Курсова робота «Фінансове планування підприємств та шляхи його удосконалення», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 08.11.2010 19:40 · від Олег · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансового планування підприємств 5 1.1. Економічна сутність та призначення фінансового планування на підприємстві 5 1.2. Характеристика принципів і методів фінансового планування на підприємств 10 Розділ 2. Аналіз системи фінансового планування підприємств 16 2.1. Значення поточного фінансового планування в управлінні підприємством 16 2.2. Зміст і значення оперативного фінансового планування на підприємстві 20 2.3. Особливості і механізм стратегічного планування підприємств 25 Розділ 3. Шляхи удосконалення фінансового планування підприємств 30 Висновки 36 Список використаної літератури 39 Додатки 42

Висновок

Фінансове планування є важливим елементом управління підприємницькою діяльністю. Суттєвий внесок у з’ясування проблем фінансового планування на підприємствах внесли такі вітчизняні і російські вчені: І.Т. Балабанов, О.Г. Біла, М.Д. Білик, І.А. Бланк, А.В. Гриньов, А.М. Ковалева, О.О. Орлов, Г.О. Партін та ін. Вони трактують сутність фінансового планування по-різному. Розглянувши визначення фінансового планування різних авторів, вважаємо за необхідне уточнити, що процес фінансового планування повинен відображати мету операційної та маркетингової діяльності підприємства, представляти собою розроблення системи різних за змістом і термінами дії фінансових планів, визначати обсяг фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання залежно від розміру підприємства, форми господарювання, форми власності та поставлених завдань.

Організація фінансового планування може бути ефективною тільки тоді, коли в неї будуть закладені науково-обгрунтовані принципи. У науковій літературі немає єдиного підходу щодо визначення принципів фінансового планування. Принципи фінансового планування – це основа успішного його застосування. Александрова М.М. та Виговська Н.Г. виділяють такі принципи фінансового планування: принцип повноти; принцип обгрунтованості; принцип реальності; принцип інтегрованості; принцип гнучкості; принцип економічності. Кірейцев Г.Г. виділяє лише три принципи фінансового планування: науковість, комплексність та оптимальність. Але Базилевич В.Д. та Баластюк Л.О. вважають, що методологія фінансовго планування базується на таких найважливіших принципах: принцип обєктивної неохідності; принцип ефективності; принцип комплексності та принцип науковості.

Важливе значення має наукова методологія фінансового планування. Наукові методи є тими інструментами, за допомогою яких пізнаються об'єктивні закономірності суспільства. У процесі фінансового планування використовуються різні методи і прийоми планових розрахунків. Найпоширенішими є такі: балансовий; нормативний; розрахунково-аналітичний; оптимізації планових рішень; моделювання.

Головним документом процесу поточного фінансового планування є фінансовий план. Як вітчизняні економісти, так і зарубіжні трактують фінансовий план підприємства по-різному. Переважна бульшість з них визначає фінансовий план підприємства як складову його бізнес-плану. Але на наш погляд, більш чітким буде таке визначення: фінансовий план – це документ, що відображає обсяг надходжень коштів і їх спрямування у плановому періоді з метою забезпечення потреб поточної діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань перед державою, банками, постачальниками та іншими кредиторами.

Оперативне планування доповнює поточне і використовується з метою контролю за надходженням поточної виручки на розрахунковий рахунок і витрачанням наявних фінансових ресурсів. Більшість підприємств складають оперативні фінансові плани як окремі складові системи оперативного фінансового планування, зокрема платіжний, податковий календар та касовий план. На наш погляд, використання розглянутих систем оперативного фінансового планування забезпечує цілеспрямованість фінансової діяльності підприємства і підвищує її ефективність.

Не менш важливим елементом фінансового планування є стратегічне планування, основною метою якого є моделювання майбутньої успішної діяльності підприємства. Обґрунтовуючи необхідність та значення стратегічного фінансового планування необхідно зазначити, що його застосування створює найважливіші переваги у функціонуванні підприємства: готує підприємство до змін у зовнішньому середовищі; пов'язує його ресурси зі змінами зовнішнього середовиша; прояснює проблеми, які виникають; координує роботу його різних структурних підрозділів; покращує контроль на підприємстві.

В даній курсовій роботі нами були чітко визначені шляхи удосконаленя фінансового планування. Проаналізувавши «Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством (крім казенного)» ми дійшли висновку, що з метою уникнення дискусійних питань та оптимізації управлінського процесу необхідно переглянути існуюче Положення та внести зміни щодо його удосконалення з урахуванням таких зауважень: виключити статті плану, які не є реальними джерелами формування фінансових ресурсів, а також виключити подвійний облік ресурсів у частині отриманої попередньої оплати; у фінансовому плані необхідно зазначати всі ресурси, які підприємство планує використати для досягнення поставлених завдань, та напрями й обсяги їх використання; найбільш доцільним терміном для погодження та затвердження фінансового плану на наступний календарний рік є останній квартал поточного року; для контролю й оцінки ефективності діяльності виробничих підрозділів, при змінах умов діяльності доцільно використовувати гнучкі бюджети, в яких витрати перераховуються на фактичний обсяг виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?