Дипломна робота «Особливості формування власних фінансових ресурсів акціонерних товариств (на прикладі ВАТ "КІровоградгаз" 2009)», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 31.10.2010 13:32 · від Лариса · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування власних фінансових ресурсів підприємства 1.1. Сутність фінансових ресурсів підприємства 1.2. Класифікація джерел формування власних фінансових ресурсів 1.3. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємства Розділ 2. Аналіз власних фінансових ресурсів (на прикладі ват „кіровоградгаз”) 2.1. Техніко-економічна характеристика ВАТ „Кіровоградгаз ” 2.2. Аналіз джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства 2.3. Розрахунок самофінансування підприємства та його аналіз Розділ 3. Шляхи покращення формування власних фінансових ресурсів підприємства 3.1. Напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві 3.2. Дивідендна політика підприємства як чинник формування власних фінансових ресурсів Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Власні фінансові ресурси для кожного підприємства є тієї життєво потрібною частиною, без якої неможлива ні робота, ні подальше існування підприємства. Не даремно, серед класифікації загального капіталу, саме розподіл на власний і позиковий капітали перебуває на першому місці. Наявні власні засоби дають змогу підприємству використовувати їх як на свій розсуд, так і в окремих випадках за законодавчо встановленими напрямками. Усе залежить від джерела такого фінансування за рахунок елементів власного капіталу.

Отже, найголовнішим джерелом фінансування діяльності під-приємства можна назвати нерозподілений прибуток. Для нових підприємств головним джерелом фінансування є статутний капітал. Однак не завжди його величина реально відповідає потребі підприємства для початку своєї діяль-ності Для фінансування призначень для різних цілей використовують спеці-альні цільові фінансові фонди, а в окремих випадках і резервний капітал. Важливим є також те, щоб законодавчо були зроблені зміни реєстрації, що спрощують процедуру як підприємства, так і додаткового залучення засобів у статутний капітал.

Приведення величини статутного капіталу до реально потрібного рівня також може допомогти створюваному підприємству почати свою статутну ді-яльність і підвищити довіру третіх осіб до підприємства, і як наслідок, до можливості залучення потрібних ресурсів за нижчими цінами.

Отже, власний капітал - це сукупність власних фінансових ресурсів підприємства, відображена в першому розділі пасиву бухгалтерського балан-су, що знаходяться в електронній (статутний капітал, додатковий капітал, ре-зервний фонд) та не фондовий (нерозподілений прибуток) формах і належать йому на правах власності, господарського ведення і повного розпорядження

Усе вище назначене дає підстави стверджувати, що формування, управління та регулювання фінансовими ресурсами - складна справа, яка потребує від усіх служб та керівників підприємств здійснення складник і трудомістких розрахунків, прийняття управлінських рішень щодо здійснення перетворень та оптимізації діяльності підприємства.

Отже, удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємств слід розглядати як один із головних чинників підвищення ефективності будь-якої виробничо-господарської діяльності. Від цього залежить поліпшення позиції підприємства в конкурентній боротьбі, його стабільне функціонування та динамічний розвиток.

У роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової задачі щодо розробки теоретико-методичних та практичних аспектів формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України. Результати проведеного дослідження дали змогу обґрунтувати такі висновки і пропозиції:

З’ясування економічної сутності фінансових ресурсів та їх значення у фінансово-господарській діяльності акціонерних товариств дозволило виділити основні характеристики цього поняття та уточнити його трактування. Під фінансовими ресурсами необхідно розуміти грошові кошти, які формуються в процесі фінансово-господарської діяльності із внутрішніх і зовнішніх джерел, які визначають фінансовий потенціал підприємства і використовуються для фінансування процесів відтворення у наступному періоді.

Уточнено класифікацію фінансових ресурсів акціонерних товариств з виділенням субординованого боргу, корпоративного кредиту та внутрішньо-корпоративних фінансових потоків як специфічних інструментів залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел.

Дослідження організації фінансів акціонерних товариств дозволило визначити її особливості, які полягають у значних потенційних можливостях фінансового забезпечення акціонерних товариств (визначених їх інвестиційною привабливістю); в існуванні складної системи фінансових відносин між структурними підрозділами товариства; у прозорості їх фінансово-господарської діяльності; у наявності особливої системи взаємовідносин учасників і акціонерного товариства як юридичної особи з приводу розподілу результатів діяльності.

У результаті аналізу та оцінки структури фінансових ресурсів акціонерних товариств виявлено диспропорції у структурі акціонерного капіталу внаслідок негативного сальдо нерозподіленого прибутку та високої питомої ваги додаткового капіталу, а також домінування короткострокової заборгованості (де найбільшу частку складає кредиторська заборгованість) в структурі позикового капіталу.

З метою удосконалення формування фінансових ресурсів акціонерних товариств запропоновано використання операцій з викупу акцій власної емісії як інструмента впливу на фінанси акціонерних товариств.

На сучасному етапі розвитку національної економіки важливу роль у формуванні фінансових ресурсів акціонерних товариств відіграє державне регулювання, яке полягає у необхідності розвитку інфраструктури інвестиційної діяльності акціонерних товариств з метою створення зовнішніх передумов для залучення фінансових ресурсів.

Завдання, яке стоїть перед державою щодо регулювання діяльності акціонерних товариств, полягає у створенні умов для формування в акціонерному секторі компаній, які дійсно відповідатимуть критеріям великого бізнесу і реалізовуватимуть стратегію економічного зростання. У цьому контексті основним системоутворюючим фактором визначено введення нової правової дефініції – публічні компанії, які б створили сектор ринково-орієнтованих акціонерних товариств, головним критерієм виділення яких виступатиме перебування їх акцій у біржовому лістингу.

Реформування економічної системи України зумовлює необхідність підвищення ролі фінансового управління як найважливішого елемента загальної систему управління підприємством. У зв'язку з цим постає необхідність перегляду підходів до формування та використання фінансових ресурсів підприємств.

Утім порушення загального процесу відтворення фінансових ресурсів з Україні внаслідок кризових явищ значною мірою ускладнило перебудову підприємствами системи управління своїми фінансовими ресурсами. Крім того, негативно впливає на ефективність управління фінансовими ресурсами підприємств постійна зміні законодавчої бази в сфері оподаткування. Вказані причини породжують там негативні наслідки, як спад ділової активності підприємств, тінізація економіки, відтік національних капіталів за кордон, що в цілому призводить до скорочення фінансових ресурсів вітчизняних підприємств. Тому вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства набуває особливого значення, є однією з першочергових завдань перехідного періоду,яка вимагає невідкладного вирішення.

Коментар модератора

75 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?