депозитів і термінами коштів, розміщуваних в активних операціях. Аналіз доцільно проводити шляхом розрахунку таких коефіцієнтів: коефіцієнт ліквідності для ресурсів з обмеженою ліквідністю; коефіцієнт ліквідності для ресурсів із середньою ліквідністю; коефіцієнт ліквідності для ресурсів із високою ліквідністю.

3. Дослідження показали, що короткострокова ліквідність банку – це можливість використовувати його поточні активи в якості наявних коштів або швидко перетворювати їх в такі. Усе вищеозначене дозволило сформулювати систему рівнів, що визначають банківську ліквідність, створюють умови управління нею та визначають місце короткострокової ліквідності;

4. Визначено, що забезпечення короткострокової ліквідності банків, особливо в умовах кризових явищ на фінансових ринках шляхом скорочення обсягу активних операцій хоча й дозволяє банківській системі підвищити свою надійність, проте є не вигідним для розвитку і підтримки стабільності національної економіки. Відповідно, виникає потреба обмеження надлишкової ліквідності банківських інститутів і підтримки її на природному рівні, відповідно до раніше встановлених вимог Національного банку України.

5. Обгрунтовано надзвичайно важливу значимість в системі управління короткостроковою ліквідністю банку державного нормативно-правового забезпечення банківської діяльності в Україні. Найголовнішим нормативним документом, який регулює питання визначення і дотримання показників короткострокової ліквідності банків є Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 зі змінами і доповненнями.

6. Дослідження виявили, що потужна банківська система є необхідною умовою стабільного, збалансованого розвитку економіки України та її інтеграції у світове господарство. Перш за все, це зумовлено тим, що за умов слабкого розвитку фондового ринку та небанківських фінансових установ банківська система України є найбільшим офіційним фінансовим посередником, що задовольняє потреби реального сектору економіки та населення країни у фінансових ресурсах.

7. Виявлено, що вагомою причиною кризового стану вітчизняних банків є також надмірна їх активність на ринку споживчого та іпотечного кредитування, оскільки криза економіки погіршує соціальне становище населення, пов’язане зі зростанням безробіття, заборгованістю з виплат заробітних плат і їх знеціненням через інфляцію, що постійно збільшує кількість неякісних і проблемних щодо погашення банківських кредитів.

8. На основі порівняння сукупних операційних доходів і витрат банків України можна зробити висновок про незадовільне значення операційного прибутку у 2009 році, коли вперше за останні роки отримано збитки в розмірі 5895,5млн.грн. враховуючи значення чистих витрат на формування резервів отримаємо критичне значення фінансового результату до оподаткування банків у формі збитку на суму 30817,8млн.грн. За рахунок відрахування витрат на сплату податку на прибуток отримуємо загальну суму чистого збитку у банківській сфері у розмірі 31469,4млн.грн., що в 53,1 раз менше рівня 2008 року.

9. Дослідження показали, що на протязі аналізованого періоду відбулося суттєве підвищення рівня нормативного значення показника короткострокової ліквідності банків України з 20% до 60%. У відповідності до цього у 2009 році було виконано значення цього нормативу, оскільки фактичне його значення склало 35,88%. В цілому ситуація, яка спостерігається свідчить про надмірне перевищення наявних у розпорядженні банків короткострокових ліквідних активів над їх зобов’язаннями з відповідними термінами виконання.

10. Результати моніторингу головних нормативів ліквідності АКБ »Правекс-банк» за даними аналітичного обліку станом на 31 березня 2010 показав, що АКБ »Правекс-банк» дотримується встановлених вимог по нормативах показників миттєвої та поточної ліквідності. Проте, норматив короткострокової ліквідності має значення, нижче за критичне на 13,3%, що свідчить про існуючі проблеми, які необхідно вирішувати.

11. За результатами аналізу головних факторів впливу на короткострокову ліквідність АКБ »Правекс-банк» їх поділено на зовнішні та внутрішні. Виявлено головні напрямки зміни цих чинників щодо їх впливу на короткострокову ліквідність банку.

12. На основі аналізу існуючих теорій управління ліквідністю і реальною банківською практикою визначено альтернативні підходи до підтримки короткострокової ліквідності банку. Дані альтернативи визначають зміст основних стратегій управління ліквідністю: стратегії управління активами, стратегії управління пасивами, стратегії управління активами і пасивами.

13. В результаті аналізу зарубіжного досвіду визначено, що банки розвинених країн Європи надають перевагу саме стратегії запозичення ліквідних коштів, тому далеко не всі банківські установи України мають належний доступ до джерел поповнення ліквідності, особливо в період нестабільності фінансових ринків. Для того, щоб уникнути проблем виконання своїх зобов'язань, АКБ »Правекс-банк» потрібен виважений підбір менеджменту та якісний розподіл функціональних обов'язків.

14. Визначено, що у багатьох зарубіжних країнах, як і в Україні, показники ліквідності банків розраховуються за співвідношенням активних і пасивних статей балансу, згрупованих за строками, і є обов’язковими для виконання усіма банками (Японія, Франція, Великобританія, Росія, Німеччина). Проте в окремих країнах немає законодавчо визначених нормативів ліквідності. Так, у США банки розраховують для внутрішнього використання показники ліквідності, основними з яких є співвідношення: ліквідних активів і депозитів; ліквідних активів і усіх активів; строкових депозитів і загальної суми депозитів; зобов’язань за виданими кредитами і депозитами.

15. Аналізуючи підсумки діяльності банків України за 2009 рік, слід наголосити на наступному - надмірний рівень миттєвої ліквідності може свідчити про незадовільне управління ресурсами, що призводить до зниження рівня одержуваного прибутку. Проте стійкий і довгостроковий характер явища, а також його масштаби, не дають підстав вважати цей чинник ні єдиним, ні основним.

16. Вибір конкретних рішень щодо управління ліквідністю залежить від двох основних чинників: варіанта розвитку подій (базового чи альтернативних) та значення ліквідної позиції банку (її баланс, надлишок чи дефіцит).

17. Одним із невирішених питань оптимізації системи регулювання банківської короткострокової ліквідності на сучасному етапі є недостатня вивченність впливу регуляторного інструментарію на формування надмірного рівня нормативних показників банківської ліквідності.

18. Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що вдосконалення системи управління банківською ліквідністю і моделювання її показників на основі інтервальної періодизації активів і пасивів дозволить більш оптимально підходити до питань збалансованого розвитку банків України, в тому числі і АКБ «Правекс-банк».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?