Курсова робота «Інноваційні технології на уроках математики в початковій школі», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 03.11.2010 09:10 · від наташа · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Інноваційні технології навчання в початковій школі 7 1.1. Інноваційні технології навчання та їх особливості7 1.2. Впровадження комп'ютерних технологій, як інноваційних форм в навчально-виховний процес початкової освіти 27 1.3. Комп’ютери у школі та здоров’я школярів 40 Розділ 2. Комп’ютерна підтримка уроків з математики в початкових класах 44 2.1. Комп’ютерна підтримка рівня знань учнів 44 2.2. Застосування комп’ютерних технологій для навчання математики 48 2.3. Організація експериментального дослідження: «Засвоєння вивченого матеріалу з математики у початкових класах з використанням контролюючих комп’ютерних програм» 60 Висновки 64 Список використаних джерел 79 Додатки 73

Висновок

Сучасний урок не можливо собі уявити без використання інтерактивних методів роботи. Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання. Вони точно знають, що треба на уроці засвоїти, які уміння придбати, для чого вони вчать матеріал на уроці.

Діти займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їх інтерес. Значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор. Але треба зазначити, що проектування і проведення уроків, з використанням інтерактивну, потребують компетентності вчителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями.

Запорукою дієвості і високої результативності всіх запропонованих форм і методів проведення сучасного уроку, крім наполегливої і кропіткої роботи, пов’язаної з добором необхідних матеріалів, їх розробкою та обладнанням уроків, є також планомірність використання зазначених форм і методів у навчальному процесі.

Сьогоденні умови розвитку засобів навчання сучасної шкільної освіти зумовлюються наростаючими інтеграційними процесами, домінантними складовими яких є нові інформаційні технології (НІТ).

Характерна риса НІТ полягає в тому, що вони надають практично необмежені можливості для самостійної та спільної творчої діяльності вчителя та учнів. З авторитарного носія істини вчитель перетворюється на учасника продуктивної діяльності своїх вихованців та за допомогою комп'ютера створює сприятливе середовище для формування власного інтелекту.

Невід'ємною закономірністю вивчення дидактичних умов для застосування комп'ютерно орієнтованих засобів навчання (КОЗН), є врахування особистісних якостей учня молодшої школи, рівня керівничої компетентності вчителя в умовах навчального середовища у системі "учень-вчитель-засіб навчання".

У початкових класах, особливо у першому і другому, повинні продовжуватись лінії дошкільного розвитку: пріоритетність виховних завдань, цілісність впливу на дитину через взаємозв'язок навчальної пізнавальної діяльності, використання гри та праці, цілеспрямований розвиток сенсорних умінь, вправності й координованості рухів, гостроти зору, уяви, саморегуляції поведінки і загальномовленєвого розвитку.

Для учнів молодшого шкільного віку характерні, зокрема: різниця в темпераменті, вольових та емоційних рис, особливостей розумової діяльності, здібностей. Переважаючий розвиток наочно-образної пам'яті, осмисленого запам'ятовування, постійно зростаючий психічний розвиток, сформованості на суб'єктивному рівні потреби бути школярем. Поряд з цим в молодшому шкільному віці є наявною необхідність у постійному підкріпленні умінь і навичок, високий авторитет учителя та його відповідальної ролі у формування вищезазначених якостей молодшого школяра.

Актуальне, під час роботи з КОЗН на сьогоднішній день, урахування досліджуваних питань вивчення особистості молодшого школяра, а саме: формування моральних потреб, особистісного статусу, розвитку ставлення до себе, як суб'єкту навчальної діяльності, формування пізнавальних інтересів, уваги, становлення ініціативи, продуктивності спілкування учнів і вчителя, розвитку зорових та сенсорних умінь, формування ініціативності; ряду окремих досліджень присвячених розвитку молодших школярів в умовах навчальної діяльності, в тому числі: суб'єктний розвиток молодших школярів з різною результативністю учбової діяльності, готовність до оволодіння учбовою діяльністю, детермінанти навчальної успішності молодших школярів, умови інтенсифікації навчального процесу в початковій школі, критерії і показники навченості в молодшій школі, психологічні особливості розвитку писемного мовлення, індивідуалізація навчальної діяльності, групові форми розвивальної діяльності, стимулювання пізнавальної діяльності молодших школярів, формування творчого мислення, формування умінь навчальної роботи, виховання культури праці молодшого школяра.

На увагу також заслуговують деякі специфічні питання розвитку та формування особистості молодшого школяра, зумовлюючі рівень професійної компетентності вчителя: формування "Я-концепції" молодшого школяра, дитячі пустощі, комунікативної діяльності, особиста тривожність молодшого школяра та її подолання, розумова працездатність, гуманістичність навчання.

Застосування КОЗН в навчальному процесі характерно двома значними взаємовпливовими складовими, а саме: навчальний процес у загальносвітній школі та навчальний процес вузівської підготовки майбутніх учителів.

Однією з особливостей формування питання формування системи знань інформаціцйних технологій майбутніх вчителів початкових класі є варіативність з позиції предметної інтерпретації ідей із зумовленням індивідуально-вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку.

Інформатизація освіти вимагає дидактико-методичного обґрунтування функцій нових інформаційних технологій на всіх етапах шкільної освіти, пошуків засобів форм їх реалізації, розробки науково педагогічних основ навчальних програм з комп'ютерною підтримкою. Для початкової школи актуальною є розробка розвивальних та ігрових дидактичних матеріалів для роботи в комп'ютерних класах.

Праця вчителя та навчання учнів у початкових класах загальноосвітньої школи поліпшуються завдяки застосуванню КОЗН.

Застосування КОЗН сприяє не стільки засвоєння сукупності знань, скільки удосконалення творчих здібностей учнів під час роботи з КОЗН.

Зарубіжна школа накопичила значний досвід використання комп'ютерів у навчанні молодших школярів. Як свідчать дослідження, проведенні у школах Канади, США, Франції, "комп'ютер на уроках в початковій школі подвоює час довільної уваги в учнів (20 хвилин замість 10 хвилин на традиційному уроці), а ігровий аспект часто сприяє кращому сприйняттю моделі учнями або осмисленню необхідності застосування алгоритму." /Інформатика і навчальний процес: досвід Франції, США, Канади. Огляд./

Д. Г. Клементс вважає, що комп'ютер сприяє розвитку розумових здібностей, творчого нестандартного мислення в розв'язанні завдань, підвищує інтерес до навчання, сприяє набуттю знань і умінь, розкриває привабливі сторони різних галузей науки.

Отже, комп'ютер надає нові можливості для розвитку здібностей дитини, активно включає її у навчальний процес, підвищує зацікавленість, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Життя маленького учня стає цікавішим і не таким важким.

Сьогодні розроблена певна кількість авторських навчальних програм для використання сучасних інформаційних технологій в початковій школі. Зокрема, в ліцеї 38 ім. В. М. Молчанова м. Києва розроблена і впроваджена програма курсу "Основи комп'ютерної грамотності, основи інформатики та обчислювальної техніки, інформатика та прикладна математика" для 2 - 11 класів.

Складаючи програму курсу "Основи комп'ютерної грамотності", а саме так названо курс у початкових класах, виділяємо чотири основні напрямки: інформаційний, комп'ютерний, алгоритмічний, творчий. Всі вони органічно переплітаються у змісті навчання і в методиці. Учні молодших класів повинні оволодіти навичками роботи з комп'ютером, ознайомитись з його можливостями, розвинути логічне мислення, одержати комп'ютерну підтримку знань та навичок, набутих на інших уроках, шляхом роботи з навчальними та контролюючими програмами, навчитися використовувати комп'ютер для складання текстів, музики, малюнків, ознайомитися з поняттям алгоритму та навчитися складати простіші алгоритми різних дій, розвивати свої творчі здібності. Провідним у вивченні курсу є розвиток в учнів інформаційної культури.

П'ятнадцятирічний досвід роботи з молодшими школярами у співробітництві з Інститутами педагогіки, психології, гігієни дітей і підлітків, дозволяє зробити такі висновки:

Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, музики, природознавства, української, іноземних мов.

Оволодіння елементами комп'ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. При цьому, комп'ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп'ютером.

В процесі сумісної комп'ютерно-ігрової діяльності виникає "кооперуючий ефект". Учні у грі проти комп'ютера допомагають, як правило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій, навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному вигляді.

Навчальні і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.

Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з самих сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Є підстави вважати, що комп'ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?