Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит основних засобів та їх зносу (амортизації)», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 16.11.2010 10:58 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу і аудиту основних засобів та їх зносу (амортизації) 1.1. Економічна сутність основних засобів та їх зносу (амортизації) 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку та аудиту основних засобів та їх зносу (амортизації) 1.3. Огляд літературних джерел з обліку, аналізу та аудиту основних засобів та їх зносу (амортизації) 1.4. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Коростишівський кар’єр» Розділ 2. Облік основних засобів та їх зносу (амортизації) ват «коростишівський кар’єр» та шляхи їх удосконалення 2.1. Документування господарських операцій з обліку основних засобів та їх зносу (амортизації) 2.2. Фінансовий облік основних засобів та їх зносу (амортизації) 2.3. Управлінський облік основних засобів та їх зносу (амортизації) 2.4. Податковий облік основних засобів та їх зносу (амортизації) 2.5. Напрями вдосконалення обліку основних засобів та їх зносу (амортизації) Розділ 3. Економічний аналіз та аудит основних засобів та їх зносу (амортизації) на ват «коростишівський кар’єр» 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу основних засобів та їх зносу (амортизації) 3.2. Загальний та факторний аналіз основних засобів та їх зносу (амортизації) 3.3. Аудит основних засобів та їх зносу (амортизації) 3.4. Напрями вдосконалення аналізу та аудиту основних засобів та їх зносу (амортизації) Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Основний капітал формує ту частину активів підприємства, що беруть участь у багатьох виробничих циклах, частинами переносячи свою вартість на вартість готової продукції. Основні активи становлять виробничу основу підприємств (будівлі, споруди, машини, устаткування, ін.), звідси – необхідність удосконалення їх обліку, аналізу та аудиту.
У дипломній роботі на прикладі каменеобробного підприємства розглянуто широке коло питань обліку, аналізу і аудиту основних засобів та їх зносу (амортизації) в умовах дії нового податкового законодавства і з використанням міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку. В таких умовах важливим є удосконалення обліку, аудиту та аналізу основних засобів на вітчизняних підприємствах.
В результаті вивчення актуальних питань організації і методики обліку, аналізу і аудиту основних засобів та їх зносу (амортизації) можна зробити наступні науково-теоретичні і організаційно-прикладні висновки:
1. Визначено, що основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за один рік).
2. Залежно від характеру участі основних фондів у виробничому процесі розрізняють виробничі і невиробничі основні фонди. Основні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва; невиробничі – задовольняють побутові і культурні потреби працюючих.
3. Дослідження показали, що податкова класифікація передбачає поділ основних фондів на чотири групи. В основу класифікації основних фондів для цілей оподатковування покладений критерій терміну використання з урахуванням фактору морального зношення. Мета класифікації – поділ об'єктів на групи для застосування до кожної групи встановленої саме для неї норми амортизації.
4. Доведено, що економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних засобів слугують тими основними характеристиками, які визначають їх значення у здійсненні відтворювальних процесів, функціонуванні і розвитку будь-якого виробництва. Основні засоби визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку, ріст і вдосконалення технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого персоналу.
5. За результатами аналізу нормативно-правової бази з обліку та аудиту основних засобів і їх зносу (амортизації) визначено, що ці питання мають потужне державне нормативне забезпечення. Головними документами за даним напрямком слід вважати П(СБО) 7 «Основні засоби», а також Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».
6. Аналіз літературних джерел дає можливість зробити один загальний висновок, що всі науковці дають приблизно однакове визначення основних засобів. Найбільш повно визначення основних засобів розглядається у П(С)БО 7. В нашому розумінні основні засоби – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час в своїй незмінній споживчій формі та частинами переносить свою вартість на готовий продукт, зберігаючи при цьому в процесі використання свою натуральну форму.
7. За результатами проведеного огляду періодичної літератури з обліку, аналізу та аудиту основних засобів та їх зносу (амортизації) можна зазначити, що ці проблеми залишаються актуальними. Зокрема, велика увага приділяється удосконаленню обліку придбання основних засобів, а також використанню основних засобів із застосуванням інформаційних систем і технологій.
8. Аналіз показав, що ВАТ «Коростишівський кар'єр» – підприємство, яке займається переробкою природного каменю різних родовищ України – червоних та сірих гранітів, габро і лабрадориту. В 2009 році дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства склав 26601,10тис. грн., що на 177,92% більше, ніж в базовому 2007 році. Чистий прибуток підприємства збільшився в 2009 році на 72,57%, що відображає прибутковість та перспективність діяльності фірми.
9. Визначено, що під документообігом ВАТ «Коростишівський кар’єр» розуміють організовану систему створення, перевірки та обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів. Розробка механізму управління документообігом ВАТ «Коростишівський кар’єр» є необхідною складовою організації бухгалтерського обліку основних засобів.
10. Дослідження показали, що Бухгалтерський облік основних засобів ВАТ «Коростишівський кар’єр» організовується на основі детальної типової класифікації основних засобів і їх різновидів, що затверджена наказом Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.97 р. № 507. Облік основних засобів ВАТ «Коростишівський кар’єр» організується централізовано в бухгалтерії підприємства. Розглянуто різні аспекти фінансового обліку основних засобів та їх зносу (амортизації) підприємства.
11. Визначено, що предметом управлінського обліку ВАТ «Коростишівський кар’єр» є сукупність об’єктів, за якою здійснюється управління діяльністю підприємства, тому поряд з іншими сюди належать основні засоби. Особливістю управлінського обліку ВАТ «Коростишівський кар’єр» основних засобів є те, що вони обліковуються відповідно до центрів відповідальності – виробничих підрозділів: цехів, бригад, складів та ін., де вони закріплені за матеріально відповідальними особами.
12. Аналіз показав, що існують відмінності у головних об’єктах фінансового та податкового обліку основних засобів. Так, якщо у фінансовому обліку застосовується поняття виробничих витрат, що являють собою виражені в грошовій формі витрати підприємства або індивідуального підприємця на виробництво і (або) реалізацію продукції, робіт і послуг, то у податковому обліку застосовується поняття валових витрат, які мають інший економічний зміст. Те ж саме стосується і доходів, які з точки зору фінансового обліку являють собою не що інше, як загальну суму грошових коштів, одержаних від реалізації і позареалізаційної діяльності підприємства.
13. Виявлено, що фінансова звітність підприємства дає можливість здійснити аналітичні дослідження щодо складу, динаміки і структури наявності, надходження і вибуття основних засобів та їх структури в складі необоротних активів. Аналіз показників використання основних засобів свідчить про існуючі проблеми в управлінні основними засобами. Середньорічна вартість основних засобів підприємства на протязі трьох останніх років показує на їх стабільність.
14. Основні засоби є матеріальною основою підприємницької діяльності, вони визначають виробничий потенціал будь-якого підприємства. Тому перевірка їх збереження та ефективності використання є важливими ланками аудиту на ВАТ «Коростишівський кар’єр».
15. Доведено, що аудит основних засобів на вітчизняному просторі набуває дедалі більшого вдосконалення спираючись на методологічні засади світового досвіду. Така міжнародна практика сприятиме подоланню невирішених проблем і залученню іноземних інвесторів на підприємства нашої країни, що прискорить вихід країни з економічної кризи.
16. Визначено, що запровадження автоматизованого робочомі місця бухгалтера і використання інформаційних програмних продуктів на ВАТ «Коростишівський кар’єр» дозволить отримати потужні аналітичні і підсумкові дані щодо обліку основних засобів, а також формувати фінансову і податкову звітність на підставі внесеної інформації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення