Дипломна робота «Аналіз інвестиційної привабливості підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.10.2010 19:27 · від Вікторія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування інвестиційної привабливості підприємства 5 1.1. Інвестиційна привабливість підприємства, поняття та фактори впливу 5 1.2. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства 11 1.3. Методичні підходи до оцінки впливу інвестиційної привабливості торгівельного підприємства на його вартість 23 РОЗДІЛ 2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства на матеріалах ТОВ «Вільні руки» 27 2.1. Аналіз показників, що формують інвестиційну привабливість підприємства 27 2.2. Оцінка рівня інвестиційної привабливості підприємства та факторів, що на неї впливають 37 РОЗДІЛ 3. Обґрунтування політики підвищення інвестиційної привабливості підприємства 58 3.1. Обґрунтування показників інвестиційної привабливості на плановий період 58 3.2. Визначення шляхів досягнення цільового рівня інвестиційної привабливості 67 Висновки 76 Література 78 Додатки

Висновок

У процесі написання даної роботи були викладені теоретичні й практичні аспекти, проблеми аналізу інвестиційної привабливості підприємства в системі управління вартістю підприємства. У результаті вивчення матеріалу по досліджуваній проблемі, можна зробити ряд висновків.

1. Формування інвестиційної привабливості як шлях підвищення вартості підприємства є важливою проблемою для українських торговельних компаній, через швидкий розвиток ринку та значний інтерес з боку інвесторів. Тому управління інвестиційної привабливістю має бути націлене на формування привабливих для потенційних інвесторів показників діяльності, які підвищують вартістю підприємства.

2. Вибір тієї чи іншої методики оцінки інвестиційної привабливості залежить від цілей інвестора. Адже для потенційного кредитного інвестора (банку) і потенційного інституціонального інвестора (акціонер, партнер у спільному підприємстві) поняття інвестиційна привабливість має різний зміст. Якщо для банку основним пріоритетом у розгляді привабливості підприємства є його платоспроможність (тому що банк зацікавлений у своєчасному поверненні основної суми грошей і виплати відсотків і не бере участь у прибутку від реалізації проекту), то для інституціонального інвестора акценти зміщаються у бік ефективності господарської діяльності підприємства (прибуток на сукупні активи).

3. Провідними економістами світу було розроблено ряд методик визначення впливу інвестиційної привабливості підприємства на його вартість. Однак в умовах української економіки ці методики не дають об’єктивних результатів, що пов’язано з специфікою ціноутворення на активи підприємств, недостатньо розвинутим фондовим ринком, непрозорістю звітності підприємств та недосконалою законодавчою базою. Нині робляться спроби адаптувати ці методики до українських реалій.

4. У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.

5. Аналізуючи тенденції у роботі ТОВ «Вільні руки» можна відмітити тенденцію покращення показників інвестиційної привабливості за період з 2007 по 2009 рік. У 2008 у порівнянні з 2007 відмічено покращення інвестиційної привабливості підприємства. Однак відмічена негативна тенденція – зростання обсягів товарообороту при зменшення розміру чистого прибутку. У 2009 дана тенденція посилилась, через що відбулося погіршення показників діяльності компанії. Наведені вище тенденції пов’язані із завершенням будівництва та введенням у дію нового складу-магазину у 2009 році, оскільки у перший рік роботи нове направлення бізнесу працювало з незначним прибутком. Це негативно вплинуло на показники інвестиційної привабливості ТОВ «Вільні руки» у 2009 році.

6. Відповідно до проведеного аналізу показником, який встановлює взаємозалежність між чистим прибутком та чистим грошовим потоком. Останній показник відповідно до методу дисконтування грошових потоків є ключовим фактором, що визначає вартість компанії. У свою чергу, чистий прибуток впливає не тільки на обсяг чистого грошового потоку, а й входить до розрахунку більшості показників інвестиційної привабливості підприємства, відповідно до «Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства». Іншим ключовим показником, відповідно до цієї методики є обсяг власного капіталу, його розмір, відповідно до проведеного аналізу, залежить від обсягу чистого прибутку. Підсумовуючи вище сказане приходимо до висновку, що для ТОВ «Вільні руки», показником який безпосередньо впливає як на вартість підприємства та і на його інвестиційну привабливість є обсяг чистого прибутку. У свою чергу цей вплив полягає у тісному взаємозв’язку цього показника з чистим грошовим потоком та власним капіталом.

7. Для того щоб покращити інвестиційну привабливість ТОВ «Вільні руки» та привести значення показників інвестиційної привабливості до нормативних значень, необхідно збільшити власний капітал до 7539,39 тис. грн., зменшити поточні зобов’язання до 11942,40 тис грн., а довгострокові до 50536,27 тис грн. В активах доречно провести наступні зміни: збільшити обсяг запасів, дебіторської заборгованості та грошових коштів до 156209,6 тис. грн. Для цього необхідно провести ряд заходів направлених на збільшення обсягу чистого прибутку та рівня його капіталізації, адже як показав проведений у розділі 3.1. кореляційно-регресивний аналіз обсяг власного капіталу знаходиться у прямій залежності від розміру чистого прибутку. Заходи направлені на підвищення цільового рівня інвестиційної привабливості наведено у наступному розділі.

8. Заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості ТОВ «Вільні руки» націлені на збільшення прибутку, що відповідно до розробленої інформаційної моделі призведе до зростання власного капіталу. Також розроблені пропозиції мають на меті зменшення залежності від позикових коштів, та підвищення прибутковості. Реалізація цих заходів підвищить інвестиційну привабливість підприємства і таким чином збільшить цінність компанія для інвестора та її вартість.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?