Курсова робота «Державний сектор економіки України», 2007 рік

З предмету Політична економіка · додано 10.11.2010 13:15 · від Роман · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Державний сектор економіки: сучасні функції і призначення 2. Особливості та проблеми розвитку державного сектору економіки України 3. Аналіз сучасного стану державного сектору економіки України 4. Напрямки вдосконалення функціонування державного сектору України Висновки Список використаної літератури

Висновок

Дослідження державного сектора та напрямів його удосконалення в сучасній економіці України дає змогу зробити такі висновки:

1. Майже три чверті століття в Україні існувала централізовано-планова економіка, характерною рисою якої був суспільно неефективний державний сектор. Низка спроб модернізації та реформування ДСЕ в межах цієї моделі не принесла очікуваних результатів, що обумовило необхідність системної ринкової трансформації та розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. Невід’ємною складовою ринкової трансформації виступає реформування державного сектора економіки – системні кількісні та якісні перетворення, спрямовані на зміну моделі ДСЕ та формування нових механізмів його функціонування. Реформування державного сектора в Україні має стратегічний характер, оскільки здійснюється на тлі зміни суспільного ладу та політичної системи, що вимагає створення принципово нової системи державного управління.

2. Успішність реформування ДСЕ України залежить головно від таких чинників:

• наявність цілісної та дієвої моделі державного сектора сучасної змішаної економіки, формування якої є метою реформування державного сектора вітчизняної економіки;

• врахування загальносвітових тенденцій практичного розвитку ДСЕ;

• врахування особливостей перехідного періоду та національних умов суспільно-економічного розвитку країни;

• розроблення адекватної теоретичної концепції та системи практичних засобів реформування державного сектора вітчизняної економіки;

• забезпечення необхідних умов для ефективного функціонування національної моделі державного сектора.

3. Урахування світового досвіду обумовлює необхідність побудови в Україні власної національної моделі державного сектора в умовах ринкової трансформації вітчизняної економіки. Концептуальною основою цієї моделі має стати визнання економічної ролі державного сектора як головного представника і гаранта національних інтересів, ініціатора й локомотива інституційних перетворень, системної трансформації та економічного зростання.

4. Необхідність розроблення та побудови національної моделі ДСЕ випливає також із унікальних особливостей суспільно-економічного розвитку України. В умовах ринкової трансформації національна модель ДСЕ має, з одного боку, містити основні риси моделі державного сектора сучасної змішаної економіки, а з іншого, – враховувати особливості перехідної економіки країни. Реформування державного сектора в сучасних умовах має поєднати дві взаємопов’язані складові: побудову нової моделі державного сектора та її адаптацію до наявних умов суспільного розвитку, як неодмінну передумову ефективного функціонування державного сектора та вітчизняної економіки в цілому.

5. Система управління державним сектором економіки в Україні не склалася остаточно і зазнає еволюційних змін. В державному секторі активно формуються нові господарські об'єднання у вигляді інтегрованих структур. Це дозволить подолати негативні наслідки приватизації державної власності, яка супроводжувалась розпадом радянських економічних структур;

6. Удосконалення державного сектора економіки України необхідне і можливе шляхом:

• вироблення концепції формування структури державного сектора економіки;

• прийняття низки законів, передусім Закону України «Про державний сектор економіки України», Закону України «Про Фонд державного майна України» тощо;

• узгодження функцій і завдань державного сектора з його потенціалом у зв'язку з неузгодженістю між намаганнями держави жити за європейськими стандартами та можливостями економіки;

• підвищення гнучкості державного сектора та наближення його до проблем людини шляхом забезпечення широкого публічного обговорення головних напрямів і пріоритетів політики;

• посилення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією в державних структурах;

• створення сприятливих умов для його подальшого розвитку з урахуванням потреб окремих регіонів, галузей і підприємств, важливості того чи іншого об'єкта для економіки країни.

Практичне втілення запропонованих заходів здатне сприяти поглибленню реформування ДСЕ України, спрямувати його у площину якісних перетворень, що виступає невідкладним завданням та одним із безальтернативних напрямів ринкової трансформації вітчизняної економіки, підвищення її ефективності та стабілізації зростання.

Коментар модератора

35 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?