Дипломна робота «Міжнародний рух інвестицій та його сучасний стан», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 30.10.2010 12:19 · від Квіточка · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ і.методологічні та теоретичні основи міжнародної інвестиційної діяльності 1.1. Сутність та значення міжнародних інвестицій у національному економічному розвитку 5 1.2. Теорії міжнародного інвестування 19 1.3. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності 30 Розділ іі. Механізм міжнародного інвестування 2.1. Динаміка міжнародного руху інвестицій 35 2.2. Регулювання залучення міжнародних інвестицій в різних країнах 48 2.3. Економічні ефекти іноземного інвестування 56 Розділ ііі.міжнародний рух інвестицій в україні 3.1. Економіко-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні 60 3.2. Особливості сучасного інвестиційного середовища в Україні 65 3.3. Проблеми та перспективи діяльності іноземних інвесторів в Україні 71 Висновки 77 Список використаних джерел 81 Додатки

Висновок

В результаті проведеного дослідження автором розглянуто сутність, закономірності і регулювання міжнародних інвестиційних процесів; проведено аналіз стану міжнародного інвестиційного процесу та участі у ньому України. Це дало можливість зробити наступні висновки.

1.Мiжнародна iнвестицiйна дiяльнiсть є невід’ємним елементом сучасного свiтового господарства; вона дедалi бiльше визначає характер функцiонування його структурних елементiв, трансформує його природу пiд впливом модернiзації алокацiйного механiзму. Перерваний кейнсiанськими експериментами у макроекономiчнiй полiтицi та валютними обмеженнями еволюцiйний розвиток свiтової системи мiграцiї капiталу на сучасному етапi демонструє новий динамiзм; у кiлькiсному виразi мiжнароднi потоки капiталу практично досягли рiвня, що мали мiсце в епоху золотого стандарту. Проте вони зазнали глибоких якiсних змiн: удосконалилась iнфраструктура свiтових фiнансових ринкiв; зросли вимоги до якостi iнвестицiйного менеджменту; доступнi iнструменти iстотно диверсифiкувались; посилилась роль та впливовiсть мiжнародних чинникiв на формування стратегiї iнвестицiйної поведiнки. Останнi можна звести як до проблеми коливання валютних курсiв й циклiчної асинхронностi в рамках свiтового господарства, так i до зближення економiк, внаслiдок чого, негативнi шоки мiгрують вiд однiєї країни до iншої, позначаючись на ефективностi прийнятих ранiше iнвестицiйних рiшень, вимагаючи розробки нових iнструментiв для хеджування ризикiв.

2.Посилення ролi мiжнародного iнвестунання у алокацiйних процесах, зумовлене орiентацiю на приватну iнiцiативу та максимiзацiю добробуту iнвесторiв, дедалi бiльше визначає характер функцiонування нацiональних економiк та окремих фiрм. Якщо для перших — це додатковi вигоди щодо можливостi залучати бiльш дешевi ресурси, нагромаджувати досвiд мiжнародного бiзнесу та технологiчно вдосконалювати економiчну систему, то для других — це розширення плацдарму конкуренцiї, послаблення механiзму державного регулювання, звуження протекцiонiстських та автаркійних бар’єрів від зовнiшнiх впливiв. З посиленням конкуренцiї у глобальному масштабi зiткнулись усi країни, як промислово розвинутi, так i тi, якi нещодавно закiнчили етап iндустрiалiзацiї. Тим бiльше це актуально для країн з трансформацiйною економiкою, входження яких у глобалiзацiйну площину свiтової економіки вiдбулося досить швидко й триває далi, як вiдкриваючи новi можливостi для практики бiзнесу та макроекономiчної стабiльностi, так i створюючи новi загрози для спроможностi вистояти в умовах, коли негативнi змiни на ринках одразу призводять до втечi капiталiв. Зрештою, це накладає додатковi вимоги та обмеження на розробникiв економiчної полiтики. Сама політика теж змiнюється. Усунення уряду з позицiї керманича алокацiних процесiв не зменшило потреби ринкiв в урядовiй активностi. Змiнилась сфера їх застосування. Ефективнiсть мiжнародних iнвестицiй i для iнвесторiв i для приймаючих країн дедалi бiльше залежить вiд iнформацiйної вiдкритостi, прозоростi регуляторної полiтики лiквiдацiї м’яких бюджетних обмежень, створення рiвних умов для усiх учасникiв ринкового процесу.

3.Чутливiсть мiжнародних iнвесторiв до таких питань як надiйнi ринковi та регуляторнi iнститути дедалi бiльше визначає спроможнiсть окремих країн залучати мiжнароднi iнвестицiї. Однак, вiдкриття економiки, зближення регуляторних рамкових умов та валютна лiбералiзацiя, посилюючи глобальну конкуренцiю, вимагають вiд iнвесторiв нових знань, нових пiдходiв та нових стратегій для досягнення поставлених бiзнес-завдань. Мiжнародні ринки є сферою, яка дозволяє розширити спектр можливих засобiв для досягнення iнвестицiйних цілей, проте вона потребує додаткових зусиль та знань. Посилення iнтелектуалької складової в забезпеченнi ефективностi мiжнародного iнвестиційного бiзнесу та iндивiдуального успiху у ньому буде тривати й надалi. Особливо це стосується вiтчизняної економiки, де процеси мiжнародної iнвестицiйної дiяльностi вже мають мiсце, однак чекають на новi iмпульси з боку ринкової лiбералiзацiї.

4.Наявність деяких негативних наслідків міжнародної інвестиційної діяльності, зокрема залежність національної економіки від впливу зовнішніх факторів, надмірна експлуатація природних ресурсів, загроза відпливу капіталу внаслідок вивозу прибутків, витіснення з ринку національних виробників вимагає регулювання цієї діяльності. Аналіз систем регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному рівні показав, що формуються вони двома шляхами: через прийняття єдиного акта, який регулює допуск іноземного капіталу в економіку країн; через розробку тих чи інших правових актів, що регулюють різні аспекти іноземної інвестиційної діяльності.

5.В сучасній світогосподарській практиці важливе місце в активізації і регулюванні міжнародної інвестиційної діяльності займають двосторонні і багатосторонні інвестиційні угоди. Їх метою є отримання країною базування правового захисту своїх інвестицій в приймаючій країні від можливих некомерційних ризиків, а також підтримка стабільності і надійності відносин між країнами. Подальша результативність міжнародної інвестиційної діяльності в Україні залежатиме від удосконалення чинного законодавства. Необхідно гармонійно поєднувати положення національного законодавства з положеннями міжнародних угод, щоб створити єдине політико-правове середовище для діяльності іноземних інвесторів. Необхідним є також плавне, поступальне пристосовування чинного українського законодавства до міжнародних стандартів, а при його зміні – гарантування відшкодування збитків.

6.Розвиток іноземного інвестування в Україні характеризується позитивною динамікою, географічною диверсифікацією, нерівномірністю розподілу інвестицій за регіонами, розширенням масштабів, видів і сфер інвестування. Інвестиції України за кордон на сьогодні є не тільки незначними, але й вкрай непродуктивними, що є додатковим свідченням на користь необхідності участі України в міжнародних інвестиційних процесах через залучення іноземних інвестицій.

Процес інвестування потребує прийняття ретельно виважених і обґрунтованих рішень, оскільки помилки у виборі напрямів вкладання капіталу у малоефективні, збиткові проекти призводять до скорочення обсягів інвестицій, втрати капіталу і в кінцевому підсумку до зупинки в реалізації інвестиційного проекту і повних збитків.

Розвитку масштабної міжнародної інвестиційної діяльності сприяють процеси транснаціоналізації з урахуванням рівня ефективної спеціалізації та кооперації в науково-технічних і виробничих сферах різних галузей економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?