Дипломна робота «Формування та ефективності використання фінансових ресурсів (на прикладі ТОВ „НЕТКОМ”)», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 25.10.2010 20:30 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження кредиту як джерела формування фінансових ресурсів 6 1.1. Фінансові ресурси підприємства, їх складові та характеристика 6 1.2. Необхідність, економічна сутність та форми кредиту 21 1.3. Банківські кредити суб’єктам господарювання 28 Розділ 2. Аналіз формування та ефективності використання фінансових ресурсів (на прикладі тов „нетком”) 35 2.1. Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів 9 2.2. Параметричний аналіз процесу формування фінансових ресурсів 2.3. Аналіз ліквідності балансу та фінансових джерел покриття запасів 42 2.4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів 48 Розділ 3. Формування фінансових ресурсів підприємства за рахунок банківського кредиту 57 3.1. Основні тенденції кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання 57 3.2. Обґрунтування необхідності залучення банківського кредиту для фінансування діяльності підприємства 60 3.3. Оцінка можливостей надання кредиту підприємству 3.4. Доцільність використання короткострокового банківського кредиту в фінансуванні поточної діяльності підприємства. Висновки Список використаних джерел Додатки 87

Висновок

В роботі розкрито теоретичні та методичні положення, розроблено практичні рекомендацій щодо формування фінансових ресурсів за рахунок банківських кредитів в сучасних умовах господарювання. Отримано такі висновки:

1. Фінансові ресурси підприємства − це його власні і позикові грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі його діяльності. Ефективність їх використання характеризується величиною прибутку, що припадає на одиницю вартості вкладених ресурсів, − рентабельністю.

2. З економічного погляду кредит – це форма позичкового капіталу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення кредитних відносин. Причиною появи останніх є товарне виробництво. Основою функціонування кредиту є рух вартості у сфері товарного обміну, в процесі якого виникає розрив у часі між рухом товару і його грошовим еквівалентом, відбувається відокремлення грошової форми вартості від товарної.

3. Призначення банківських кредитів – фінансування витрат, пов'язаних з придбанням основних і поточних активів, із сезонними потребами підприємства, тимчасовим збільшенням виробничих запасів, із виникненням (збільшенням) дебіторської заборгованості, податковими платежами та іншими зобов'язаннями. Кредити банку дають змогу органічно ув'язати всі джерела оборотних коштів і справляють активний вплив на раціональне формування запасів сировини, матеріалів, готової продукції та інших видів матеріальних цінностей.

4. Вартість всіх фінансових ресурсів підприємства у 2008 році збільшилася на 3210,0 тис. грн. − з 4672,0 до 7882,0 тис. грн., тобто на 68,7%, а у 2009 році збільшилася на 1182,3 тис. грн.  з 7882,0 тис. грн. до 9064,3 тис. грн., або на 15,0%, що на 2027,7 тис грн. менше ніж у попередньому періоді. Сума власного капіталу у 2008 році збільшилася на 2917 тис. грн., у 2009 році збереглась тенденція і вона вже склала 7726,8 тис. грн. Його питома вага у фінансових ресурсах зросла з 81,38% до 85,24%. Зменшення суми забезпечення наступних витрат і платежів у сумі й у питомій вазі також позитивна зміна, у 2007 році вона склала 22,0 тис. грн., у питомій вазі 0,47%, у 2009 році сума зросла в порівнянні з 2008 роком на 0,9 тис. грн., і питома вага склала 0,08%. Довгострокові зобов'язання у 2008 році зросли, що зв'язано із збільшенням суми кредиту на 50 тис. грн. і появою відстрочених податкових зобов'язань. У 2009 році є зростання на 45 тис. грн. Відповідно питома вага впала з 4,71% (2007р.) до 3,81% (2009р). Поточні зобов'язання у 2008 році також збільшилися в сумі на 169 тис. грн., що пов'язано зі збільшенням суми короткострокових кредитів на 70 тис. грн., збільшенням векселів виданих на 70 тис. грн. і розрахунків по отриманих авансах на 60 тис. грн. У 2009 році поточні зобов’язання зросли на 112,05 тис. грн. Зменшення в питомій вазі на 2,89% свідчить про позитиву тенденцію. Ріст частки власного капіталу, та зниження залученого та позичкового капіталу добре характеризує роботу підприємства у 2008 році, у 2009 році роботу підприємства можна охарактеризувати як стабільну.

5. Аналіз розміщення фінансових ресурсів в активах показав, що: необоротні активи збільшуються швидше ніж оборотні. Найбільші зміни відбулися з дебіторською заборгованістю – зменшення на 27,0 тис. грн. у 2008 році та збільшення на 50,2 тис. грн. у 2009 році. Впродовж 2008 року зменшились поточні фінансові інвестиції на 30,0 тис. грн., тобто на 60,0%, але у 2009 вони збільшились на 15,0%, або на 3,0 тис. грн.

6. Найбільш ліквідні активи покривають найбільш термінові зобов'язання лише на 85,15% у 2008 році, та на 71,1% у 2009 році, тобто показники зменшилися на 14,05%, що є негативним явищем для підприємства. Активів, що важко реалізуються, вистачає лише на 54,98%, щоб погасити постійні зобов'язання у 2008 році, та 74,51% у 2009 році. Ситуація позитивна  показник збільшився на 19,53%; це сталося завдяки збільшенню статей першого розділу балансу (незавершене будівництво та основні засоби). Але зберігається дефіцит необоротних активів проти суми постійних пасивів.

7. На підприємстві впродовж трьох останніх років спостерігається ріст нестачі власних оборотних коштів (-46,0; -316,0 -363,4 тис. грн.). Це сталося внаслідок того, що обсяг запасів на підприємстві збільшувався швидше ніж величина власних оборотних коштів (1740,0, 1988,0, 2286,0 тис. грн. та 1694,0, 1672,0, 1922,8 тис. грн.. відповідно), тобто підприємство більше закупляло запаси ніж встигало їх використати. Також підприємству не достачає власних коштів і довгострокових кредитів та позик (-16,0 тис. грн.. у 2008, та -18,4 тис. грн. у 2009 роках).

8. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів засвідчив, щодо падіння рентабельності активів та власного капіталу підприємства впродовж звітного періоду, але рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації практично не змінилась. Коефіцієнт фондовіддачі у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшився на 0,06, а у 2009 році зменшився на 0,08. Це зменшення є негативним для підприємства і показує зменшення ефективності використання основних засобів. Коефіцієнт фондомісткості у 2008 році зріс на 0,46 а у 2009 році на 0,91. Це є позитивним, у процентному вираженні у 2008 році він зріс на 18,4%, а у 2009 році на 30,74%. У 2008 році прибутковість основних засобів зросла на 4,18, чистого прибутку на суму основних засобів стало припадати більше, але у 2009 році цей показник знизився на 1,03, що є негативною тенденцією, слід провести більш детальний аналіз для виявлення причин зменшення показника.

9. Першочерговими діями підприємства для покращення фінансового стану повинні бути охоплення більшої частки ринку збуту товарів, маркетингові та рекламні заходи, заходи щодо зменшення витрат та розробка планів щодо збільшення прибутковості підприємства.

10. Протягом 2009 року банківські установи всіх регіонів України збільшили обсяги кредитування реального сектору економіки. Активізації кредитування сприяли поліпшення фінансового стану суб’єктів економіки та підвищення їх платоспроможності, а це в свою чергу зумовило поліпшення структури заборгованості за кредитами, наданими в економіку України. Збільшенню кредитування банками реального сектору економіки сприяло здешевлення кредитних ресурсів. Середньозважена процентна ставка за кредитами у національний валюті, наданими банками в реальний сектор економіки, за 2009 рік становила 16,0% річних, що на 1,3 процентного пункту нижче, ніж за 2008 рік, а в іноземний – 11,6% річних, або знизилася порівняно з 2008 роком на 0,7 процентного пункту. Для суб’єктів господарювання рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами у національний валюті порівняно з 2008 роком знизився на 1,5 процентного пункту до 15,7% річних за 2009 рік, а в іноземний валюті – на 0,9 процентного пункту до 11,3 річних.

11. На протязі останніх років підприємство вело активну боротьбу за позиції на споживчому ринку. Для майбутнього розвитку та утримання позицій необхідно змінити тактику ціноутворення, тобто, провести зниження цін на продукцію, що реалізується. Для цього підписано угоду з постачальниками по сплаті поставок товару „по факту”. Раніше товар поставлявся з відстрочкою платежу до 30 банківських днів. Для реалізації цих заходів необхідно взяти кредит у розмірі 154,9 тис. грн. Розрахунки показали, що доцільним є взяти мікрокредит під 14% річних у Банку „Укрсиббанк”.

12. За оцінкою кредитоспроможності позичальник має 905 балів і відноситься до класу А, тобто він є надійним. Це свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень; керівництво має відмінку ділову репутацію, кредитна історія позичальника  бездоганна.

13. При оптимальному співвідношенні розміру позикового капіталу до розміру власного капіталу 0,75, ефект фінансового важеля повинен досягнути 1,03. При незмінному показнику середньорічного розміру активів 8473,15 тис. грн., необхідно збільшити фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування до 233,86 тис. грн., і як наслідок – збільшити валовий доход від реалізації продукції. Для досягнення цих результатів ТОВ „Нетком” повинне змінити тактику ціноутворення, тобто, провести зниження цін на продукцію, що реалізуються, та розвернути активну рекламну кампанію по привабленню споживачів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?